Gästrike Vatten

Vattenförsörjning Mon

Nyhetsbrev Januari 2022

Nummer 2

Dricksvatten - nu och i framtiden

Älvkarleby kommun och Gävle kommun arbetar tillsammans för att säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten. Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen. Nu anlägger vi en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Maria Östling, projektledare

Min första spännande tid i projektet, då jag fått ta del av allt arbete som pågått under åren 2013-2020, är nu över och jag kan inte längre hänvisa till att jag är ny i projektet.

Nu förväntas jag förstå vad målet är och driva alla delar i detta projekt framåt. Allt ska ske i rätt tid och med rätt förutsättningar för alla engagerade medarbetare som deltar. Mitt uppdrag är att skapa dessa förutsättningar. Det är en stor utmaning nu när projektet står inför flera strategiska beslut som ska fattas av projektet tillsammans med Gästrike Vattens organisation. Samtidigt en ynnest att få vara delaktig i dessa beslut och projektet i stort då vi bygger för framtiden!

tallskog

Summering av 2021 och framåtblick mot 2022

Skriv tabellbeskrivning här

Det här gjorde vi under 2021

Detta ska vi göra 2022

  • Bestämt hur vi ska rena vatten från Dalälven så att det kan användas som dricksvatten
  • Påbörja processen för vattenverkets detaljplan
  • Utrett vattenverkets placering vid Mon i Skutskär
  • Ta fram förslag på hur vattenverket ska se ut
  • Pilotförsök för filtrering av Dalälvvatten
  • Nya fältförsök för att utvärdera andra processteg i tillverkningen av dricksvatten
  • Genomfört samråd avseende miljökonsekvensbeskrivning för överföringsledningarna 
  • Arbeta med tillståndsansökan för vattendomen
  • Utrett placeringar för infiltrationsbassänger och brunnar
  • Inleda arbetet med ledningsrätt för överföringsledningarna

Detaljplan för vattenverk vid Mon

Älvkarleby kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området vid Mon i Skutskär. Målet är att anlägga ett nytt vattenverk.

- Just nu håller vi på att ta fram de underlag som behövs, bland annat geotekniska utredningar och vi tittar på om det finns ovanliga växt- och djurarter eller fornminneslämningar i området säger Sofie Åberg kommunarkitekt i Älvkarleby kommun.

Lantmäteriet utser sedan vilka som får tycka till om förslaget, det brukar vara grannfastigheter, allmänhet och en rad organisationer.

- Vi räknar med att hålla samråd i maj - juni 2022 sedan kan det komma ytterligare förändringar innan detaljplanen tas upp i kommunfullmäktige. Efter att planen vunnit laga kraft kan bygglovsprocessen ta vid säger Raul Johnson, chef för Bygg & Miljö i Älvkarleby kommun.

Raul_Johnson

Raul Johnson, chef för Bygg & Miljö i Älvkarleby kommun Foto: Älvkarleby kommun

Miljö- och tillståndsfrågor i projektet

Delprojektledare för Miljö & Tillstånd: Charlotta Bergqvist

Berätta om vilka tillstånd som behövs i projekt Vattenförsörjning Mon

Det är många olika tillstånd som behövs!
Tillstånd som styrs av miljöbalken kan delas in i tre typer; tillstånd, anmälningar och dispenser. Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är och vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, eller var verksamheten ska bedrivas.

Andra typer av tillstånd som behövs i projektet, men som inte regleras av miljöbalken, är bygglov och ledningsrätt.

Vi gör också ansökningar enligt kulturmiljölagen, om vi tror att det finns fornlämning eller kulturmiljö som behöver undersökas i ett område. Dessa frågor hanteras av länsstyrelsen.

Hur lång tid tar det att få alla tillstånd?

Det varierar från fall till fall. Dels behöver vi tid att ta fram ansökan, dels behöver myndigheten tid för handläggning av ärendet. Tiden från att vi startar arbetet med en ansökan tills vi har fått ett beslut från myndigheten kan variera mellan ett par månader och flera år.

Vilken är din största utmaningen i uppdraget?

Den största utmaningen är att projektet är så omfattande! Att hålla koll på alla delar och få ihop de delar och resurser som behövs i varje ärende.

Läs mer om Miljö- och tillståndsprocessen Öppnas i nytt fönster.

hand som skriver på blankett
grova ledningar

Vattenledningar

Detaljprojektering pågår under 2022.

Det innebär att den föreslagna ledningssträckningen detaljstuderas och justeras efter behov. Man tittar t ex på geologi, naturvärden och fornlämningar.

grävmaskin på åker

Vad ska byggas?

Det nya vattenverket och dess anläggningar ska byggas vid Mon i Skutskär.

Här kan du läsa om vilka byggnader och anläggningar som behövs för att det nya vattenverket ska kunna producera dricksvatten.

häller vatten i glas

Vatten från Dalälven blir dricksvatten

Dalälven och den speciella marken i Älvkarleby skapar förutsättningar för ett unikt dricksvatten som bildas genom naturens långsamma vatteninfiltration i marken och modern teknik. Ingredienser som möjliggör upp till 200 liter friskt dricksvatten per sekund!