Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse Villavägen

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningsningar vid Villavägen under 2024 och 2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Ockelbo kommun.

""

Vad händer just nu?

Projektering har startat. Under april kommer representanter för Gästrike Vatten göra platsbesök i området. Vi kommer sedan ta fram ritningar och en teknisk lösning för förnyelse av ledningar i området.

Vatten- och avloppsledningarna Längs med Villavägen är gamla och i behov av förnyelse. Vi har även haft driftsproblem på ledningarna som beror på att de är gamla.

Arbetet planeras att utföras till stor del med schaktfria metoder, men delar av sträckan kan ändå komma att kräva schakt vilket kommer medföra påverkan på framkomligheten längst ert område och på enskilda fastigheter.

Projekteringen pågår under våren 2024.

Planerad byggnation 2024- 2025.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se