Gästrike Vatten

Organisation och beslutsvägar

Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 procent. Gästrike Vatten AB sköter driften av vattenverk, reningsverk, ledningar för vatten, spill- och dagvatten samt tryckstegringar, pumpstationer och vattentorn i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. All personal är anställd i Gästrike Vatten AB och all utrustning som behövs för att driva VA-anläggningarna finns hos Gästrike Vatten AB.

Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB äger anläggningarna i respektive kommun. Respektive dotterbolag är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. Samtliga bolag tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och likställighetsprinciperna.

  • Lokaliseringsprincipen innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet inom det egna geografiska området.
  • Självkostnadsprincipen innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra nödvändiga kostnader för verksamheten.
  • Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika och inte får favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att vi exempelvis har taxor som gäller lika för alla i en kommun.
Grafik över Gästrike Vattens organisation

Gästrike Vattens VD, Lena Blad, ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

Våra organisationers organisationsnummer

Gästrike Vatten AB
556751-1661

Gävle Vatten AB
556751-1646

Hofors Vatten AB
556751-2289

Ockelbo Vatten AB
556751-6454

Älvkarleby Vatten AB
556751-2248

Östhammar Vatten AB
559099-4447

Relaterade dokument

Senast ändrad: