Gästrike Vatten

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun.

Vattendrag kantat av vass och små röda hus.

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Ockelbo kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun.

Detta händer i Ockelbo 2023:

  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.
  • Förstudie om utökad beredning i vattenverk för att klara nya dricksvattenföreskrifter.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.

Pågående arbeten och projekt i Ockelbo kommun

Vi bygger om Källängets vattenverk

För att förbättra vattenberedningen och tillgodose dagens strängare krav på hygienförhållanden och arbetsmiljö bygger Gästrike Vatten om Källängets vattenverk i Ockelbo.

Budget för kostnader är 19 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader,
Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 5,5 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 4 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på pumpstationer. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 mnkr. Dessa avser främst fortsatta åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Budgetpost för exploateringar är 1 mnkr. Huvuddelen avser utbyggnad till området Tegelbruket och en mindre del avser anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen