Gästrike Vatten

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

""

I äldre bostadsområden kan dagvattnet vara kopplat till spillvattenledningen. Vid kraftigt regn finns då risken att avloppsledningar fylls och ger översvämningar i källare.

Dagvatten leds ofta direkt till recipient (vattendrag, sjö, hav) utan rening. Stora mängder dagvatten infiltreras i marken. Det gör att eventuella föroreningar fastnar och tas omhand av markens mikroorganismer.

Dagvattendamm

Dagvatten som innehåller föroreningar får inte släppas ut i naturen direkt. Det kan vara dagvatten från vägar med partikelrester från bildäck, olja, petroleumprodukter och tungmetaller. För att rena dagvattnet leds vattnet till dagvattendammar där föroreningarna sedimenterar dvs sjunker till botten av dammen, medan det renade vattnet leds vidare.

Ska du dränera om eller byta ledningar?

Kontakta oss om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt. Vår rådgivning är gratis. Förr byggdes dränering kopplad till avloppet men idag ska det anslutas till systemet för dagvatten.

Dagvattenpolicy i Gävle

Gävle kommun har en dagvattenpolicy med riktlinjer och principer, samt ansvarsfördelning för dagvattenhantering.

Dagvattenprojektet iWater

Gästrike Vatten deltar i projektet iWater för att skapa högre kvalitet, renare och säkrare stadsmiljöer och att öka den urbana hållbarheten avseende hantering av dagvatten.

Hjälp oss att hålla koll på vattnet

Om du ser tecken på olja eller andra föroreningar i vattnet vänligen meddela oss på e-post info@gastrikevatten.se eller telefon 020-37 93 00.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Är dina ledningar rätt kopplade?

Dräneringsledning, stuprör, spygatter och brunnar får inte vara kopplade till spillledningen.

Dagvattenprojektet iWater

Gästrike Vatten deltar i projektet iWater för att skapa högre kvalitet, renare och säkrare stadsmiljöer och att öka den urbana hållbarheten avseende hantering av dagvatten.

Dagvattenpolicy i Gävle

Gävle kommun har en dagvattenpolicy med riktlinjer och principer, samt ansvarsfördelning för dagvattenhantering.