Gästrike Vatten

Utökat eget kapital i samtliga dotterbolag

Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Enligt gällande redovisningsregler ska förluster i aktiebolag bokföras mot eget kapital. Om förlust gör att eget kapital understiger 50 % av aktiekapitalet ska bolaget likvideras eller försättas i konkurs.

Kommunal VA-verksamhet ska enligt nuvarande lagstiftning drivas så att den går plus minus noll, inget kapital får byggas upp.

För att säkerställa att det egna kapitalet inte ska understiga 50 % i dotterbolagen inom Gästrike Vatten behöver det egna kapitalet öka. En rimlig nivå har bedömts vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna. Det motsvarar ca 3 – 45 mnkr för dotterbolagen.

Syftet med att utöka nivån på eget kapital är alltså inte att finansiera verksamheten, utan endast att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget kapital.

Beräkningen grundar sig på att kunna hantera större akuta drifthändelser som ger högre kostnader alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt svängningar mellan åren som inte hinner återställas.

Under 2020 har ärenden lyfts för beslut av respektive kommunfullmäktige för Gävle Vatten AB och Ockelbo Vatten AB. Under 2021 kommer ärenden lyftas för Hofors Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB.

Senast ändrad: