Gästrike Vatten

Östhammars kommun

Östhammar Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun.

I Östhammars kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2021:

event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Östhammars kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Östhammar.

credit_card

Brukningsavgift i Östhammar

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2021

Budget för verksamhetskostnader är 54 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är totalt 87 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 6 miljoner kronor.

Budget för nyinvestering är 80 miljoner kronor, där största delen (70 miljoner kronor) avser vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Läs mer om den här »​

Budgetpost för exploateringar är 1,3 miljoner kronor, det avser främst förberedelse för utbyggnad av Prästgårdshöjden i Alunda samt anslutningar inom verksamhetsområdet.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför utreder vi möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram. Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd.

Vi har gjort ett mycket stort antal åtgärder för att säkra såväl arbetsmiljö, uppfylla gällande lagkrav och tillstånd samt VA-leveransen till knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter.
Det finns fortfarande många åtgärder kvar som behövs göras för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten). Läs mer om våra planerade åtgärder 2021 här ovanför.

Få nya kunder kan anslutas till VA-nätet

För att klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet inom ramen för våra tillstånd måste vi just nu begränsa antalet personer som kan anslutas till VA-nätet i Östhammars kommun. I Österbybruk kan 100 personer anslutas och i Alunda kan ingen anslutning ske innan vatten från ledning från Örbyhus i Tierp är utbyggd, utförande 2020-2021. I Gimo kan 200 personer anslutas, i Hargshamn 50 personer, i Öregrund 100 personer, och I Östhammar kan 152 personer anslutas med en takt på 50 personer per år.

Mer information om beslut och vad som görs för att förbättra situationen hittar du nedan.

Mer information

Verksamhetsplanen hittar du ovan.

Så säkrar vi din vattenleverans

För att trygga leveransen och skydda vårt dricksvatten här och nu för våra kunder så har vi låst alla våra vattenposter i gatan. Det gör vi för att säkra upp vattenkvalitén och minimera risken att det inte kommer in föroreningar i ledningarna samt få kontroll på vattenuttagen.
Gästrike Vatten har de senaste åren prioriterat att systematiskt leta och laga läckor i ledningsnätet. Arbetet har varit väldigt lyckat och vi har hittat och lagat flertalet läckor runt om i Östhammars kommun.

- I Alunda har vi kortsiktigt hittat en lösning för att förstärka mängden grundvatten och dess kvalitet under 2017. Tidigare har det i perioder funnits behov av att köra vatten i tankbil till vattenverket i Alunda för att klara av vattenförsörjningen, det har vi inte behövt göra sedan vi fick lösningen på plats, säger Tobias Kudermann, avdelningschef Gästrike Vatten. Den långsiktiga lösningen är att samverka med Tierps kommun genom att bland annat bygga en överföringsledning som ger mer vatten till Alunda och Österbybruk.

Gästrike Vatten har även optimerat driftsättet av grundvattenbrunnar. Genom att fördela uttagen så nyttjar vi våra vattenmagasin på ett bättre och effektivare sätt, och därmed spara på vattnet.

Relaterat innehåll

Positive child with colorful umbrella having fun in autumn day

Vi samverkar om dricksvatten

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Pågående arbeten

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu

""

Östhammars kommun går med i Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 anslöt VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten sköter all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk samt övrigt som tillhör VA-verksamheten.