Gästrike Vatten

Ledningsnät

Ledningsnätet för vatten och avlopp finns under våra gator och vägar. Vattenledningar levererar dricksvatten från vattenverken hem till dig. Spillvattenledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk. Dagvattenledningar leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till närmsta vattendrag, sjö eller hav.

Ledningsnätet finns under marken och består av ledningar för vatten och avlopp. Mindre ledningar som förbinder enskilda fastigheter med det kommunala ledningsnätet kallas servisledningar, så kallade serviser.

Från vattenverken pumpas dricksvattnet genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar. Ofta finns det alternativa vägar för vattnet att komma fram till din kran, för att så få som möjligt ska drabbas vid eventuella driftstopp. För att försäkra sig om att vattnet håller samma goda kvalitet hela vägen tas prover på vattnet både i ledningsnätet och hos kunder.

För att undvika översvämningar vid häftig nederbörd finns speciella vattenmagasin som avlastar ledningsnätet. Om ledningsnätet blir överbelastat, till exempel vi kraftigt regn, kan det bli nödvändigt att brädda, det vill säga släppa ut orenat vatten.

Tabell över Gästrike vattens ledningsnät.


Gävle

Hofors

Ockelbo

Älvkarleby

Östhammar

Vattenledningar

36
mil

12 mil

9 mil

20 mil

24 mil

Spillvattenledningar

61 mil

10 mil

7 mil

19 mil

18 mil

Dagvattenledningar

30 mil

7 mil

2 mil

4 mil

11 mil

Statistik från april 2019.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Långsiktiga lösningar för framtiden

Vårt fokus är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som ska hålla för flera generationer framåt.

Även fast vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt vid förnyelse av ledningsnätet inträffar läckor, dem kan vi sällan förutse. Ålder på ledningsnätet är inte den vanligaste anledningen till att en läcka uppstår, det finns många olika anledningar. Det som spelar in är markförhållanden, trafik, nederbörd och material.