Gästrike Vatten
Blåvit vattenmätare med rund display och röda pilar.

Vatten­mätaren

Vattenmätaren håller koll på din förbrukning. Vattenförbrukningen fastställs vanligtvis genom mätning om inte annat meddelats.

Vattenmätaren visar den volym vatten som du har förbrukat. I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn. Det mesta går åt till att sköta den personliga hygienen.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Källa: Svenskt Vatten

Läs av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av kontinuerligt. Du kan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen på Mina sidor. För att logga in behöver du ditt kundnummer som står på din faktura. I andra hand registerar du mätarställningen genom att fylla i och skicka in det avläsningskort som vi skickar ut en (1) gång per år, på hösten.

Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren, inledande nollor kan utelämnas.

För hjälp kontakta kundtjänst telefon 020-37 93 00

Om du har en digital vattenmätare, så läser Gästrike Vatten av vattenmätaren med fjärravläsning. Det betyder att avläsning sker utan att störa dig med självavläsning eller genom tidsbokning av en mätaravläsare. Fjärravläsning garanterar en exakt avläsning som sedan ligger till grund för din brukningsavgift.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage. Håll gärna koll på din vattenavläsning. Jämför med den preliminära avläsningen på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. Rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Byte av vattenmätare

Vi utför rutinbyten av vattenmätare vart femte till tionde år. Alla nya vattenmätare som installeras är digitala vattenmätare. Dessa mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde .

En digital vattenmätare har många fördelar

  • Mätaren läses av automatiskt några gånger per år. Det innebär att du som fastighetsägaren inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss.
  • Du betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär.
  • Den kan avslöja läckage i ett tidigt skede.
  • Minskar även administrationshanteringen.

Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att vi kör förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.

Övervakning av ledningsnätet

Våra nyaste vattenmätare (FlowIQ2200) hjälper oss även med att övervaka vårt ledningsnät. Med hjälp av akustisk teknik lyssnar vattenmätaren efter brus på ledningsnätet som kan bero på en vattenläcka, många gånger hundratals meter från vattenmätaren. Vattenmätaren spelar inte in något ljud utan mäter endast själva ljudvolymen. Den lägsta ljudvolymen varje dygn sparas och rapporteras automatiskt in till oss så att vår driftpersonal snabbare kan identifiera eventuella läckor och lättare lokalisera läckan. På det viset sparar vi både på vatten och arbetstid om en läcka skulle inträffa.

 

Infokod som blinkar på displayen

Betydelse

LEAK (kan även visas som en symbol i form av en droppande kran)

Vatten i mätaren har inte stått stilla i minst en timme utan avbrott de senaste 24-timmarna. Det kan vara ett tecken på läckande kran eller toalett.

BURST (kan även visas som en symbol i form av ett brustet rör)

Vattenflödet har konstant varit hög under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat.

TAMPER (kan även visas som en symbol i form av en hand)

Försök till bedrägeri/åverkan på mätaren. Mätaren kan inte längre användas för debitering.

DRY (kan även visas som en symbol i form av en vattendroppe med ett kryss)

Mätaren är inte vattenfylld. I detta fall görs inga mätningar.

REVERSE (kan även visas som en symbol i form av en cirkulerande pil)

Vattnet flödar åt fel håll genom mätaren.

RADIO OFF (blinkar)

Mätaren står fortfarande i transportläge med den inbyggda radiosändaren avstängd. Sändaren slås på automatiskt när den första litern vatten runnit igenom mätaren.

RADIO OFF (lyser permanent)

Radion är permanent avstängd. Kan aktiveras via DataTool (endast modul 96 och 99)

▇ ▇ (två fyrkantiga 'punkter')

Två små fyrkanter blinkar omväxlande för att ange att mätaren är aktiv.

A följt av ett nummer

Anger antalet måttekniska ändringar mätaren har genomgått sedan verifiering på fabrik. Har inga ändringar gjorts är symbolen A och siffran inte aktiva.

Symbol i form av ett batteri

Symbolen visas när förväntad resterande kapacitet är sex månader (eller när spänningen faller under en viss nivå).

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. För att undvika skador bör man stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver därför kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. Kontakta Gästrike Vatten om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Kan du inte hålla vattenmätaren frostfritt under vintern kan Gästrike Vatten ta bort, vinterförvara och återmontera din mätare mot en avgift.

Gästrike Vatten ansvarar för service

Gästrike Vatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Vi ansvarar även för flytt, byte och service av vattenmätare hos dig som kund. Vattenmätaren byts av oss enligt fastställd turordning av Boverket.

För frågor kring mätarbyten kontakta kundtjänst på telefon 020-37 93 00.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Placera vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren.

Storlek på vattenmätaren

I taxekonstruktionen styrs den fasta mätaravgiften av hur stor vattenmätare du har. Om du har en överdimensionerad mätare kan det vara läge att byta till mindre. Beroende på fastighetens förutsättningar och vattnets maxflöde kan det också vara en ekonomisk fördel att byta till flera mindre parallellkopplade mätare