Gästrike Vatten

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun.

Vattendrag kantat av vass och små röda hus.

I Ockelbo kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2021:

  • Underlag för vattenskyddsområde i Åmot, delfinansieras av bidrag från Länsstyrelsen.
  • Mindre förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Åtgärder för att minska ovidkommande vatten i Lingbo och eventuellt i Åmot.
  • Utökat beredningssteg vid Säbyggeby vattenverk och åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.
  • Några exploateringar fortlöper respektive förbereds, Hästen och Tegelbruket, under 2022.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Ockelbo kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Ockelbo.

credit_card

Brukningsavgift i Ockelo

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2022

Budget för kostnader är 18 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är ca 6 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 4 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder för att minska ovidkommande vatten i Lingbo och eventuellt i Åmot. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 mnkr samt medel som flyttas över från tidigare år. Dessa avser främst utökad beredningssteg vid Säbyggeby vattenverk och åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Några exploateringar fortlöper respektive förbereds, Hästen och Tegelbruket, under 2022. Budgetpost för förtätningar och exploateringar är 0,3 mnkr.

Till toppen