Gästrike Vatten

Förebygg översvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller VA-huvudmannen i sin kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.Gästrike Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Översvämning av dagvatten på villagata.

Här finns kortfattad information om de vanligaste orsakerna till översvämningar och några råd om förebyggande åtgärder. Även om man följer råden kan man inte vara helt skyddad mot översvämningar, men förhoppningsvis är man bättre rustad och slipper de värsta överraskningsmomenten.

Att göra vid översvämning

 • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen
 • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet
 • Kontakta försäkringsbolaget
 • Om vattnet inte sjunker undan sedan snösmältning och regn upphört, kontakta Gästrike Vatten, telefon 020-37 93 00.

Viktiga telefonnummer

Förebygg källaröversvämning

Tänk på att anpassa användning av källare efter aktuellt översvämningsskydd. Förvara inte värdefulla eller fuktkänsliga föremål i en källare. Går det inte att undvika så placera föremålen så högt som möjligt. För råd och tips om hur din fastighet kan skyddas eller om den ligger i särskild riskzon är du välkommen att ringa Gästrike Vatten, telefon 020-37 93 00.

Snösmältning och regn

Snö och regn kan orsaka ett oväntat överskott på vatten i ledningsnätet, som kan orsaka översvämning. Som fastighetsägare bör du göra en bedömning av riskerna för skador på din egendom. För att förebygga vattenskador:

 • Koppla stuprören till utkastare så inte regnet belastar spill- eller dagvatten nätet
 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil
 • Anordna pumpning av källarens avlopp
 • Försök ordna avrinning från tomten

Rötter

Rötter i servisledningen är ofta orsak till källaröversvämningar. Det är främst rötter från lövträd som letar sig in i skarvar på ledningen. Låt inte träd och storväxta buskar växa nära servisledningen. Alla trädarter har potential att tränga in i avloppsledningar. Undvik träd med speciellt aggressiva rötter som pil, poppel och platan.

Främmande föremål

Främmande föremål kan orsaka stopp i ledningar som orsakar översvämning även vid torrt väder. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat ska sorteras till återvinning eller slängas i soppåsen, till exempel bindor, trosskydd, tops, kondomer, kattsand, plåster, medicinrester.

 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil
 • Anordna pumpning av källarens avlopp
 • Kontrollera att fastighetens egna ledningar är i bra kondition. En dräneringsledning har en livslängd på ungefär 30 år.

Elavbrott

Skador på ledningar kan orsaka översvämning även vid torrväder.

 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil

Tomtens planering

En felaktigt planerad tomt kan göra så att dagvatten, dvs regn eller smältande snö, rinner in via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.

 • Valla in garagenedfart och källartrapp.
 • Bygg tak över källartrappan.
 • Se till att regn och smältande snö leds bort från huset. Rekommenderad marklutning är 15 cm på 3 m.