Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse Centrumvägen Alunda

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar samt byta ut anslutningsledningar (serviser) mot fastigheter vid Centrumvägen under 2024/2025.
Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Östhammars kommun.

""

Vad händer just nu?

Projektering har startat och vi arbetar för att ta fram en teknisk lösning för förnyelse av ledningar i området.

Arbetet planeras att utföras till stor del med schaktfria metoder, men delar av sträckan kan ändå komma att kräva schakt. Schakterna kan medföra trafikpåverkan under tiden de pågår.

Längs med Centrumvägen börjar vatten- och avloppsledningarna bli gamla. Vi vill förnya dessa innan problem uppstår.

Projekteringen pågår under våren 2024.

Planerad byggnation 2024- 2025.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se