Gästrike Vatten

VA-arbete på Lindsängsvägen

Under 2023/2024 kommer Gästrike Vatten att flytta och förnya VA-huvudledningarna på Lindsängsvägen.De nya VA-ledningarna läggs i gatan för att underlätta framtida underhåll av VA-nätet.

""

Vad händer just nu?

Juni 2024

Preliminär tidplan

Vecka 28 - Schaktarbetet beräknas färdigställas.

Vecka 28-31 - Semesteruppehåll i allt arbete.

Vecka 32-36 - återställningsarbete

September 2023
Nu har en entreprenör tilldelats för arbetet med att förnya ledningsnätet i ditt område. Det blir Furuviks Grävtjänst AB som kommer att genomföra arbetet.

Byggstart är planerat att ske under vecka 39. Sedan pågår arbetet fram till vecka 48 om vädret tillåter. Under vintermånader med tjäle pausas arbetet och återupptas när tjälen gått ur marken. Vi kommer börja längst söder ut med Lindsängsvägen 68 och 66 och sedan göra gata för gata norrut. Planen är att vi ska bli klara med Lindsängsvägen 66, 68, 64, 62, 60, 58, 56 och 54 under detta år och resterande fastigheter under nästa år.

Augusti, 2023
Vår projektör Sweco har nu färdigställt projekteringen och de geotekniska undersökningarna inför VA-arbetet i området. Nu arbetar vi med att upphandla den entreprenör som ska genomföra arbetet med att flytta och förnya VA-huvudledningarna. Tilldelning av projektet förväntas ske i slutet av augusti och byggstart är planerat till mittet/slutet av september.

En mer detaljerad tidsplan och mer information om byggnationen kommer så snart vi har en entreprenör på plats.

Maj, 2023
Under vecka 22 kommer vår projektör Sweco att genomföra geoteknis­ka undersökningar i ditt område. Detta arbete gör vi för att ta reda på rådande markförhållanden innan vi påbörjar omläggningen av VA-nätet.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs av personal från Sweco som med hjälp av en borrbandvagn kommer borra 18 hål längs med vägarna och tar upp markprover som sedan analyseras. Borrhålen har en diameter på maxi­malt cirka 10 centimeter. Efter utförd undersökning fylls hålen igen och återställs.

Vi kommer i första hand att placera borrpunkterna så att vi inte be­höver stänga av vägen. Detta kan dock inte garanteras då placering av borrvagnen kommer att styras av befintliga ledningar, vägbredd och diken. Eventuella avstängningar kommer att vara korta, maximalt under cirka 15–30 minuter.

Skyltning av pågående arbete kommer att placeras vid infartsvägar och i direkt anslutning på båda sidor om borrvagnen.

April, 2023
Under vecka 15-22 kommer vår upphandlade entrepenör Sweco AB att besöka dig för att se över dina förutsättningar för att ansluta till de nya stamledningarna.

Idag ligger det allmänna VA-ledningar som försörjer området med vatten inne på flertalet villatomter i området. Detta medför att enskilda fastighetsägare inte kan använda hela sin tomt, det är till exempel inte tillåtet att bygga altan på mark där det ligger ledningar. De nya ledningarna kommer att förläggas i gatan för att underlätta för framtida underhåll.

Fastighetsägare som direkt berörs

Gästrike Vatten kontaktar fastighetsägare som har allmänna VA-ledningar inne på tomten och som är direkt berörda av VA-arbetet.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet på Lindsängsvägen och till fastigheterna under tiden som arbetet utförs. I regel ska ni som fastighetsägare ha framkomlighet till er tomt under helger. Om det i undantagsfall inte kan ske kommer berörda fastighetsägare att få särkild information om detta.

Arbetet kommer pågå måndagar till torsdagar mellan 06:30-16:00 och fredagar mellan 06:30-13:15.

Så här går det till

Vi kommer både använda oss av tryckspilledningar och självfall då området är kuperat. Majoriteten av fastighetsägarna kommer få nya ledningar dragna på tomten till annan anvisad plats, då de nya kommunala ledningarna i framtiden kommer ligga i väg.

På tomterna kommer en mindre grävmaskin användas för att minimera schakt och intrång.

Om vattnet måste stängas av

Gästrike Vatten kan behöva stänga av vattnet i samband med VA-arbetet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: