Gästrike Vatten

Östhammars kommun

I Östhammars kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 

""

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför har vi på Gästrike Vatten under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun.

Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram.

Vi har gjort ett stort antal åtgärder för att säkra såväl arbetsmiljö, uppfylla gällande lagkrav och tillstånd samt VA-leveransen till knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Det finns fortfarande många åtgärder kvar som behöver göras för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

En utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i Alunda och Österbybruk har tagits fram. Den innebär att vattenförsörjningen mellan Tierps kommun och Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun binds ihop genom en vattenledning. Reningsverket i Alunda kommer att byggas ut för att möta tillväxten.

Nu har även en utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun tagits fram. Planen föreslår en systemlösning där samhällets behov av dricksvatten och avloppsrening möts både på kort och lång sikt.

Systemlösningen innebär i korthet:
- ökad avloppskapacitet genom ett reningsverk
- ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning
- sammanknutet distributionssystem
- optimering och förbättring av nuvarande VA-anläggningar och ledningsnät.

Planen kommer att beslutas av Östhammars kommunfullmäktige under våren.

Nya kunder kan anslutas

För att klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet inom ramen för våra tillstånd har vi begränsat antalet personer som kan anslutas till vatten- och avloppsnätet i Östhammars kommun. Utifrån beslutet om utvecklingsplan för de östra delarna kommer antalet att revideras.

Dokument

Några av de planerade aktiviteterna 2023 är:

  • Vi fortsätter bygga ut reningsverket i Alunda.
  • Byggnation av nya vattenkiosker i Gimo och Östhammar.
  • Fortsatt arbete med det fleråriga projektet att utveckla VA-försörjningen.
  • Fortsatt byte till digitala vattenmätare vid mätarbyte hos kunder för ökad kontroll på vattenflöden och ökad enkelhet för kund.
  • Förberedelser av ny taxekonstruktion 2024.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Budget för investeringar är ca 38 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 15 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet, åtgärder på huvudpumpstationen i Östhammar för att minska risk för bräddning, minskat vatteninnehåll i slammet från samt färdigställande av mottagning av slam (slamsilo) från andra reningsverk Gimo reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 15 mnkr innefattar fortsatt arbete med utbyggnad av reningsverket i Alunda, åtgärder vid Gimo reningsverk samt arbete för att utveckla VA[1]försörjningen, flerårsprojekt (del av kostnad ligger som Verksamhetskostnader).

Budgetpost för exploateringar är drygt 8 mnkr för utbyggnad av VA-nätet för anslutning i främst i Österbybruk och Alunda samt förberedelse för utbyggnad mellan Östhammar och Öregrund.

event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Östhammars kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Östhammar.

credit_card

Brukningsavgift i Östhammar

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Positive child with colorful umbrella having fun in autumn day

Vi samverkar om dricksvatten

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Pågående arbeten

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu

""

Östhammars kommun går med i Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 anslöt VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten sköter all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk samt övrigt som tillhör VA-verksamheten.

Till toppen