Gästrike Vatten

Program "VA-utveckling östra Östhammar"

I juni 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun. Det blev starten på ett större utvecklingsprogram med målet att säkra VA-försörjningen och öka kapaciteten i östra Östhammar.

Varför?

De östra delarna av Östhammars kommun har goda möjligheter att utvecklas, och det finns gott om plats för nya bostäder och verksamheter. Men den kommunala VA-försörjningen i området är i dagsläget mycket ansträngd. Många fastigheter, både permanentbostäder och fritidsbostäder, har enskilda VA-lösningar.

Kapaciteten behöver ökas och vi behöver skapa en tryggare VA-försörjning för att:

 • Säkra leveransen av dricksvatten med bra kvalitet, i många år framöver
 • Göra kommunalt VA tillgängligt för fler permanent- och fritidsboende
 • Öka kapaciteten att rena en större mängd avloppsvatten, samtidigt som vi bidrar till bättre vattenkvalitet i Östhammarsfjärden
 • Möjliggöra för hela den östra delen av kommunen att växa och utvecklas

VA-utveckling i flera steg

Den första delen av programmet innebär att vi:

 • Säkerställer mer vatten i östra Östhammar. Det gör vi dels genom att nyttja befintliga vattentäkter smartare, dels genom att komplettera dem med ett nytt vattenverk. Det nya vattenverket kommer troligen att byggas som ett avsaltningsverk, där havsvatten används som råvatten.
 • Bygger ut Öregrunds avloppsreningsverk. Då ökar kapaciteten och vi kan rena avloppsvatten (spillvatten) från hela den östra delen av kommunen.
 • Bygger ett överföringssystem mellan Östhammar och Öregrund. Med ledningar för dricksvatten och avloppsvatten mellan dessa två orter kan vi använda hela VA-systemet mer effektivt.

När denna första del av programmet är klar kan vi börja ansluta nya omvandlingsområden (befintliga områden) och exploateringsområden (nybyggda områden) till kommunalt VA. Planen för hur detta ska ske ingår som en del av den kommande vattentjänstplanen för kommunen. Planen kommer ut på samråd under hösten 2024, och då blir det möjligt för allmänheten att komma med synpunkter. Därefter följer en granskning då kommunen redovisar hur de synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats, och vilka eventuella revideringar som har gjorts i vattentjänstplanen. Efter samråd och granskning kommer planen att fastställas av kommunfullmäktige.

Förslaget till plan för utbyggnad av kommunalt VA bygger på att de östra delarna av Östhammars kommun ska anslutas i flera steg som beskrivs nedan.

 1. Fokus Östhammar del 1: Innefattar flera exploateringsområden samt ett mindre omvandlingsområde i Östhammars tätort. Möjlig anslutning med start 2031-2032.

 2. Fokus Öregrund: Innefattar flera omvandlingsområden mellan Östhammar och Öregrund. Möjlig anslutning med start 2033-2034.

 3. Fokus Östhammar del 2: Ger möjlighet att planera för ytterligare exploaterings- och/eller omvandlingsområden norr eller söder om Östhammars tätort. Möjlig anslutning med start 2036-2037.

 4. Fokus kusten/Stenskär: Innefattar flera omvandlingsområden mellan Öregrund och Stenskär. Möjlig anslutning med start 2039-2040.

Det tar lång tid att genomföra ett VA-utvecklingsprogram av den här omfattningen. Men de positiva effekterna kommer att börja märkas steg för steg vartefter de olika delarna kommer på plats. Och när allt är klart har Östhammar en ändamålsenlig och långsiktigt hållbar VA-försörjning, som ger goda förutsättningar för hela den östra delen av kommunen att expandera och utvecklas in i framtiden.

Vad händer just nu?

4 juli 2024

Den 9 juli kommer Joanna Wasshem, som håller i programmet ”VA-utveckling östra Östhammar”, att medverka i kommunens podcast Inblick Östhammar. r kommer intervjun med Joanna att publiceras. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer vatten i östra Östhammar

Vi fortsätter att ta prover på vattenkvaliteten i Öregrundsgrepen. Informationen från provtagningarna behövs när vi ska utforma vårt nya vattenverk.

I Ågalma har en ny brunn tagits i bruk för att ta upp grundvatten.

Utbyggnad av Öregrunds avloppsreningsverk

Vi har nu hittat rätt samarbetspartner för att sätta upp ansökan om miljötillstånd. Arbetet med att hitta en samarbetspartner för projektets systemhandling fortsätter.

Sedan tidigare har vi skickat en begäran till kommunen om ändrad detaljplan kring det befintliga reningsverket på Kärrdalsvägen. (Detaljplanen måste ändras för att vi ska kunna bygga ut reningsverket.) Nu har vi gjort en ändring i vår begäran, där vi ökat storleken på det geografiska område som berörs. Det gör vi för att eventuellt kunna lägga det nya vattenverket bredvid reningsverket.

Nytt överföringssystem Östhammar - Öregrund

Vi har precis avslutat en så kallad naturvärdesinventering mellan tätorterna Östhammar och Öregrund. Det innebär att vi har fått veta vilka områden längs den aktuella sträckan som är viktigast för den biologiska mångfalden.

Vi har också skickat information till dem som äger fastigheter längs den planerade ledningsdragningen, om att vi behöver gå in på deras fastigheter när vi undersöker förutsättningarna för att dra ledningar just där.

Och i början av juli var vi ute på Östhammarsfjärden och kartlade botten mellan Krutudden och Söderön.

Alla dessa aktiviteter ger oss viktig information för att för att kunna bestämma exakt var de kommande överföringsledningarna ska gå.

 

23 maj 2024

Mer vatten i östra Östhammar

I juni börjar vi ta prover på vattenkvaliteten i Öregrundsgrepen. Informationen från provtagningarna behövs när vi ska utforma vårt planerade avsaltningsverk.

Utbyggnad av Öregrunds avloppsreningsverk

Just nu förbereder vi oss för att handla upp miljötillstånd och systemhandling för detta projekt.

Nytt överföringssystem Östhammar - Öregrund

Under maj och juni kommer vi att ta de första stegen inför det kommande arbetet med att dra ledningar för dricksvatten och avloppsvatten mellan tätorterna Östhammar och Öregrund. Du kommer då kunna se våra samarbetspartners i omgivningarna, där de på vårt uppdrag både analyserar sträckor och inventerar naturvärden längs den planerade ledningsdragningen.

 

20 mars 2024

Mer vatten i östra Östhammar

Mätningar och analys pågår vid vattentäkten i Norrskedika. Även vid Ågalma sker arbete med en ny brunn samt kompletterande mätningar. Vi förbereder för upphandlingar av fortsatta analyser kopplade till bräckvattenverket.

Utbyggnad av Öregrunds avloppsreningsverk

Vi utreder möjligheterna för utbyggnad på befintlig placering.

Nytt överföringssystem Östhammar - Öregrund

Vi har nyligen upphandlat följande arbeten som snart rullar igång:

 • Systemhandling
 • Miljötillstånd
 • Naturvärdesinventering
 • Markförhandling

Varför denna satsning?

I juni 2022 tog kommunfullmäktige i Östhammar beslut om att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av kommunen. Syftet är säkra VA-försörjningen och öka kapaciteten. Detta beslut markerar starten på en utvecklingsresa där Gästrike Vatten och Östhammars kommun samarbetar för att skapa förutsättningar för samhällsutveckling i östra Östhammar.

Vilka långsiktiga effekter förväntas satsningen ha på Östhammar, vad är visionen?

Programmets vision är att möjliggöra den önskade utvecklingen enligt Översiktsplanen för de östra delarna av Östhammara kommun. Detta innebär att tillhandahålla rätt VA-kapacitet med hänsyn tagen till tillväxt, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Vilka problem eller utmaningar ska programmet lösa?

Tätorterna Östhammar och Öregrund har goda möjligheter att utvecklas och det finns gott om plats för nya bostäder och verksamheter.

Kommunen har identifierat flera områden där man önskar etablera nya områden för både bostäder och industrier samt områden där man önskar förtäta befintlig bebyggelse. Flera av dessa detaljplaneprocesser har dock stoppats eller pausats på grund av bristande vatten- och avloppskapacitet. ​

Många fastigheter, såväl permanentboende som fritidsboende, har enskild VA-lösning. För att kunna ansluta områden med behov av kommunalt VA, behöver kapaciteten utökas.

Programmet ska säkra avloppskapaciteten så att den möter kommunens förväntade tillväxt samt krav på miljö och hälsa. Det ska även skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar dricksvattenförsörjning. På sikt ger programmet Östhammars kommun ökade möjlighet till tillväxt genom nya exploateringsområden och förtätningar, tack vare en utökad VA-kapacitet.

Senast ändrad: