Gästrike Vatten

VA-arbete på Lindsängsvägen

Under 2023/2024 kommer Gästrike Vatten att flytta och förnya VA-huvudledningarna på Lindsängsvägen.De nya VA-ledningarna läggs i gatan för att underlätta framtida underhåll av VA-nätet.

Winter, icicles hanging from the roof, sunset

Vad händer just nu?

Maj, 2023
Under vecka 22 kommer vår projektör Sweco att genomföra geoteknis­ka undersökningar i ditt område. Detta arbete gör vi för att ta reda på rådande markförhållanden innan vi påbörjar omläggningen av VA-nätet.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs av personal från Sweco som med hjälp av en borrbandvagn kommer borra 18 hål längs med vägarna och tar upp markprover som sedan analyseras. Borrhålen har en diameter på maxi­malt cirka 10 centimeter. Efter utförd undersökning fylls hålen igen och återställs.

Vi kommer i första hand att placera borrpunkterna så att vi inte be­höver stänga av vägen. Detta kan dock inte garanteras då placering av borrvagnen kommer att styras av befintliga ledningar, vägbredd och diken. Eventuella avstängningar kommer att vara korta, maximalt under cirka 15–30 minuter.

Skyltning av pågående arbete kommer att placeras vid infartsvägar och i direkt anslutning på båda sidor om borrvagnen.

April, 2023
Under vecka 15-22 kommer vår upphandlade entrepenör Sweco AB att besöka dig för att se över dina förutsättningar för att ansluta till de nya stamledningarna.

Idag ligger det allmänna VA-ledningar som försörjer området med vatten inne på flertalet villatomter i området. Detta medför att enskilda fastighetsägare inte kan använda hela sin tomt, det är till exempel inte tillåtet att bygga altan på mark där det ligger ledningar. De nya ledningarna kommer att förläggas i gatan för att underlätta för framtida underhåll.

Fastighetsägare som direkt berörs

Gästrike Vatten kontaktar fastighetsägare som har allmänna VA-ledningar inne på tomten och som är direkt berörda av VA-arbetet.

Om vattnet måste stängas av

Gästrike Vatten kan behöva stänga av vattnet i samband med VA-arbetet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet på Lindsängsvägen under tiden som arbetet utförs.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen