Gästrike Vatten

Vattentäkt

Ett forsande vattenfall i en älv.

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som används till vattenförsörjning. Vattentäkten försörjer det kommunala vattennätet. Vattnet kontrolleras regelbundet. Ansvariga tillsynsmyndigheter är lokalt miljö- och hälsoskyddsnämnden och centralt Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Ytvatten och grundvatten

Hälften av det kommunala dricksvattnet i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag så kallat ytvatten. Den andra hälften är grundvatten. Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att ytvatten mycket sakta tränger ner genom marken, infiltrerar, och sjunker neråt.

Reservattentäkt

En reservvattentäkten är en vattentäkt som kan kopplas in om den ordinarie vattentäkten skadas.

Skydd för vattentäkter

För att garantera bra dricksvatten även i framtiden måste vattentäkterna skyddas. Att skydda befintliga och potentiella vattentäkter har blivit allt viktigare. Klimatförändringar i kombination med ökande kunskaper visar att vi måste arbeta med att stärka skyddet av råvattentäkten för att behålla en god kemisk och mikrobiologisk vattenkvalitet. Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för vattenskydd.