Gästrike Vatten

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun.

""

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Ockelbo kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun.

Detta händer i Ockelbo 2024:

 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
 • Åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.
 • Förstudie om utökad beredning i vattenverk för att klara nya dricksvattenföreskrifter.
 • Byte av vattenmätare hos kunder.
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.

Pågående arbeten och projekt i Ockelbo kommun

Ledningsnätsförnyelse Villavägen

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningsningar vid Villavägen under 2024 och 2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Ockelbo kommun.

Ledningsnätsförnyelse och underhåll av ledningar i Skogsbyn

Gästrike Vatten planerar att genomföra underhållsåtgärder och förnya vissa vatten- och avloppsledningar i Skogsbyn under 2024/2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Ockelbo kommun.

Vi bygger om Källängets vattenverk

För att förbättra vattenberedningen och tillgodose dagens strängare krav på hygienförhållanden och arbetsmiljö bygger Gästrike Vatten om Källängets vattenverk i Ockelbo.

Internbudget för Ockelbo Vatten 2024 ligger i linje med beslutade budgetramar för 2024-2027. I budget för intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd.

Budget för rörelsekostnader är ca 20 mnkr. I detta finns bland annat budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Då ett sämre resultat förväntas för 2023 än vad budgetramarna bygger på kommer målsättningen i verksamheten under 2024 vara att kostnaderna för verksamhetsprojekt sänks med ca 0,5 mnkr i förhållande till budget för att balansera kostnader mot intäkter. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

 • Byte av kolfilter i vattenverk för god vattenkvalitet
 • Byte av vattenmätare hos kunder
 • Fortsatt arbete nytt vattenskyddsområde i Åmot
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är knappt 6 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar. Huvuddelen, 4,5 mnkr, utgörs av reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät. Inom nyinvestering fortlöper åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Senast ändrad: