Gästrike Vatten

Affärsidé, värdegrund, vison och mål

Här kan du läsa mer om Gästrike Vattens mål och vad vi står för.

""

Vi ger dig en trygg VA-försörjning

Vi arbetar för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering. Vi tar även ansvar för en hållbar utveckling av våra VA-tjänster genom att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Vi är cirka 135 medarbetare som tillsammans arbetar för god service, hög kvalitet och ett gott affärsmannaskap. Vi ger dig ett gott​ dricksvatten av hög kvalitet och leder bort och renar avloppsvatten!

Gästrike Vatten AB är moderbolag i Gästrike Vatten-koncernen med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.
Varje dotterbolag är VA-huvudman i sin kommun, vilket innebär att den allmänna VA-anläggningen ägs av respektive dotterbolag. Moderbolaget Gästrike Vatten sköter drift av anläggningen på uppdrag av respektive kommun.

Gästrike Vatten koncernen bildades 2008 när kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby beslutade att samordna kommunala vatten- och avloppstjänster. Sedan 2017 ingår även Östhammars kommun i samarbetet.

Vår affärsidé

Gästrike Vatten tillgodoser kundernas behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleder och renar spillvatten.

  • Vi ansvarar för en trygg dricksvattenförsörjning och avledande av spillvatten med rätt kvalitet.
  • Vår organisation är anpassad för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen.
  • Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens krav och förväntningar.
  • Vi tar intryck av och inför innovativ VA-teknik i våra anläggningar.
  • Vi anpassar våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt.
  • Vi som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.

Vår värdegrund

Trygghet

Alla medarbetare bidrar till trivsel och arbetsglädje så att vi-känslan och lojaliteten stärks. Vi är ”ett” företag. Vi visar respekt för varandra och miljön, och vi är en pålitlig partner som håller kvalitet, leverans och service.

Tydlighet

Vi har en gemensam bild av var vi är och vart vi är på väg. Vi är transparenta och tydliga i vår kommunikation och i vårt arbetssätt.

Tillgänglighet

Vi är närvarande och synliga för varandra. Det är enkelt att nå oss. Våra kunder uppfattar oss affärsmässiga, engagerade och flexibla.

Tillväxt

Vi förbättrar våra processer och vår affärsidé genom hög kompetens och innovativa lösningar. Som medarbetare utvecklas vi professionellt och bidrar aktivt till ett modernt samhällsbyggande.

Vår vision

För ett samhälle med friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med tillgång till långsiktigt hållbara och innovativa vattentjänster.

Mål

Gästrike Vattens strategiska verksamhetsmål:

Stort förtroende för våra VA-tjänster

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap.

Långsiktigt hållbar VA-försörjning

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Ekonomi i balans

Målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.

Relaterat innehåll

Senast ändrad: