Gästrike Vatten

Ombyggnation och utökad rening på Sätra vattenverk

Gästrike Vatten planerar att bygga om vattenverket i Sätra för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet och möta Livsmedelsverkets nya gränsvärde för PFAS som börjar gälla 2026. Sätra vattenverk producerar dricksvatten till centrala Gävle samt ytterområdena Bomhus, Sätra och Hille.

-

Vad händer just nu?

Februari 2024

På Sätra vattenverk i Gävle pågår sedan hösten 2022 ett pilotprojekt där olika reningstekniker har testats. Pilotprojektets syfte och mål är att hitta den tekniken som lämpar sig bäst för rening av PFAS i dricksvattnet vid Sätra vattenverk.

Pilotförsöken har varit framgångsrika och nu har en utvärdering på börjats. Utvärderingen kommer under våren/sommaren 2024 att resultera i ett teknikval som vi väljer att gå vidare med.

Huvudsyftet med projektet är att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger livsmedelsverkets kommande gränsvärde.

Livsmedelsverkets nya dricksvattendirektiv gäller från januari 2023 och från och med 1 januari 2026 tillämpas ett krav på undersökning av PFAS om det misstänks finnas i vattnet. Detta innebär att kommuner som har PFAS-halter som överstiger gränsvärdet ska utreda och planera för att åtgärd. Planen är att anläggningen i Sätra ska vara i full drift under det första kvartalet 2027.

Vi testar just nu tre jonbytespiloter och tre kolpiloter för att se vilken av dessa som passar bäst för vattnet på Sätra vattenverk. Vi genomför provtagningar på varje pilot en gång i veckan för att se vilken av dem som är mest effektiv och har bäst långsiktig kapacitet.

Preliminär tidplan.

Vad

När

Förstudie och projektering

Tredje kvartalet 2023 - första kvartalet 2024

Upphandling

Första kvartalet 2025 - andra kvartalet 2025

Utförande, utbyggnad av vattenverket

Andra kvartalet 2025 - första kvartalet 2027

Anläggning i full drift

Första kvartalet 2027

Byggstart är planerad till andra kvartalet 2025, anläggningen ska stå färdig och vara i drift under första kvartalet 2027.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se, uppge "207634 Valbo vattenverk" i ämnesraden.