Gästrike Vatten

VA-arbete Kronsågsvägen

Gästrike Vatten planerar att flytta och förnya VA-ledningar längs Kronsågsvägen i Älvkarleby under 2024 och 2025.

""

Vad händer just nu?

6 februari 2024

13 februari mellan klockan 9.00 – 11.00 kommer vi tillsammans med projekterande konsult Civilscon AB att göra ett övergripande platsbesök där det kommer finnas möjlighet att prata med oss på plats.

Civilscon kommer under mars/april att göra ytterligare platsbesök samt ta kontakt med dig som fastighetsägare för samråd om projektering av ledningar på fastighetsmark.

Idag går huvudledningar över flertalet villatomter i området. I och med förnyelsearbetet kommer vi att utreda möjligheten att förlägga huvudledningar ute i väg för att minska risken för skada på närliggande fastigheter vid händelse av läckage. Arbetet görs även för att vi lättare ska komma åt och underhålla ledningarna utan att påverka dig som bor i området för mycket.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se