Gästrike Vatten

Östhammars kommun

Gästrike Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammars kommun. Vårt dotterbolag här heter Östhammar Vatten AB.

""

Totalt ansvarar vi för elva vattenverk, åtta reningsverk och 50 mil vattenledningar i Östhammars kommun.

Under flera år har vi inom Gästrike Vatten arbetat med att förbättra vattnets kvalitet och öka kapaciteten i Östhammars kommun, både när det gäller att leverera dricksvatten och att rena avloppsvatten. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder för att säkra leveranserna till de cirka 15 000 personer och verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet i dag.

Samtidigt har vi kartlagt kommunens vattenresurser och tagit fram en beskrivning över de framtida behoven. Vi måste ta höjd för kommunens utveckling under många år framöver när vi renoverar eller investerar i nya vattenverk, reningsverk och ledningar.

I dagsläget har vi kommit längst i de västra delarna av kommunen, och i östra Östhammar har vi startat ett stort utvecklingsprogram.

Västra Östhammar

För att säkra vattenförsörjningen framöver har vi knutit samman vattensystemet i de västra delarna av Östhammars kommun med Tierps kommun. Det går nu en vattenledning från Tierp till både Alunda och Österbybruk. Vi kommer också att bygga ut reningsverket i Alunda för att möta den förväntade tillväxten där.

Här kan du läsa mer om utbyggnaden av reningsverket i Alunda.

Östra Östhammar

De östra delarna av Östhammars kommun har goda möjligheter att utvecklas, och det finns gott om plats för nya bostäder och verksamheter. Men den kommunala VA-försörjningen i området är i dagsläget mycket ansträngd. Många fastigheter, både permanentbostäder och fritidsbostäder, har enskilda VA-lösningar.

I juni 2022 tog kommunfullmäktige därför beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun. Det blev starten på ett större utvecklingsprogram med målet att säkra VA-försörjningen och öka kapaciteten.

Programmet innebär att vi:

  • Säkrar leveransen av dricksvatten med bra kvalitet, i många år framöver
  • Gör kommunalt VA tillgängligt för fler permanent- och fritidsboende
  • Ökar kapaciteten att rena en större mängd avloppsvatten, samtidigt som vi bidrar till bättre vattenkvalitet i Östhammarsfjärden
  • Möjliggör för hela den östra delen av kommunen att växa och utvecklas

Här kan du läsa mer om programmet VA-utveckling östra Östhammar.

Anslutningsmöjligheter för vatten och avlopp i dag

Tidigare har det varit svårt att ansluta nya fastigheter till kommunalt vatten och avlopp inom delar av Östhammars kommun, eftersom systemen varit så hårt belastade.

De åtgärder som vi har vidtagit hittills för att förbättra kapaciteten i vattenverk och avloppsreningsverk, tillsammans med de utvecklingsplaner som beskrivs ovan, har skapat ett nytt läge. Det finns nu ökade möjligheter att ansluta enstaka småhus (det vill säga fastigheter för bostadsändamål) till den kommunala VA-försörjningen. Detta gäller på alla orter där kommunalt VA är utbyggt.

När det gäller önskemål om större anslutningar krävs det alltid en särskild utredning innan vi kan svara på om detta är möjligt. Det kan handla om att ansluta flera småhus på en gång (exploatering), ett eller flera flerfamiljshus, eller fastigheter med annat syfte än bostad (verksamhetslokal, industri eller liknande).

I Alunda, Gimo, Hargshamn och Österbybruk är sådana större anslutningar möjliga i många delar. I Östhammar och Öregrund (inklusive Gräsö) är större anslutningar endast möjliga under särskilda förutsättningar.

Detta händer i Östhammar 2024:

Pågående arbeten och projekt i Östhammars kommun

Program VA-utveckling östra Östhammar

I juni 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun. Det blev starten på ett större utvecklingsprogram med målet att säkra VA-försörjningen och öka kapaciteten. Programmet ska säkra VA-försörjningen och öka kapaciteten, med målet att skapa bättre förutsättningar för samhällsutvecklingen i östra Östhammar.

Ledningsnätsförnyelse Centrumvägen Alunda

Vi planerar att förnya vatten- och avloppsledningar samt byta ut anslutningsledningar (serviser) mot fastigheter vid Centrumvägen under 2024/2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Östhammars kommun.

Utbyggnad av reningsverket i Alunda

Vi renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda så att ännu fler kan anslutas till kommunalt avlopp.

Internbudget för Östhammar Vatten 2024 är justerad i förhållande till beslutade budgetramar för 2024-2027. Räntekostnaderna ökar med ca 2,5 mnkr vilket till viss del möts av lägre avskrivningskostnader, ca 1 mnkr. I budget för intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd.

Budget för rörelsekostnader är ca 64 mnkr. I detta finns bland annat budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

  • Byte av vattenmätare hos kunder
  • Fortsatt övervakning grundvattennivåer
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är ca 80 mnkr och detsamma som rambudgeten, viss omfördelning mellan budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar har skett. Huvuddelen, ca 55 mnkr, utgörs av nyinvesteringar där utbyggnad av Alunda reningsverk och VA-utveckling östra Östhammar står för huvuddelen. Då programmet för östra Östhammar fortfarande är i uppstart och analys pågår för genomförandet i de olika projekten sker parallellt en översyn av tidplanerna vilket kan påverka utfallet för 2024. Inom ramen för reinvesteringar står förbättringar på ledningsnätet för två tredjedelar.

Senast ändrad: