Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse på Brynäs

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar längs Väpnargatan på Brynäs under 2024 och 2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Kvinna dricker vatten vid köksbänken

Vad händer just nu?

Under vecka 21 kommer vi att påbörja arbetet med att förnya ledningsnätet längs Väpnargatan. Inledningsvis kommer grävarbete att behöva göras. I och med grävarbetet kommer framkomligheten i området att vara begränsad (se karta längre ned på sidan).

Vi renoverar vatten- och avloppsledningarna då de är gammla och är i behov av förnyelse.

När arbetet är färdigt kan vi säkerställa en tryggare vattenförsörjning och avloppshantering för boende i området samtidigt som vi möjliggör för kommande behov.

Arbetet planeras utföras till stor del med schaktfria metoder, men delar av sträckan kan ändå komma att kräva grävarbete. Grävningen kommer att medföra påverkanpå framkomligheten under tiden som det pågår.

Projekteringen under våren 2024.

Planerad byggnation 2024- 2025.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se