Gästrike Vatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Vi som arbetar på Gästrike Vatten ser till så att du som bor och verkar i våra kommuner alltid har tillgång till rent dricksvatten - idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla våra kunder.

En person som inte visar sitt ansikte håller upp ett glas med rent vatten.

Ditt dricksvatten

I Sverige är det självklart att kunna öppna en kran och få friskt vatten. Vi funderar sällan på hur det skulle vara att inte ha ständig tillgång till vatten eller om vattnet är rent. Av alla våra livsmedel är dricksvatten det som kontrolleras hårdast. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Ytvatten och grundvatten

Hälften av det kommunala dricksvattnet i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag så kallat ytvatten. Den andra hälften är grundvatten. Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att ytvatten mycket sakta tränger ner genom marken, infiltrerar, och sjunker neråt.

Vattentäkt

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som används till vattenförsörjning. Vattentäkten försörjer det kommunala vattennätet. Vattnet kontrolleras regelbundet. Ansvariga tillsynsmyndigheter är lokalt miljö- och hälsoskyddsnämnden och centralt Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Exempel på hur mycket vatten vi använder

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn.

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Fördjupad information

Relaterat innehåll

""

Vattenskyddsområden

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv.

""

Vattenkvalitet

​I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

""

Gävle-/Valboåsen ett riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade 2016 att Gävle-Valboåsens anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjningen. Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.