Gästrike Vatten

Reviderad taxekonstruktion för Gästrike Vattens dotterbolag

Förslaget om en reviderad taxekonstruktion, där Östhammar Vatten tillämpar samma konstruktion som övriga dotterbolag inom koncernen, beslutades i samtliga dotterbolags styrelser i december 2021 samt i respektive kommunfullmäktige under 2022.

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas. Avgiftsnivån för VA är olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

För samtliga kommuner utom Östhammar innebär den nya konstruktionen inte någon större förändring. För Östhammars kommun innebär förslaget en helt ny taxekonstruktion. Kostnadsmassan är den samma som tidigare men den nya konstruktionen innebär en omfördelning av intäkter.

Startdatum är 1 januari 2023 för samtliga utom Östhammar, där är startdatum satt till 1 januari 2025 då det innebär en större förändring mot dagens konstruktion.

Östhammars kommun får en ny taxekonstruktion

Östhammars kommun har idag en taxekonstruktion som skiljer sig något från övriga dotterbolag inom Gästrike Vatten. Det som skiljer Östhammars konstruktion är att den fasta avgiften är uppdelad i två nivåer som baseras på förbrukning över eller under 600 kubikmeter per år. Med den nya taxekonstruktionen fastställs kundkategorin genom hur fastigheten är klassad i fastighetsregistret hos Skatteverket i kategorin ”småhus”* respektive ”övrig”*. Den fasta mätaravgiften styrs av både kundkategori och av hur stor vattenmätare kunden behöver. Den rörliga avgiften motsvarar precis som idag förbrukad vattenmängd.

* småhus är enligt Skatteverket ”Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.”. Alla andra kategorier blir ”övrig”.

En annan förändring mot nuvarande konstruktion är att fördelningen av intäkter från brukningsavgifterna kommer att justeras. De fasta mätarkostnaderna kommer att öka och det rörliga priset på vattenförbrukning kommer att minska jämfört med idag. Detta för att göra intäkterna mindre känsliga för konjunkturer och bättre spegla att de fasta kostnaderna i verksamheten utgör en stor andel oavsett vattenförbrukning. Hur stora skillnaderna blir kommer att utredas i nästa steg då de även påverkas av taxenivåernas utveckling

Den nya konstruktionen ger även stabilare intäkter över tid vilket är en förutsättning för att kunna möta de behov som finns av underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk och ledningsnät.

Även om det här beslutet endast avser konstruktionen och inte nivåerna så innebär konstruktionen att det fasta avgifterna blir högre och de rörliga avgifterna lägre.

För en snittförbrukare i kategorin småhus, som har en vattenförbrukning över 80–90 kubikmeter per år, innebär den nya konstruktionen ingen större skillnad. Kunder inom kategorien småhus med låg vattenförbrukning kan få en högre total kostnad med den nya taxekonstruktionen då de fasta mätarkostnaderna höjs.

I kategorin övrig ingår de kunder vars fastighet inte klassas som småhus. Precis som för småhus kommer de kunder med låg förbrukning påverkas då de fasta mätarkostnaderna ökar. För de med mycket låg förbrukning, under 30 kbm/år finns möjlighet att söka dispens på den fasta avgiften. För kunder med hög vattenförbrukning eller mycket höga maxflöden kommer den fasta mätaravgiften att öka då fler mätarstorlekar och mätarkombinationer införs. Beräkning behöver ske i nästa steg samt även dialog med vissa kunder om behov av mätare.

Vad betyder taxekonstruktion?

Taxekonstruktionen beskriver hur avgifterna för vatten och avlopp beräknas.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter och som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun. Avgiftsnivån för VA är olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av revideringen av konstruktionen.

Varför gör vi den här revideringen?

Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion och att Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion som övriga dotterbolag.

Den nya konstruktionen ger även stabilare intäkter över tid vilket är en förutsättning för att kunna möta de behov som finns av underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk och ledningsnät.

Vad ingår i den fasta avgiften?

Den fasta avgiften ska bekosta till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.

Vad ingår i den rörliga avgiften?

Den rörliga avgiften ska täcka löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Varför höjer vi inte den rörliga delen, så att kunder kan uppmuntras att dra ner på förbrukningen?

Vi förespråkar alltid att alla kunder ska tänka till över hur de använder vattnet och inte slösa på vår viktiga naturresurs i onödan.

Kommer Gästrike Vatten tjäna på att konstruktionen ändras?

Den nya konstruktionen kommer inte att öka den totala intäkten för Gästrike Vatten. Gästrike Vatten tillämpar kommunal självkostnadsprincip vilket innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Relaterat innehåll

Senast ändrad: