Gästrike Vatten

Östhammars kommun

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammar kommun.

""

Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun.

Anslutningsmöjligheter för vatten och avlopp i
Östhammars kommun

Vidtagna åtgärder inom VA och beslut om utvecklingsplan skapar ett nytt läge med ökade möjligheter att ansluta till kommunalt VA på alla orter där kommunalt VA är utbyggt i Östhammars kommun. Det nya läget innebär att kapacitet i vattenverk och avloppsreningsverk finns för att ansluta nya kunder i form av enstaka småhus (fastighet för bostadsändamål) på alla orter.

Särskild utredning krävs alltid innan svar kan ges om flera småhus/exploatering, ett eller flera flerfamiljshus eller en fastighet med annat syfte än bostad det vill säga verksamhetslokal, industri eller liknande kan anslutas. I Alunda, Gimo, Hargshamn och Österbybruk är anslutning möjlig i många delar. I Östhammar och Öregrund (inklusive Gräsö) är anslutning möjlig under särskilda förutsättningar.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd

Gästrike Vatten har under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram.

Vi har gjort ett stort antal åtgärder för att säkra såväl arbetsmiljö, uppfylla gällande lagkrav och tillstånd samt VA-leveransen till knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Det finns fortfarande många åtgärder kvar som behöver göras för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

En utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i Alunda och Österbybruk har tagits fram. Den innebär att vattenförsörjningen mellan Tierps kommun och Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun nu är sammanbunden genom en vattenledning. Reningsverket i Alunda kommer att byggas ut för att möta tillväxten.

Under våren 2022 fattade kommunfullmäktige i Östhammar beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun för att skapa en robust VA-försörjning och en ökad kapacitet. Detta utgör utgångspunkten för det VA-utvecklingsprogram som Gästrike Vatten/Östhammar vatten tillsammans med Östhammars kommun nu valt att genomföra med målet att skapa förutsättningar för samhällsutveckling i östra Östhammar.

Program VA-utveckling östra Östhammar innebär i korthet:

  • ökad avloppskapacitet genom utbyggnad av avloppsreningsverket i Öregrund
  • säkerställa ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning
  • ledningssystem för dricksvatten och avloppsvatten (spillvatten) mellan Östhammar och Öregrund.
  • optimering av nuvarande VA-anläggningar och förstärkning av ledningsnätet

Detta händer i Östhammar 2024:

Pågående arbeten och projekt i Östhammar kommun

Program VA-utveckling östra Östhammar

Under våren 2022 fattade kommunfullmäktige i Östhammar beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun för att skapa en robust VA-försörjning och en ökad kapacitet. Detta utgör utgångspunkten för det VA-utvecklingsprogram som Gästrike Vatten/Östhammar vatten tillsammans med Östhammars kommun nu valt att genomföra med målet att skapa förutsättningar för samhällsutveckling i östra Östhammar.

Ledningsnätsförnyelse Centrumvägen Alunda

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar samt byta ut anslutningsledningar (serviser) mot fastigheter vid Centrumvägen under 2024/2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Östhammars kommun.

Vi bygger ut reningsverket i Alunda

Gästrike Vatten renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda så att ännu fler kan anslutas till kommunalt avlopp.

Internbudget för Östhammar Vatten 2024 är justerad i förhållande till beslutade budgetramar för 2024-2027. Räntekostnaderna ökar med ca 2,5 mnkr vilket till viss del möts av lägre avskrivningskostnader, ca 1 mnkr. I budget för intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd.

Budget för rörelsekostnader är ca 64 mnkr. I detta finns bland annat budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

  • Byte av vattenmätare hos kunder
  • Fortsatt övervakning grundvattennivåer
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är ca 80 mnkr och detsamma som rambudgeten, viss omfördelning mellan budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar har skett. Huvuddelen, ca 55 mnkr, utgörs av nyinvesteringar där utbyggnad av Alunda reningsverk och Utveckling av Östra Östhammar står för huvuddelen. Då programmet för Östra Östhammar fortfarande är i uppstart och analys pågår för genomförandet i de olika projekten sker parallellt en översyn av tidplanerna vilket kan påverka utfallet för 2024. Inom ramen för reinvesteringar står förbättringar på ledningsnätet för två tredjedelar.

Senast ändrad: