Gästrike Vatten

Östhammars kommun

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammar kommun.

""

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför har vi på Gästrike Vatten under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun.

Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram.

Vi har gjort ett stort antal åtgärder för att säkra såväl arbetsmiljö, uppfylla gällande lagkrav och tillstånd samt VA-leveransen till knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Det finns fortfarande många åtgärder kvar som behöver göras för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

En utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i Alunda och Österbybruk har tagits fram. Den innebär att vattenförsörjningen mellan Tierps kommun och Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun binds ihop genom en vattenledning. Reningsverket i Alunda kommer att byggas ut för att möta tillväxten.

Nu har även en utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun tagits fram. Planen föreslår en systemlösning där samhällets behov av dricksvatten och avloppsrening möts både på kort och lång sikt.

Systemlösningen innebär i korthet:
- ökad avloppskapacitet genom ett reningsverk
- ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning
- sammanknutet distributionssystem
- optimering och förbättring av nuvarande VA-anläggningar och ledningsnät.

Planen beslutades av Östhammars kommunfullmäktige under våren 2022.

Nya kunder kan anslutas

För att klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet inom ramen för våra tillstånd har vi begränsat antalet personer som kan anslutas till vatten- och avloppsnätet i Östhammars kommun. Utifrån beslutet om utvecklingsplan för de östra delarna kommer antalet att revideras.

Detta händer i Östhammar 2023:

  • Fortsatt byte till digitala vattenmätare vid mätarbyte hos kunder för ökad kontroll på vattenflöden och ökad enkelhet för kund.
  • Förberedelser av ny taxekonstruktion 2024.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Pågående arbeten och projekt i Östhammar kommun

Vi bygger ut reningsverket i Alunda

Gästrike Vatten renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda så att ännu fler kan anslutas till kommunalt avlopp.

Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda

Vi bygger en vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda. Syftet är att kunna leverera mer och bättre vatten i Österbybruk och Alunda. Klart under 2022.

Samverkan mellan Östhammars kommun och Tierp kommun

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Installation av vattenkiosker i Östhammars kommun

Gästrike Vatten installerar vattenkiosker i Gimo och Östhammar för att på ett mer kontrollerat sätt kunna tillgodose entreprenörers behov av vatten.

Budget för investeringar är ca 38 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 15 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet, åtgärder på huvudpumpstationen i Östhammar för att minska risk för bräddning, minskat vatteninnehåll i slammet från samt färdigställande av mottagning av slam (slamsilo) från andra reningsverk Gimo reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 15 mnkr innefattar fortsatt arbete med utbyggnad av reningsverket i Alunda, åtgärder vid Gimo reningsverk samt arbete för att utveckla VA[1]försörjningen, flerårsprojekt (del av kostnad ligger som Verksamhetskostnader).

Budgetpost för exploateringar är drygt 8 mnkr för utbyggnad av VA-nätet för anslutning i främst i Österbybruk och Alunda samt förberedelse för utbyggnad mellan Östhammar och Öregrund.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Positive child with colorful umbrella having fun in autumn day

Vi samverkar om dricksvatten

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Pågående arbeten

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu

""

Östhammars kommun går med i Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 anslöt VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten sköter all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk samt övrigt som tillhör VA-verksamheten.

Till toppen