Gästrike Vatten

Taxa, regler och ansvar

VA-taxa

Avgifter enligt VA-taxan för varje kommun ska betalas av alla som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller av den som ska ansluta. Avgiftsnivåerna beslutats i respektive kommuns fullmäktige och redovisas i separat taxebilaga.

Taxebilaga med priser 2024

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) syftar till att säkerställa vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

De allmänna bestämmelserna för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2009) reglerar förhållandet mellan dig som VA-abonnent inom din kommuns verksamhetsområde och huvudmannen för respektive kommun. Alla kommuner inom Gästrike Vatten har samma regler och står gemensamt bakom ABVA.
I ABVA hittar du information om vad som gäller för användning av våra våra vatten- och avloppsanläggningar:

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur du som VA-abonnent utför dina delar av systemet och hur du använder systemet. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Här finns en information till dig som fastighetsägare om de kommunala vattentjänsterna:

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp 2025

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna behöver höjas 2025.