Gästrike Vatten

Hållbar dricks­vatten­försörjning

Gästrike Vattens uppdrag är att ge sina kunder en trygg och säker vattenförsörjning. En viktig del i arbetet är ökad kunskap, såväl internt som externt. För att uppnå detta satsar vi på utbildningar och på att ta fram bra beslutsunderlag. Allt från utökad provtagning på vårt vatten till sårbarhetskartor åt räddningstjänsten.

Utbildning i riskhantering och drickvattenhygien

Gästrike Vatten ställer utbildningskrav. Från och med 1 januari 2013 ska alla som arbetar med våra anläggningar genomgå en utbildning i riskhantering och dricksvattenhygien.

För att stärka och säkerställa både kvalitet och mängd på vårt dricksvatten genomför vi aktiviteter inom följande områden:

  • rätt anpassad beredning
  • stärkt krisberedskapsförmåga
  • långsiktig strategi för dricksvattenförsörjning

Regional VA-försörjning

Vi ser över möjligheterna till redundans och nödvattenkapacitet över kommungränserna, ett arbete som vi kallar Regional VA-försörjning. Detta arbete kommer att finnas högt upp på dagordningen under många år och vi ser en stor vinst i att arbeta gemensamt med andra aktörer i regionen.

Det pågår ett arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan för respektive kommun och i regionen. I planen identifierar vi vilka vattenresurser i regionen som kan vara lämpliga som vattentäkt. Grundvattenutredningar har utförts eller pågår i Valbo, Överhärde, Trödje-Hille, Axmar i Gävle kommun, Överhärde, Jädraås, Mobyheden Norra och Åmot i Ockelbo kommun och Skutskär i Älvkarleby kommun. Dessa ger oss ett bra underlag att tillsammans med kommuner och länsstyrelser arbeta vidare för en robust och hållbar dricksvattenförsörjning i regionen.

De tekniska anläggningarna kan vi återskapa, om än till höga kostnader men våra vattenresurser ligger där naturen skapat dem och vi får inga nya. Därför måste vi vara oerhört rädda om dem. Det berör både vårt nyttjande samt den påverkan vi genererar.

2012 blev vi påminda om dricksvattenförsörjningens sårbarhet. Grundvattennivåerna i Gävle blev historiskt låga under våren och vi blev tvungna att gå ut med en vädjan om återhållsam förbrukning. Det togs väl emot och vi kunde efter en tid se en minskad förbrukning. Som direktåtgärd ökades infiltrationen från Gavleån till grundvattenmagasinen.

Efter detta har åtgärderna fortsatt parallellt med utredningarna att hitta långsiktiga lösningar för Gävles dricksvattenförsörjning. Anläggningarna är utformade efter dagens kunskapsläge och rekommendationer men med nya erfarenheter, riktlinjer och kommande klimatförändringar vet vi att kemin och mikrofloran i vattnen förändras. Vi och hela branschen måste arbeta strategiskt för att möta förändringarna. Det innebär att vi på sikt behöver förändra beredningen på vissa vattenverk.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

""

Mer vatten på nytt sätt med filteranläggning i Gävle

En ny unik kombination av membranfilteranläggning och infiltration ger oss mer vatten. Anläggningen renar Gavleåns vatten som sen infiltreras ner genom rullstensåsen och blir grundvatten. Så genom att vattna Gävle-Valboåsen med renat åvatten från Gavleån ökar vi mängden grundvatten. Genom vår anläggning får vi mer vatten så att Gävle kan växa. På sikt kommer vi också att höja kvaliteten på ditt dricksvatten.