Gästrike Vatten

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet.
Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Vad händer just nu?

3 maj

Nytt nyhetsbrev ute nu

Camilla Sakari Sjöstrand intervjuas om arbetet med överföringsledningar och projektet startar nya fältförsök i sommar.

Läs hela nyhetsbrevet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Camilla Sakari Sjöstrand

Camilla Sakari Sjöstrand är projektledare för att bygga ett nytt ledningsnät mellan Skutskär och Gävle

Fem snabba om de nya vattenledningarna mellan Älvkarleby och Gävle

I ett cirka tre mil långt ledningsstråk ska överföringsledningar från det nya vattenverket vid Mon i Skutskär leda vatten till Gävles ledningsnät. Även ledningsnätet i Älvkarleby kommun kommer att anslutas till det nya vattenverket. Sedan en tid tillbaka pågår samråd och dialog med de som kan beröras längs sträckan. Vi frågade Camilla Sakari Sjöstrand vad som är på gång med de nya vattenledningarna.

Läs hela intervjun här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 april 2022

Samråd nummer 2 för ledningar mellan Skutskär - Gävle pågår

Samråd nummer 2 avseende MKB för överföringsledningar mellan Skutskär och Gävle pågår. Lämna dina synpunkter senast 6 maj 2022. Läs mer om samråd nummer 2 och titta på kartor Öppnas i nytt fönster.
Länk till samrådsunderlag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

23 mars 2022

Så här ska Dalälvvatten blir dricksvatten:

25 januari, 2022

Läs nyhetsbrev nummer 2 Öppnas i nytt fönster.

10 januari, 2022

Projektet arbetar parallellt med miljö- och tillståndsfrågor, projektering av vattenledningar och processen för att bereda dricksvatten. Under 2022 startar även ett gestaltningsprogram för det nya vattenverket.

Läs mer om vad vad projektet har gjort hittills Öppnas i nytt fönster.

Tillsammans skapar Älvkarleby och Gävle kommun förutsättningar för tillväxt i Regionen

Regionen växer och vi behöver säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten. Älvkarleby kommun och Gävle kommun har beslutat att göra det tillsammans. Beslutet innebär att vi anlägger en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Binder ihop flera vattentäkter

Genom att anlägga en ny vattenförsörjningsanläggning som binder ihop flera vattentäkter och vattenverk kan de komplettera varandra. Många år av utredningar har visat att den uppgiften löser vi bäst tillsammans, över kommungränserna.

Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen. Reservvattentäkt saknas både för Älvkarleby och Gävle

Både Älvkarleby och Gävle växer och behöver mer vatten

Dagens vattenverk i Älvkarleby, Kronsågen och Sand, hämtar vatten från samma grundvattenmagasin i Uppsalaåsen. Skulle magasinet förorenas påverkar det båda vattenverken och vi får då problem att leverera dricksvatten. Vattenverken har inte heller någon långsiktig kapacitet att ersätta varandra vid en större driftstörning.

Vattenverken för centrala Gävle, Valbo och Sätra, hämtar också sitt vatten från ett och samma grundvattenmagasin i Gävle-Valboåsen. Eftersom Gävles vattenverk ligger längre ifrån varandra än vattenverken i Älvkarleby, kan de påverkas olika av en förorening. Men det finns inget alternativ till vattenförsörjning och konsekvenserna blir stora både vid förorening av grundvattnet och vid en större driftstörning på vattenverk eller ledningsnät. Idag nyttjar vi dessutom allt vatten som produceras vilket gör att mer dricksvatten behövs för att klara kommunens växande behov.

Så här ska vi få mer dricksvatten i Älvkarleby och Gävle

Gästrike Vatten anlägger en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Skutskär. Vi knyter samman dagens ledningsnät i Älvkarleby kommun och Gävle tätort med det nya vattenverket.

Klicka på pilen i bilden nedan för att se mer om hur det ska gå till.

En investering för framtiden

Gästrike Vatten har sedan 2013 utrett möjligheter, förutsättningar och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Många års utredning av naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar och inte minst juridik och ekonomi har resulterat i ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner.

Gästrike Vatten anlägger en ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Skutskär som skapar en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen. Utredningen och förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten har landat i ett förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige som beslutades den 18 juni 2018.

Vattenverket kommer att producera 100-200 liter vatten per sekund. Det är ungefär ett badkar per sekund! Cirka 2 mil ledningar kommer att behövas för att binda samman dagens system så att det går att leverera dricksvatten till kunder i Älvkarleby och Gävle. Det är en stor investering, cirka 400 miljoner kronor kommer det att kosta att anlägga en ny vattentäkt och bygga vattenverk.

Den längsta ledningsdragningen kommer att göras mellan Furuvik och Gävle tätort där det idag saknas ledningar. När vi anlägger ledningar skapar vi möjlighet att samordna med annan infrastruktur, till exempel fjärrvärme och gång- och cykelväg.

Projektet skapar

 • Fler vattentäkter och vattenverk med leverans från olika håll
 • Mer vatten, ger möjlighet till att fler kan anslutas
 • En mer robust och säker dricksvattenförsörjning
 • Mjukare vatten i Älvkarleby och Furuvik i Gävle kommun
 • Kostnadseffektivitet

Gästrike Vattens ledning om investeringen för framtiden:

– Tack vare många års noggranna utredningar och stöd av specialister inom olika områden har vi hittat en klok lösning i vårt arbete för en robust och säker dricksvattenförsörjning. Genom att binda ihop flera vattentäkter och vattenverk som kan komplettera varandra kan driftstörningar hanteras samtidigt som vi får mer vatten så att vi kan stödja tillväxten i regionen, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten.

- Det här är en viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans, även vid driftstörningar. Alla vinner på den här samverkanslösningen, varje dag, dygnet runt, året runt, säger Inga-Lil Tegelberg, ordförande Älvkarleby Vatten.

- Det här är en stor satsning och en stor investering, men det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en säker och robust vattenförsörjning och möjliggöra tillväxt i regionen. Att vi, precis som vattnet, kan vara gränsöverskridande för att hitta en hållbar lösning känns extra bra, säger Ola Nilsson, ordförande Gävle Vatten.

Så här går det till när Dalälvsvatten blir dricksvatten

Klicka på pilen för att se en animering om hur vatten från Dalälven blir dricksvatten i en kran nära dig.

Uppsalaåsen

Uppsalaåsen är en sedan länge identifierad vattenäkt i regionen. Området Mon-Västanå i Älvkarleby kommun bedöms ha stor uttagskapacitet samtidigt som skyddsläget är relativt gott.

Redan på 50-talet började man att kartlägga åsen genom att mäta hur mycket vatten som finns i åsen vid olka årstider varje år. Gästrike Vatten har kompletterat med ytterligare drygt 30 nya grundvattenrör de senaste åren.

För att lära oss mer om åsen pumpade vi upp cirka 100 liter vatten per sekund mellan 2014-2018.
Grundvattnet som vi pumpade upp ledde vi ut i Dalälven. När vi pumpade upp mycket vatten kunde vi mäta vad som hände med grundvattenmagasinet långt nere i åsen. Vi kunde också följa hur kvalitén på vattnet påverkas över tid.

Utredning och piloförsök

Vid Mon i Skutskär finns helt unika förutsättningar för att skapa konstgjort grundvatten och därmed öka mänden grundvatten som kan distribueras till kunder i Älvkarleby och Gävle. Det här ger hela regionen möjlighet att växa.

Utredningar för att hitta rätt reningsmetod

Flera års utredningar har resulterat i att vi vet var det är mest fördelaktigt att ta upp vatten ur Dalälven. Vidare har flera olika reningsprocesser utvärderats mot varandra för att hitta det mest effektiva sättet att rena Dalälvsvatten.

Pilotförsök

I två år har Gästrike Vatten bedrivit pilotförsök där de olika proceserna för att rena vatten har testats i mindre skala.

Pilotanläggning för att rena vatten från Dalälven

Här testas flera olika metoder för att rena vatten från Dalälven så att det sedan kan användas som dricksvatten.

Älvkarleby har ett av Sveriges godaste vatten!

Ett av Sveriges godaste kranvatten finns i Älvkarleby kommun! Vattnet från Sörgärdets skola kom till en av 18 finalplatser i tävlingen om Sveriges godaste vatten 2015. Vann gjorde Bromölla. Gästrike Vatten hade finalplats i en nationell tävling anordnad av branchorganisationen Svenskt Vatten. Motiveringen löd:

Ett spänstigt vatten med fin fräschör och en kristallklar framtoning. Ett riktigt klunkvatten.

Mycket vatten och bra kvalitet

Utredningarna som vi hittills har gjort visar att det finns gott om vatten av god kvalitet. Utredningarna visar också att man kan ta ut mycket grundvatten i området. Det är även möjligt att hjälpa naturen på traven genom att infiltrera älvvatten från Dalälven och på så sätt öka mängden grundvatten i magasinet.

Idag hämtas cirka 40 liter vatten per sekund ur Älvkarlebys vattentäkter i grundvattenmagasinet på Dalälvens östra strand. Med en ny vattentäkt vid Mon i grundvattenmagasinet som ligger väster om Dalälven kommer uttaget av vatten kunna öka upp till 200 liter per sekund. Det motsvarar ungefär
40 000 badkar per dygn!

Här kan du se vilka anläggningar som ska placeras vid Mon i Skutskär. Klicka på "pilen" nedan.

Gästrike Vatten planerar att knyta ihop två befintliga ledningsnät genom att bygga ut ledningar från Skutskär till Gävle.

Camilla Sakari Sjöstrand

Camilla Sakari Sjöstrand är projektledare för att bygga ett nytt ledningsnät mellan Skutskär och Gävle

2 maj 2022

Fem snabba till Camilla

I ett cirka tre mil långt ledningsstråk ska överföringsledningar från det nya vattenverket vid Mon i Skutskär leda vatten till Gävles ledningsnät. Även ledningsnätet i Älvkarleby kommun kommer att anslutas till det nya vattenverket. Sedan en tid tillbaka pågår samråd och dialog med de som kan beröras längs sträckan. Vi frågade Camilla Sakari Sjöstrand vad som är på gång med de nya vattenledningarna.

Läs hela intervjun här Öppnas i nytt fönster.

Detaljprojektering

Detaljprojektering av överföringsledningarna pågår just nu. Det innebär att vi väljer exakt placering av ledningsschakten. Det gör vi genom att längs hela sträckan ta hänsyn till och värdera de aspekter som kan påverka placeringen som till exempel markförhållanden, närliggande bostäder och tomter, skyddsvärda djur- och växtarter, vattendrag och våtmarker, fornlämningar och olika verksamheter såsom friluftsliv eller företag. De olika metoder som sedan ska användas för att utföra schakt- och ledningsarbete på olika platser kommer att väljas med hänsyn till påverkan på omgivningen.

Tillstånd

Parallellt pågår arbetet med att söka och erhålla de tillstånd som krävs hos kommuner, Trafikverket och Länsstyrelser. En miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram, samråd har genomförts med berörda sakägare och olika intresseorganisationer.

För att få ett komplett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen kommer en naturvärdesinventering utföras längs hela ledningssträckningen. Projektet kommer också särskilt undersöka eventuell påverkan på intilliggande Natura 2000-områden för att säkerställa att placering av schakt och arbetsutförande väljs för att undvika påverkan. Länsstyrelserna kommer att genomföra undersökningar av ledningssträckningen avseende fornlämningar för att hitta platser som eventuellt måste undersökas ytterligare i detalj.

Nytt ledningsstråk

Nedan ser du en karta över det ledningsstråk som vi arbetar utifrån just nu. Stråket är cirka 50 meter och det exakta läget för ledningarna inom detta område är fortfarande inte helt klart. Det innebär att du eventuellt inte kommer att bli berörd i slutänden.

ledningssträckning Äby - Gävle

Förslag på ledningssträckning Skutskär - Gävle

Oversikt_ledningsstrackning_Alvkarleby

Översikt på ledningsdragning i Älvkarleby kommun.

ledningssträckning Hemlingby

Ledningsdragningen har ändrats i Hemlingby

Projektet arbetar med att utvecka och knyta ihop två vattenledningsnät och den preliminära sträckningen har utvecklats till att omfatta två anslutningspunkter i Gävle, hur vatten ska distribueras till Furuvik och hur det nya vattenverket ska anslutas i Älvkarleby. I samband med detta kommer Gästrike Vatten att ansöka om ledningsrätt för nya vattenledningar hos Lantmäteriet.

Kvinna och man tittar på karta

Ledningsrätt

Gästrike Vatten kommer att ansöka om ledningsrätt för nya vattenledningar hos Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten ansvarar för att utreda förutsättningarna för ledningsbeslut – men det är det viktigt att de parter som berörs själva lämnar information som myndigheten saknar.

Ledningsrätten skapas genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. En fullbordad ledningsrättsförrättning förs in i fastighetsregistret där den redovisas i form av text och karta.

En ledningsrätt gäller för all framtid. Ändring eller upphävande av ledningsrätt sker genom ny förrättning. En ledningsrätt gäller även mot ny ägare till fastigheten och gäller före upplåtelse i fastigheten som har tillkommit genom avtal.

Så här går det till, steg för steg:

 • Gästrike Vatten kontaktar berörda fastighetsägare
 • Fastighetägare kallas till lantmäteriförrättning
 • Lantmäteriet kallar till sammanträden
 • Lantmäteriet värderar intrånget
 • Lantmäteriet fattar beslut om ledningsrätt

Beslut om Ledningsrätt kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Värdering av mark

Ledningsrätten värderas enligt bestämmelserna i 13§ Ledningsrättslag (1973:1144)
Ledningsrättslagen hänvisar i sin tur till kapitel 4 i Expropriationslag (1972:719)
Enligt 4:1 i Expropriationslagen skall ersättning utgå för marknadsvärdeminskning samt ett påslag på ersättningen med 25 %.

Läs mer under rubriken Frågor & Svar.

Fastighetsägarekontakt

Gästrike Vatten har en fastighetsägarkontakt som arbetar med att skapa dialog med fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen och fastighethetsfrågor i projektet. Målet är att skapa en smidig process för fastighetsägare inför en kommande lantmäteriförrättning.

Du kan prata med oss om:

 • Ledningarnas placering på din mark
 • Hur ledningsrätt påverkar dig som är fastighetsägare
 • Hur går det till att skapa ledningsrätt

Markfrågor

Kontakta oss: info@gastrikevatten.se

Förslag på ledningssträckning Skutskär - Gävle

Förslag på ledningssträckning mellan Skutskär och Gävle

I projektet krävs hänsyn till olika miljöaspekter och olika typer av tillstånd behövs för att anlägga en vattentäkt och bygga vattenverk och ledningar. Här kan du läsa mer om detta arbete.

strandkant ovanifrån

Olika typer av tillstånd

Miljöbalken

Tillstånd som styrs av miljöbalken kan de delas in i tre typer;

 • Dispens
 • Anmälningar
 • Tillstånd

Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är och vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, eller var verksamheten ska bedrivas. Detta avgör också om det är kommunen, länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som hanterar ärendet.

Dispens

En dispens söks om det råder ett generellt förbud i ett område, men undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda skäl och verksamheten kan utföras utan att det blir en oacceptabel påverkan på det som förbudet ska skydda. Vi ansöker till exempel om strandskyddsdispens om vi behöver uppföra en anläggning vid eller i närheten av ett vattendrag som omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens söks oftast hos kommunen, men ibland hos länsstyrelsen.

Anmälningar eller tillstånd?

Anmälningar och tillståndsansökningar görs för verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Ett exempel är vattenverksamhet, där miljöbalken anger att alla åtgärder eller verksamheter i ett vattenområde som kan påverka allmänna eller enskilda intressen, kräver anmälan eller tillstånd.

För en mindre åtgärd, till exempel om vi ska anlägga en ledning i ett vattendrag, krävs en anmälan till länsstyrelsen. För större åtgärder och verksamheter som berör grundvatten krävs en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Att vi ska anlägga och driva en ny vattentäkt, där vatten från Dalälven och grundvatten från Uppsalaåsen ska användas för att producera dricksvatten, är en vattenverksamhet som kräver tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen.

Övriga tillstånd

Andra typer av tillstånd som behövs i projektet, men som inte regleras av miljöbalken, är bland annat bygglov och ledningsrätt.

Vi gör också ansökningar enligt kulturmiljölagen, om vi tror att det finns fornlämningar eller kulturmiljö som behöver undersökas i ett område.

Hur går tillståndsprocessen till?

 1. Gästrike Vatten skickar in en ansökan till berörd myndighet
 2. Myndigheten bedömer om anmälan är komplett
 3. Gästrike Vatten skickar kompletteringar om det behövs
 4. Myndigheten skickar ansökan på remiss
 5. Myndigheten fattar beslut

Gästrike Vatten skickar in en ansökan, där vi beskriver vad vi ska göra och varför. Hur det praktiska genomförandet ska gå till och om intressen eller områden med särskilda miljövärden påverkas samt vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som vidtas för att förhindra eller minska påverkan.

Myndigheten bedömer om anmälan är komplett, det vill säga om vi redovisat all information som de behöver för att fatta beslut i ärendet. Eventuella kompletteringar från Gästrike Vatten skickas till myndigheten.

Myndigheten skickar ärendet på remiss till berörda, till exempel människor som bor i närheten av plasten där verksamheten ska utföras. Om en remissinstans lämnar synpunkter får Gästrike Vatten möjlighet att bemöta dem.

Det är olika myndigheter som fattar beslut i olika ärenden, oftast kommunen eller länsstyrelsen. Tillståndsansökan för vattentäkten görs till Mark- och miljödomstolen. Ledningsrätt beslutas av Lantmäteriet.

skriver på avtal

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I projektet ska vi ta fram två miljökonsekvensbeskrivningar;

 • för överföringsledningen mellan Mon i Skutskär och Gävle
 • för vattentäkten i Mon

För MKB:erna görs olika utredningar av experter inom olika områden, till exempel hydrologi, hydrogeologi, naturmiljö och kulturmiljö.

Vad som ska ingå i en MKB anges i miljöbalken och miljöprövningsförordningen.

Samråd

Ett samråd innebär att den som är sakägare, det vill säga att den som har en fastighet, verksamhet eller annat intresse som kan påverkas, har möjlighet att lämna synpunkter.

Inför samrådet tas ett samrådsunderlag fram

I samrådsunderlaget redovisas den kunskap som finns om natur- och kulturmiljön och andra miljöaspekter samt vilka undersökningar och utredningar som kommer att utföras för att få fram mer information till MKB:n. I samrådsunderlaget redovisas också vad MKB:n är tänkt att innehålla.

Lämna sympunkter i pågående samråd april - maj 2022

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på samråd nummer 2 för överföringsledningarnas miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Länk till samrådsunderlag version 2 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter lämnas skriftligen senast 6 maj:

info@gastrikevatten.se

Ange Samråd MKB Mon - Gävle i rubrikraden

Genomfört samråd hösten 2021

Under hösten 2021 genomfördes ett samråd för överföringsledningens MKB. Myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan påverkas av ledningar har haft möjlighet att lämna synpunkter avseende miljökonsekvensbeskrivningens omfattning, innehåll och detaljeringsgrad. Miljökonsekvensbeskrivningen planeras bli klar 2022.

Länk till samrådsunderlag version 1 och samrådsredogörelse Öppnas i nytt fönster.

Kommande samråd

Samråd för MKB för vattentäkten i Mon 2022.


Projektet pågår fram till 2026. Här visas tidplan för att bygga ledningar mellan Skutskär och Gävle. fler tidplaner kommer inom kort.

Skriv tabellbeskrivning här

Tidplan för överingsledningar

När?

Informationsutskick till fastighetsägare

mars 2021

Upphandling av detaljprojektering

våren 2021

Samrådsmöte med fastighetsägare

20 och 21 april

Dialog och överenskommelse med fastighetsägare

april och framåt

Projektering, tillståndsansökningar

fram till okt 2022

Ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet


Sammanträden med Lantmäteriet


Upphandling entreprenader

från nov 2022

Beslut om ledningsrätt


Byggskede, flera entreprenader

2023-2026

Mons vattenverk tas i drift

2026

Vatten börjar levereras till Gävle och Älvkarleby

2026

White Computer Keyboard with Question Mark

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som vi får till projektet.

Samarbetet mellan Älvkarleby och Gävle kommun

Varför ska vi samverka mer om dricksvatten?

Det finns behov av fler vattentäkter och vattenverk som tillsammans ger en säker och robust dricksvattenförsörjning i både Älvkarleby och Gävle kommuner. Genom att kunna leverera vatten från flera ställen blir vattenleveransen säkrare vid en driftstörning. Med en till vattentäkt och ett till vattenverk får vi mer vatten vilket gör att vattnet räcker till då fler bostäder och verksamheter ansluts.

När började utredningen?

Frågan har utretts sedan 2011. Från 2013 har Gästrike Vatten haft uppdrag från Älvkarleby kommun och Gävle kommun att utreda. 2015 fattades beslut om en fördjupad utredning. Utredningen är mycket omfattande och innehåller naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar, juridik och ekonomi och har kostat cirka 25 miljoner kronor.

När togs beslut om ett nytt vattenverk och en ny vattentäkt?

Beslut om en ny dricksvattenförsörjningsanläggning med vattenverk och vattentäkt togs av respektive kommunfullmäktige i Gävle och Älvkarleby den 18 juni 2018.

Vilka får vatten från den nya anläggningen?

Den nya anläggningen vid Mon kommer att distribuera vatten till Furuvik, södra Gävle och Älvkarleby kommun. Vatten från Mons vattenverk kommer att blandas med vatten från Kronsågen, Sand och Sätra vattenverk.

Hur påverkar det mig som invånare i Älvkarleby?

Vattnet kommer att bli mjukare med mindre kalk. Du får en säkrare vattenförsörjning genom flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid driftstörningar. Det kommer också att finnas tillgång till mer vatten.

Hur påverkar det mig som invånare i Gävle?

Du får en tryggare vattenförsörjning genom flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid driftstörningar. Det kommer också att finnas tillgång till mer vatten. Kunder i Furuvik som idag får sitt vatten från Älvkarleby kommer att få ett mjukare vatten med mindre kalk. Brukningstaxan för VA kommer att öka. Med hur mycket utreds fortfarande då vi behöver göra flera stora investeringar och utbyggnader i Gävle kommun de kommande 10 åren.

Vad kommer det att kosta?

Det är Gävle Vatten som kommer att investera i den nya dricksvattenförsörjningsanläggningen eftersom Gävle har det största behovet. Att anlägga vattentäkt och bygga vattenverket kommer att kosta cirka 400 miljoner kronor. Att anlägga ledningarna kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor

handslag man och kvinna

Systemlösning

Hur ser tekniska lösningen ut?

Systemlösningen för vattenförsörjning innefattar ett sammanknutet ledningsnät med fyra kompletterande vattenverk och tre kompletterande vattentäkter (Kronsågen-Sand, Mon och Gävle-Valboåsen).

Hur kommer det att fungera?

Vi anlägger en ny vattentäkt på Västanån och ett nytt vattenverk på Tallmon i Älvkarleby kommun. En del vatten kommer att pumpas upp direkt från åsen och en del från Dalälven. Älvvattnet infiltreras i marken för att skapa mer grundvatten och av bättre kvalitet. Systemen ska kopplas samman mellan kommunerna så att vattnet kan pumpas ut till invånarna i både Älvkarleby och Gävle.

Vem äger vattenverk, mark och vattentäkt?

Grundvattnet i marken äger ingen. Gävle Vatten kommer att ansöka om vattendom som ger tillstånd att pumpa upp grundvatten och ta ytvatten ur Dalälven. Gävle Vatten kommer att äga marken vid vattenverket. Övrig mark kommer Älvkarleby kommun att äga och Gävle Vatten får servitut för anläggningar mot ersättning till Älvkarleby kommun. Älvkarleby Vatten kommer att äga vattenledningarna som förser invånarna i Älvkarleby med vatten. Älvkarleby Vatten kommer att ha full nyttjanderätt och redundans från vattentäkten och vattenverket.

Vad är redundans?

Med redundans menas två eller flera alternativa system som oberoende av varandra utför samma uppgift och därmed kan ersätta varandra. Genom att öka redundansen så försäkrar vi oss om en större leveranssäkerhet och robusthet i dricksvattenförsörjningssystemet.

Hur skapas redundans?

Redundans skapas genom att vattentäkterna kan komplettera varandra och att vattnet bereds i fyra kompletterande vattenverk till likvärdig kvalitet. Genom att nyttja samtliga vattentäkter och vattenverk i ordinarie drift kan snabba driftomställningar vid behov ske för att möta mindre och större störningar på ett effektivt sätt. Vid större störningar i någon av vattentäkterna, vattenverken eller distributionssystemen kommer vatten att kunna fördelas från övriga vattentäkter och vattenverk till systemet som helhet.

Blir vattnet mjukare?

Ja, vattnet i Älvkarleby kommun och Furuvik i Gävle kommun blir mjukare och mindre kalkrikt. För att kunna blanda vattnet i ledningsnätet från samtliga vattenverk behöver hårdheten vara densamma, därför avhärdar vi vattnet från Kronsågen och Sand innan det blandas med vattnet från det nya vattenverket på Mon.

Vattentäkt och vattenverk och ledningsnät

Var finns den nya vattentäkten?

På Mon i Älvkarleby kommun i en tidigare outnyttjad del av Uppsalaåsen.

Hur mycket grundvatten finns i grundvattenmagasinet vid Mon?

Vi har undersökt grundvattenmagasinet väster om Dalälven, mellan Rotskär och Västanån, med provborrningar, provpumpningar och nivåmätningar under många år. Resultatet visar att det finns gott om grundvatten av bra kvalitet.

Var ska det nya vattenverket placeras?

Det nya vattenverket kommer att byggas på Tallmon vid den gamla cementfabriken i Skutskär.

Påverkar detta strövområdet på Västanån och Mon?

Natur- och strövområden på Västanån och Mon kommer att finnas kvar och påverkas endast marginellt. På några platser kommer vi att ha infiltrationsbassänger som du behöver gå runt, men i övrigt förblir tillgängligheten och möjligheterna till friluftsliv stora, precis som idag.

Hur påverkas övriga området runtomkring?

När vattenverket är färdigt och i drift kommer du inte märka särskilt mycket av det. För att skydda vattnet långsiktigt, i ett flergenerationsperspektiv, kommer ett vattenskyddsområde med olika skyddszoner att inrättas. Det betyder att du kanske behöver anpassa dig lite efter detta, till exempel genom att tvätta bilen i en tvätthall istället för hemma på gården.
Under tiden vi bygger vattenverket och gräver ned ledningar blir det naturligtvis en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi kommer att göra vårt bästa för att störa så lite som möjligt och hoppas du har förståelse under den perioden.

När får vi vatten från det nya vattenverket?

Vattnet beräknas rinna i kranarna tidigast år 2026. Innan dess ska vi bygga nytt vattenverk, gräva ner vattenledningar, bygga pumphus vid Dalälven och anlägga infiltrationsområden.

Var placeras uttagsbrunnar och infiltrationsytor?

Genom utredningarna har vi kartlagt marken och vet att det går att hitta bra platser för uttagsbrunnar och infiltrationsbassänger. Nu kvarstår detaljutredningar för att bestämma slutliga placeringar för främst infiltrationsbassängerna.

Måste vatten från Dalälven användas?

För att öka mängden grundvatten, och på så sätt producera mer dricksvatten, kommer renat vatten från Dalälven att infiltreras i grundvattenmagasinet. Genom infiltration säkerställer vi även att inte orenat vatten från Dalälven tränger in i grundvattenmagasinet via älvbrinken när stora mängder grundvatten pumpas upp. Inflödande orenat älvvatten kan försämra grundvattnets kvalitet negativt.

Vilken kvalitet har grundvattnet i grundvattenmagasinet?

Vattenanalyser visar att kvaliteten är bra i hela magasinet. För att göra ett dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav behöver beredning ske för att minska halten kemiska ämnen som mangan, järn och kalcium samt mikroorganismer.

Hur gör man dricksvatten av vatten från Dalälven?

Genom att ta upp vatten från Dalälven och rena det i flera steg kan vi få mer dricksvatten av god kvalitet. Här kan du se en kort förklaring hur det går till:

Miljö- och tillståndsfrågor

skriva på tillstånd

Vilka tillstånds behövs?

Om vi börjar med tillstånd som styrs av miljöbalken kan de delas in i tre typer; tillstånd, anmälningar och dispenser.

Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är och vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, eller var verksamheten ska bedrivas. Detta avgör också om det är kommunen, länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som hanterar ärendet.

Tillstånd som styrs av miljöbalken kan delas in i tre typer;

 • Tillstånd
 • Anmälningar
 • Dispenser

Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är och vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, eller var verksamheten ska bedrivas. Detta avgör också om det är kommunen, länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som hanterar ärendet.

När söks dispens?

En dispens söks om det råder ett generellt förbud i ett område, men undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda skäl och verksamheten kan utföras utan att det blir en oacceptabel påverkan på det som förbudet ska skydda. Vi ansöker till exempel om strandskyddsdispens om vi behöver uppföra en anläggning vid eller i närheten av ett vattendrag som omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens söks oftast hos kommunen, men ibland hos länsstyrelsen.

När krävs anmälning eller tillstånd?

Anmälningar och tillståndsansökningar görs för verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Ett exempel är vattenverksamhet, där miljöbalken anger att alla åtgärder eller verksamheter i ett vattenområde som kan påverka allmänna eller enskilda intressen, kräver anmälan eller tillstånd.

För en mindre åtgärd, till exempel om vi ska anlägga en ledning i ett vattendrag, krävs en anmälan till länsstyrelsen. För större åtgärder och verksamheter som berör grundvatten krävs en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Att vi ska anlägga och driva en ny vattentäkt, där vatten från Dalälven och grundvatten från Uppsalaåsen ska användas för att producera dricksvatten, är en vattenverksamhet som kräver tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen.

Finns det andra typer av tillstånd som behövs?

Vi gör också ansökningar enligt kulturmiljölagen, om vi tror att det finns fornlämning eller kulturmiljö som behöver undersökas i ett område. Dessa frågor hanteras av länsstyrelsen.

Sedan har vi exempelvis tillfälliga bygglov för containrar som vi använder som enkla byggnader i våra fältförsök och pilotanläggningar, och så ska vi förstås söka bygglov för det nya vattenverket. Ledningsrätt söker vi hos Lantmäteriet för att få tillgång till den mark där vi behöver dra ledningar.

Finns det fornlämningar eller ovanliga djur- eller växtarter att ta hänsyn till?

Vi genomför detaljerade undersökningar av de områden som berörs av planerade anläggningar. Det ger information om det finns fornlämningar, eller växt- och djurarter som kräver hänsyn. Negativ påverkan undviks så långt det är möjligt.

Hur lång tid tar det att få alla tillstånd?

Det varierar från fall till fall. Dels behöver vi tid att ta fram ansökan, dels behöver myndigheten tid för handläggning av ärendet. Tiden från att vi startar arbetet med en ansökan tills vi har fått ett beslut från myndigheten kan variera mellan ett par månader och flera år.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

För vissa typer av ärenden finns det fastställda handläggningstider hos myndigheten, till exempel 10 veckor för en bygglovsansökan hos kommunen.

Hur lång tid tar det att få tillstånd för vattenverksamhet?

Det tar 8 veckor för en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Hur lång tid tar det att få tillstånd för att använda en ny vattentäkt?

För tillståndsansökan för vattentäkten räknar vi med en handläggningstid hos Mark- och miljödomstolen på minst ett år.

Vilket är det viktigaste tillståndet i detta projekt?

Vårt största och viktigaste tillstånd är tillståndsansökan för vattentäkten. Utredningarna för detta startade för över tio år sedan och pågår fortfarande. Under år 2022 planerar vi att alla utredningar inför tillståndsansökan för vattentäkten ska bli klara.

Hur går tillståndsprocessen till?

 1. Gästrike Vatten skickar in en ansökan, där vi beskriver vad vi ska göra och varför. Hur det praktiska genomförandet ska gå till och om intressen eller områden med särskilda miljövärden påverkas samt vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som vidtas för att förhindra eller minska påverkan.
 2. Myndigheten bedömer om anmälan är komplett, det vill säga om vi redovisat all information som de behöver för att fatta beslut i ärendet.
 3. eventuella kompletteringar från Gästrike Vatten
 4. Myndigheten skickar ärendet på remiss till berörda, till exempel människor som bor i närheten av plasten där verksamheten ska utföras. Om en remissinstans lämnar synpunkter får Gästrike Vatten möjlighet att bemöta dem.
 5. Myndigheten fattar beslut, som kan innehålla villkor som vi måste leva upp till.

När behövs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?

I projektet ska vi ta fram en MKB för:

 • överföringsledningen mellan Mon och Gävle
 • vattentäkten i Mon

Vad är samråd?

När man tar fram en MKB ingår att ha samråd med myndigheter och sakägare som berörs av verksamheten. För överföringsledningens MKB har vi haft samråd under hösten 2021 och för vattentäktens tillståndsprocess är det planerat att samråd ska hållas under vår/försommar 2022.

Vem beslutar vilka som får tillstånd?

Det är olika myndigheter som fattar beslut i olika ärenden, oftast kommunen eller länsstyrelsen. Tillståndsansökan för vattentäkten görs till Mark- och miljödomstolen. Ledningsrätt beslutas av Lantmäteriet.

Fastighetsfrågor

karta med fastigheter

Kan man påverka ledningens placering?

Vi lyssnar gärna på dina synpunkter. Kontakta oss så kan vi diskutera förutsättningarna.

Hur brett område kommer ledningsrätten att gälla?

Ledningsrätten kommer generellt att vara cirka 20 m bred. I bostadsområden eller på andra ställen där särskilda anpassningar krävs kan det bli smalare. I nuläget, innan detaljprojekteringen är utförd, är det svår att säga exakta mått. Det slutgiltiga beslutet fattas av Lantmäteriet.

Hur avser ni att återställa marken efter nedlagda ledningar?

Marken återställs i möjligaste mån till samma skick som innan. Naturmark får återhämta sig på egen hand. Vägar återställs till samma skick som innan, gräsmattor återställs med ny jord och gräsfrön. Häckar kan flyttas tillfälligt och återplanteras.

Kommer naturen att åter få ta över eller avser ni att upprätthålla en körbar väg på ledningsrättens område ?

På sträckor som inte blir väg kommer naturen få ta över. Med undantag för träd som inte kommer tillåtas växa på ledningsrätten. Träd kommer röjas regelbundet i ledningsrättsgatan. På vissa sträckor kan enkel väg efterlämnas för att möjliggöra tillgänglighet till ledningsrättsgatan. Inom ledningsrätten kommer det inte vara tillåtet att plantera träd och ledningsägaren har rätt att utföra röjning.

Ni kommer alltså att dra ledningar i kraftledningsgatorna?

Vi planerar att förlägga överföringsledningarna för dricksvatten med de säkerhetsavstånd som krävs från kraftledningar, stolpar och stag och vi har en dialog med Vattenfall och Gävle Energi om att hitta de lösningar som kräver minst anspråktagande av mark.

Hur lång tid från påbörjad grävning till återställd mark utanför vår fastighet skall vi då ungefär räkna med ?

Det är svårt att svara på så här tidigt, men det kommer inte att vara uppgrävt under hela byggtiden utan bara när arbetet pågår vid din fastighet. När grävarbete går bra så kan man räkna med att man hinner cirka tio meter per dag (man gräver ett schakt, lägger ledning och fyller igen) .

Kommer ledningarna att dras genom bostadsområdet vid Mårtsbovägen i Järvsta?

Ledningarna kommer i största möjliga mån gå i utkant av kraftledningsgatan.

Kommer min trädgård att påverkas om den ligger nära kraftledningsgatorna?

Vi kommer att planera och förbereda för att arbetena ska innebära så liten påverkan på tomter som möjligt.

Hur nära ledningen kan träd planteras?

Träd får inte planteras inom ledningsrätten. Det går att plantera växter men om ledningen behöver underhållas kommer de att tas bort.

Kommer kraftledningen genom Hemlingby kommer att tas bort? Läggs kraftledningen i marken bredvid vattenrören?

I kraftledningsgatan genom Hemlingby friluftsområde finns större kraftledningar som ägs av Vattenfall och mindre som ägs av Gävle Energi. Vi har fått information från Gävle Energi att de planerar att ta bort sina ledningar från sträckan. Vi planerar att förlägga överföringsledningarna för dricksvatten med de säkerhetsavstånd som krävs från kraftledningar, stolpar och stag.

grupp tittar på bygghandling ute i fält

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Samrådsunderlag för ledningar

Här finns samrådsunderlag och kartor för samrådsunderlag nr. 2 april-maj 2022

Här hittar du samtliga dokument och kartor som ingår i samrådsunderlag nummer 1 (2021)

Politiska beslut i Älvkarleby och Gävle kommun

Uppdrag från kommunfullmäktige i Älvkarleby och Gävle om fördjupad utredning och beslut om avsiktsförklaring gavs till Gästrike Vatten under sista kvartalet i 2015.

Beslut om utökad samverkan

Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmkäktige i Älvkarleby och Gävle kommuner om att utöka sin samverkan om dricksvattenförsörjningen. Se beslutsunderlag nedan.

Dokument

Länkar till beslutsunderlag Gävle Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv (pdf) Pdf, 348.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Avsiktsförklaring (pdf) Pdf, 32.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Sammanställning (pdf) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2A Sammanställning (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2B Sammanställning (pdf) Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2C Sammanställning (pdf) Pdf, 441.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2D Sammanställning (pdf) Pdf, 726.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Gävle Vatten styrelse 2018-05-04 (pdf) Pdf, 80.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation Gävle kommunstyrelse 2018-05-15 (pdf) Pdf, 926.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsunderlag Älvkarleby Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv (pdf) Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Avsiktsförklaring (pdf) Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Sammanställning (pdf) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2A Sammanställning (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2B Sammanställning (pdf) Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2C Sammanställning (pdf) Pdf, 441.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2D Sammanställning (pdf) Pdf, 726.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Utlåtande Ramböll (pdf) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Yttrande Samhällsbyggnad (pdf) Pdf, 512.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Älvkarleby Vatten styrelse 2018-05-08 (pdf) Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation Älvkarleby kommunstyrelse 2018-06-05 (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare dokument:

Gemensamt möte med Älvkarleby och Gävle kommunstyrelser 2017-11-24: presentation (pdf) Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-09-29: protokoll (pdf) Pdf, 700.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-06-13: protokoll (pdf) Pdf, 488.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-03-22: protokoll (pdf) Pdf, 260.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-10-27: protokoll (pdf) Pdf, 668.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-08-22: protokoll (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-03-23: protokoll (pdf) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1. Presentation strygruppsmöte 2016-03-23 (pdf) Pdf, 303.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-25

Protokoll för kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till annan webbplats)
Beslutsunderlag 2015-10-07
Underlag aveende gemensam dricksvattenproduktion för Gävle och Älvkarleby kommun (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektgrupp

Projektledare: Maria Östling

Projektledare överföringsledningar: Camilla Sakari Sjöstrand

Projektledare Miljö- och tillstånd: Charlotta Bergqvist

Fastighetsägarfrågor: Malin Cederstrand

Pilotförsök: Håkan Bergsten

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen