Gästrike Vatten

Om- och utbyggnad av Alundas avloppsreningsverk

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten AB, planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden. Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2025 med planerad driftsättning 2026/2027.

vid havet

Därför bygger vi om och ut reningsverket i Alunda

Östhammars kommuns befolkningsprognos visar att Alunda kommer att växa och fler hushåll kommer därför att behöva ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Idag renas avloppsvatten från cirka 2 000 personer i reningsverket. Efter utbyggnaden av reningsverket kommer avloppsvatten från cirka 3 500 personer att kunna renas innan det lämnas tillbaka till naturen.

Överföringsledningen för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer nu dricksvattenförsörjningen till Alundas befolkning, men för en fortsatt befolkningstillväxt i samhället behöver även reningsverket byggas ut.

Vad händer just nu?

9 maj 2024

Det tidigare projektupplägget utgick från att upphandlingen av entreprenaden och byggstart skulle genomföras parallellt med att tillståndsprocessen genomförs. För att minska risken för ändringar i den processoptimering som avses göras vid verket så avser projektet att avvakta upphandling tills miljötillståndet är godkänt. Detta förlänger tidplanen för projektet och upphandlingen bedöms kunna startas 2025.

6 september 2023

Mark- och miljödomstolen offentliggör tillståndsansökan för reningsverket i Alunda

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu offentliggjort tillståndsansökan som vi lämnat in för utökad verksamhet för Alunda reningsverk. Vill du ta del av kungörelsen hittar du den här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du lämna synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska dessa ges in
skriftligen till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, senast den 13 oktober 2023.

Synpunkter skickas till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka eller via e-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 2011-23.

27 mars 2023

Tillståndsansökan är nu inlämnad

Tillståndsansökan med tillhörande MKB är nu inlämnade till mark- och miljödomstolen. Vi vill passa på att tacka alla som kommit in med synpunkter under samrådstiden.

 

22 december 2022

Sammanställning av synpunkter från samrådet

Ett avgränsningssamråd genomfördes under 2021. Under 2022 har projektet kommit fram till att det vore bättre att utföra utloppsledningen på ett annat sätt. Därför behövde avgränsningssamrådet kompletteras för att få rätt fokus i miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan. Det kompletterande avgränsningssamrådet för utbyggnaden av reningsverket är nu avslutat. Vi arbetar nu med att sammanställa synpunkter som inkommit.

Efter utbyggnaden av reningsverket kommer avloppsvatten från cirka 3 500 personer att kunna renas innan det lämnas tillbaka till naturen. Idag är cirka 2 000 personer anslutna till reningsverket.

Preliminär tidplan

Aktivitet

När?

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till mark- och miljödomstolen

2023

Byggstart

2025

Driftsättning

2026/2027

Preliminär tidplan är att tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till mark- och miljödomstolen under 2023.
Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad driftsättning 2025.

Miljöbalken

Tillstånd som styrs av miljöbalken kan de delas in i tre typer:

  • Dispens
  • Anmälningar
  • Tillstånd

Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är, vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, och var verksamheten ska bedrivas. Detta avgör också om det är kommunen, länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som hanterar ärendet.

Dispens

En dispens söks om det råder ett generellt förbud i ett område. Undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda skäl och verksamheten kan utföras utan att det blir en oacceptabel påverkan på det som förbudet ska skydda.

Anmälningar och tillstånd

Anmälningar och tillståndsansökningar görs för verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För mindre åtgärder krävs en anmälan till Länsstyrelsen. För större åtgärder krävs en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Andra typer av tillstånd

Andra tillstånd som behövs i projektet, men som inte regleras av miljöbalken är bland annat bygglov och ledningsrätt.

Så går tillståndsprocessen till

  1. Östhammar Vatten skickar in en ansökan till berörd myndighet som beskriver vad som ska göras och varför
  2. Myndigheten bedömer om anmälan är komplett
  3. Östhammar Vatten skickar kompletteringar om så krävs
  4. Myndigheten skickar ansökan på remiss till berörda, till exempel människor som bor i närheten av platsen som avses
  5. Myndigheten fattar beslut

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vad som ska ingå i en MKB anges i miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Experter inom olika områden utreder de frågor som krävs för MKB:n. Hydrologi, hydrogeologi, naturmiljö och kulturmiljö är exempel på sådana områden.

Samråd

Den som har en fastighet, verksamhet eller annat intresse som kan påverkas av projektet har möjlighet att lämna synpunkter. Det görs i ett så kallat samråd. Inför samrådet tas ett samrådsunderlag fram där den kunskap som finns redovisas och vad MKB:n ska innehålla. Natur- och kulturmiljön samt andra miljöaspekter finns med i ett sådant underlag, liksom vilka undersökningar och utredningar som kommer att utföras för att få fram mer information.

Kompletterande samråd för ombyggnad av reningsverket i Alunda

Östhammar Vatten AB har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda, vilket innefattar rening med bland annat mekaniskt och biologiskt reningssteg. Östhammar Vatten AB har tidigare haft samråd med blande annat myndigheter, organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget som berört reningsverket. Mot bakgrund av justeringar i utförandet avseende utloppsledningen kompletteras nu samrådet.

Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget för det kompletterande samrådet. Sista datum för att skicka in synpunkter på underlaget var 10 december 2022.

Samråd 2021

Gästrike Vatten (Östhammar Vatten AB) har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Under 2021 genomfördes ett samråd med bland annat organisationer och allmänhet för att få in synpunkter på förslaget. Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget från 2021.

Övriga dokument

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Processingenjör: Elisabet Aulenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: