Gästrike Vatten

Program VA-utveckling östra Östhammar

I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i östra Östhammar för att skapa en robust VA-försörjning med ökad kapacitet.

Varför?

Området östra Östhammar har goda möjligheter att utvecklas och det finns gott om plats för nya bostäder och verksamheter. Men den kommunala VA-försörjningen i området är i dagsläget mycket ansträngd och många fastigheter, såväl permanentboenden som fritidsboenden, har enskild VA-lösning.

Kapaciteten behöver ökas och vi behöver skapa en mer robust VA-försörjning för att:

 • Säkerställa mer dricksvatten med bra kvalitet
 • Möjliggöra bättre vattenkvalitet i våra fjärdar och hav
 • Skapa goda förutsättningar för bebyggelseutveckling och tillväxt
 • Kunna erbjuda kommunalt VA fler till

VA-utveckling i flera steg

Den första delen i VA-utvecklingen i östra Östhammar innebär att:

 • Säkerställa mer vatten i östra Östhammar genom att nyttja befintliga vattentäkter kompletterat med ett avsaltningsverk.
 • Bygga ut Öregrund Avloppsreningsverk för att kunna hantera avloppsreningen för hela östra Östhammar genom överföringssystemet.
 • Bygga ett överföringssystem innehållande ledningar för dricksvatten och avloppsvatten (spillvatten) mellan Östhammar och Öregrund.

När den första delen av VA-utvecklingen är färdigställd kan vi börja ansluta nya omvandlingsområden och exploateringsområden i följande ordning:

 1. Fokus Östhammar: omvandlingsområden och exploateringsområden runt Östhammars tätort.
 2. Fokus Öregrund: omvandlingsområden och exploateringsområden i området mellan Östhammar tätort och Öregrund tätort.
 3. Fokus kusten/Stenskär: omvandlingsområden och exploateringsområden i området mellan Öregrund tätort och Stenskär.

Vad händer just nu?

20 mars 2024

Överföringssystem Östhammar - Öregrund

Vi har nyligen upphandlat följande arbeten som snart rullar igång:

 • Systemhandling
 • Miljötillstånd
 • Naturvärdesinventering
 • Markförhandling

Mer Vatten östra Östhammar

Mätningar och analys pågår vid vattentäkten i Norrskedika. Även vid Ågalma sker arbete med en ny brunn samt kompletterande mätningar. Vi förbereder för upphandlingar av fortsatta analyser kopplade till Bräckvattenverket.

Utbyggnad Öregrund Avloppsreningsverk

Vi utreder möjligheterna för utbyggnad på befintlig placering.

Varför denna satsning?

Under våren 2022 fattade kommunfullmäktige i Östhammar beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun. Syftet är skapa en robust VA-försörjning samt öka kapaciteten. Detta beslut markerar starten på en utvecklingsresa där Gästrike Vatten/Östhammar Vatten och Östhammars kommun samarbetar för att skapa förutsättningar för samhällsutveckling i östra Östhammar.

Vilka långsiktiga effekter förväntas satsningen ha på Östhammar, vad är visionen?

Programmets vision är att möjliggöra den önskade utvecklingen enligt Översiktsplanen för de östra delarna av Östhammar kommun. Detta innebär tillhandahålla rätt VA-kapacitet med hänsyn tagen till tillväxt, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Vilka problem eller utmaningar ska programmet lösa?

Tätorterna Östhammar och Öregrund har goda möjligheter att utvecklas och det finns gott om plats för nya bostäder och verksamheter.

Kommunen har identifierat flera områden där man önskar etablera nya områden för både bostäder och industrier samt områden där man önskar förtäta befintlig bebyggelsen. Flera av dessa detaljplaneprocesser har dock stoppats eller pausats på grund av bristande vatten- och avloppskapacitet.

Många fastigheter, såväl permanentboende som fritidsboende, har enskild VA-lösning. För att kunna ansluta områden med behov av kommunalt VA, behöver kapaciteten utökas.

 • Programmet ska säkra avloppskapaciteten så att den möter kommunens förväntade tillväxt samt krav på miljö och hälsa.
 • Programmet ska även skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar dricksvattenförsörjning.
 • Programmet ger Östhammars kommun möjlighet till tillväxt genom nya exploaterings-områden och förtätningar med hjälp av utökad VA-kapacitet.

Senast ändrad: