Gästrike Vatten

Kompletterande avgränsningssamråd enligt miljöbalken angående ny vattenförsörjningsanläggning vid Mon, Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB och Gävle Vatten AB genomförde under oktober till december 2022 ett avgränsningssamråd inför tillståndsansökan enligt miljöbalken. I samrådsunderlaget redovisades att: ”Ansökan avser tillstånd för bortledning av ytvatten från Dalälven för ett maximalt uttag om 72 000 m3 per dygn, bortledning av grundvatten från Uppsalaåsen för ett maximalt uttag om 77 000 m3 per dygn samt infiltration av yt- och grundvatten i Uppsalaåsen om maximalt 79 000 m3 per dygn. Tillstånd söks även för utsläpp av renat rejekt- och spolavloppvatten från vattenverket till Dalälven samt för infiltration av spolvatten och renat dagvatten i Uppsalaåsen. ”

Lokaliseringarna och omfattningarna av delområdena 2 och 3 behöver delvis justeras för fastigheterna Prästgården 1:70 och Älvboda 1:113. Med anledning av dessa justeringar bjuder Älvkarleby Vatten AB och Gävle Vatten AB nu in till kompletterande samråd.

Samrådet riktar sig i första hand till fastigheter närmast delområde 2 och 3 men detta samrådsunderlag har också skickats till hela samrådskretsen för avgränsningssamrådet hösten 2022.

Samrådsunderlaget från hösten 2022, som bland annat redovisar bakgrunden till projektet, den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan, finns att läsa längre ner på denna sida under rubriken ”Miljö och tillståndsfrågor ”.

Samrådsunderlaget, inbjudan och annons finns att ladda ner under rubriken: ”Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 14 okt–9 dec 2022”.

Planerad justering av delområde 2

Under arbetet med ansökan har det framkommit att en placering av vattenverket längre söderut är lämpligare då det ger ett större avstånd till befintlig bebyggelse samt en större möjlighet att anpassa placeringen av vattenverket med hänsyn till framför allt naturvärden.

Den planerade justeringen av delområde 2 innebär att delområdet sträcker sig cirka 400 meter längre mot sydost längs med Gävlevägen. Områdesytan ökar från cirka 2,6 hektar till ca 12 hektar med syftet att utreda vilken mark som är mest lämplig för placering av vattenverket.

Parallellt med samrådsprocessen inför tillståndsansökan arbetar Älvkarleby kommun med en ny detaljplan för vattenverket.

Den nya avgränsningen för delområde 2 redovisas med grön linje i kartan nedan. Prickad lila markering anger planerat läge, för vattenverk med verksamheter, som är under utredning.

Planerad justering av delområde 3

Arbetet med placeringen av vattenförsörjningsanläggningens olika delar har visat att delområde 3 kan minskas till ytan. Däremot behöver den östra gränsen utökas mot Dalälven.

Den planerade justeringen av delområde 3 innebär att delområdet sträcker sig cirka 50 meter längre mot Dalälven jämfört med vad som redovisades i samrådsunderlaget daterat 2022-10-13. Justeringen innebär också att områdets västra gräns flyttas cirka 120 meter. Områdesytan minskar från cirka 17,4 hektar till ca 10,6 hektar.

Den nya avgränsningen för delområde 3 redovisas med grön linje i kartan nedan.

Förväntad påverkan

De förväntade miljöeffekterna till följd av den planerade verksamheten redovisas i samrådsunderlaget från hösten 2022. Effekter avseende förändringarna av delområde 2 och 3 redovisas nedan. Förändringarna påverkar inte den avgränsning och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen som redovisades vid samrådet 2022.

Delområde 2

Placering av vattenverket och anläggningsytor inom det justerade området för delområde 2 bedöms bland annat innebära en påverkan på naturmiljön inom och i anslutning till delområdet genom att naturmark tas i anspråk.

Förväntad påverkan är huvudsakligen av samma karaktär som det som redovisats i samrådsunderlaget för avgränsningssamråd (2022-10-13) vilken huvudsakligen består av ianspråktagande av naturmark vilket kommer att få effekter på livsmiljöer för växter och djur. Påverkan på natur- och kulturmiljön, och övriga berörda miljöaspekter, kommer att utredas vidare inom ramen för miljöbedömningen och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Inventeringar av natur- och kulturmiljövärden har utförts. Anläggningarna avses planeras med hänsyn till natur- och kulturmiljön.

En förändring avseende påverkan är att alternativet att leda dagvatten till Dalälven inte längre är aktuellt. Dagvatten från vattenverket planeras istället att behandlas och infiltreras i åsen inom en del av ytan avsedd för vattenverkets anläggningar inom delområde 2. Efter att dagvattnet passerat en fördröjningsdamm, kommer det att ledas till en infiltrationsdamm, där det rinner ner i marken till grundvattnet. Dagvattenhanteringen kommer att ske inom en mindre del av den planerade verksamhetsytan.

Dagvatteninfiltrationen bedöms inte komma att påverka miljökvalitetsnormerna för grundvattnet. Detta kommer även att utredas närmare, med hänsyn till den ändrade placeringen av vattenverkets verksamhetsyta.

Älvkarleby kommuns planavdelning prövar markens lämplighet för bebyggelse och anläggande av vattenverksanläggningen inom ramen för kommunens pågående detaljplanearbete.

Delområde 3

Placering av infiltrationsanläggningar och brunnar med tillhörande väg- och anläggningsytor inom justerad avgränsning för delområde 3 bedöms bland annat innebära en påverkan på naturmiljön inom och i anslutning till delområdet på samma sätt som inom tidigare avgränsning av delområde 3. Förväntad påverkan består främst av att naturmark tas i anspråk och utredning pågår om behov av hänsyn och anpassning av verksamheten.
Vidare kan risk för påverkan på kulturmiljön och lämningar inom delområdet finnas och detta utreds för närvarande. Förväntad påverkan är av samma karaktär som det som redovisats i samrådsunderlaget för avgränsningssamråd (2022-10-13) vilken huvudsakligen består av ianspråktagande av naturmark vilket kommer att få effekter på livsmiljöer för växter och djur. Påverkan på natur- och kulturmiljön, och övriga berörda miljöaspekter, kommer att utredas vidare inom ramen för miljöbedömningen och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Påverkan på markstabiliteten har utretts och analyserats för bland annat byggnaderna på fastigheterna Älvboda 1:113 och Prästgården 1:87, belägna öster om delområde 3. Även med planerad justering av delområde 3 bedöms inte grundvattenvariationerna, från planerade verksamheter, överstiga de naturliga variationerna vid de aktuella byggnaderna. Analysens slutsats är att ingen negativ påverkan på totalstabiliteten föreligger till följd av planerad verksamhet eller dess placering.

Undersökningar och bedömning av risk för skred och skadliga sättningar kommer att redovisas närmare i den till tillståndsansökan hörande miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor.

Kartbilagor

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Så lämnar du synpunkter

Du är välkommen med synpunkter och frågor senast den 20 februari 2024.

Skicka dina frågor och synpunkter med epost till info@gastrikevatten.se eller med post till Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 Gävle. Besöksadress: Lysgatan 2, 802 86 Gävle. Ange att ärendet gäller "Kompletterande avgränsningssamråd om delområde 2 och 3 Vattenförsörjningsanläggning vid Mon, Älvkarleby kommun".

Senast ändrad: