Gästrike Vatten

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo kommun.

Vattendrag kantat av vass och små röda hus.

I Ockelbo kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2021:

  • Fortsatt arbete med överföringsledning mellan Mobyheden och Ockelbo centralort.
  • Mindre förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Åtgärder på ledningsnätet efter Norrmursvägen i Centrala Ockelbo.
  • Förbättrad beredning på vattenverk.
  • Byte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Ockelbo kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Ockelbo.

credit_card

Brukningsavgift i Ockelo

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2021

Budget för verksamhetskostnader är 17 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är totalt 8 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 3 miljoner kronor.

Budgetpost för nyinvesteringar är 5 miljoner kronor. Det avser främst fortsatt arbete med överföringsledningen mellan Mobyheden och Ockelbo centralort och förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Inga exploateringar ligger i plan för 2021.