Gästrike Vatten

Östhammars kommun

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammar kommun.

""

Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun.

Anslutningsmöjligheter för vatten och avlopp i
Östhammars kommun

Vidtagna åtgärder inom VA och beslut om utvecklingsplan skapar ett nytt läge med ökade möjligheter att ansluta till kommunalt VA på alla orter där kommunalt VA är utbyggt i Östhammars kommun. Det nya läget innebär att kapacitet i vattenverk och avloppsreningsverk finns för att ansluta nya kunder i form av enstaka småhus (fastighet för bostadsändamål) på alla orter.

Särskild utredning krävs alltid innan svar kan ges om flera småhus/exploatering, ett eller flera flerfamiljshus eller en fastighet med annat syfte än bostad det vill säga verksamhetslokal, industri eller liknande kan anslutas. I Alunda, Gimo, Hargshamn och Österbybruk är anslutning möjlig i många delar. I Östhammar och Öregrund (inklusive Gräsö) är anslutning möjlig under särskilda förutsättningar.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd

Gästrike Vatten har under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram.

Vi har gjort ett stort antal åtgärder för att säkra såväl arbetsmiljö, uppfylla gällande lagkrav och tillstånd samt VA-leveransen till knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Det finns fortfarande många åtgärder kvar som behöver göras för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

En utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i Alunda och Österbybruk har tagits fram. Den innebär att vattenförsörjningen mellan Tierps kommun och Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun nu är sammanbunden genom en vattenledning. Reningsverket i Alunda kommer att byggas ut för att möta tillväxten.

Under våren 2022 beslutade kommunfullmäktige i Östhammar en utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun. Planen föreslår en systemlösning där samhällets behov av dricksvatten och avloppsrening möts både på kort och lång sikt.

Systemlösningen innebär i korthet:
- ökad avloppskapacitet genom ett reningsverk
- ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning
- sammanknutet distributionssystem
- optimering och förbättring av nuvarande VA-anläggningar och ledningsnät.

Detta händer i Östhammar 2023:

  • Fortsatt byte till digitala vattenmätare vid mätarbyte hos kunder för ökad kontroll på vattenflöden och ökad enkelhet för kund.
  • Förberedelser av ny taxekonstruktion 2025.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Pågående arbeten och projekt i Östhammar kommun

Vi bygger ut reningsverket i Alunda

Gästrike Vatten renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda så att ännu fler kan anslutas till kommunalt avlopp.

Installation av vattenkiosker i Östhammars kommun

Gästrike Vatten installerar vattenkiosker i Gimo och Östhammar för att på ett mer kontrollerat sätt kunna tillgodose entreprenörers behov av vatten.

Budget för investeringar är ca 38 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 15 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet, åtgärder på huvudpumpstationen i Östhammar för att minska risk för bräddning, minskat vatteninnehåll i slammet från samt färdigställande av mottagning av slam (slamsilo) från andra reningsverk Gimo reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 15 mnkr innefattar fortsatt arbete med utbyggnad av reningsverket i Alunda, åtgärder vid Gimo reningsverk samt arbete för att utveckla VA[1]försörjningen, flerårsprojekt (del av kostnad ligger som Verksamhetskostnader).

Budgetpost för exploateringar är drygt 8 mnkr för utbyggnad av VA-nätet för anslutning i främst i Österbybruk och Alunda samt förberedelse för utbyggnad mellan Östhammar och Öregrund.

Senast ändrad:

Till toppen