Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse i Bomhus

Under 2024 kommer vi att förnyar dricksvatten-, spillvatten och dagvattennätet vid Långbackavägen och Hästhovsvägen i Bomhus. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun. Arbetet beräknas starta under vecka 17 och pågå fram till vecka 29.

""

Vad händer just nu?

Arbetet med att förnya ledningsnätet vid Långbackavägen och Hästhovsvägen i Bomhus beräknas starta vecka 17. Entreprenör för arbetet är Sören Johansson AB.


Vi renoverar ledningarna då de är gammla och är i behov av förnyelse. När arbetet är färdigt kan vi säkerställa en tryggare vattenförsörjning, dagvatten- och avloppshantering för boende i området samtidigt som vi möjliggör för kommande behov.

Arbetet beräknas starta under vecka 17 och pågår till vecka 29.

Asfaltering och återställning kommer pågå till vecka 36.

Metoden som vi använder oss av för att förnya ledningen kallas för rörspräckning. Det är en metod som gör att vi inte behöver gräva upp hela den sträckan där ledningen ligger, utan endast gräva i ledningskorsningar.

Provisoriska vattenledningar

Under arbetet kommer dricksvattnet att ledas i provisoriska ledningar. Kortare avbrott i vattenleveransen kommer att ske. Vi meddelar dig i god tid innan ett avbrott.

För att säkerställa att du får informationen innan en vattenavstängning kan du själv anmäla dig till vår SMS-tjänst. Det gör du här.

Vi är måna om din och vår säkerhet

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arbetsområdet

I kartorna nedan kan du se arbetsorådet som har orange markering. I det området som är markerat med rött kommer framkomligheten tidvis att bli mycket begränsad. I och med att arbetsområdet är trångt och det kommer vara stora maskiner som arbetar i området är det extra viktigt att vara försiktig under tiden arbetet pågår. Sök gärna ögonkontakt med föraren av maskinerna när du ska passera.

Förstora bilden

Den markerade sträckan i kartan visar arbetsområdet för ledningsnätsförnyelsen.

Förstora bilden

I det området som är markerat med rött kommer framkomligheten tidvis att bli mycket begränsad. I och med att arbetsområdet är trångt och det kommer vara stora maskiner som arbetar i området är det extra viktigt att vara försiktig under tiden arbetet pågår.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se