Gästrike Vatten

Om PFAS-ämnen

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Dricksvatten uppskattas bidra till en femtedel av det av det totala intaget av PFAS-ämnen.

I en diskho i rostfritt stål rinner en vattenstråle.

I alla våra kommuner tas prover på PFAS-ämnen regelbundet. Vi har löpande kontakt med myndigheter och bevakar alla nya uppgifter som presenteras. Vi levererar ett dricksvatten som är godkänt enligt gällande riktlinjer.

Pågående källspårning av PFAS-ämnen

Gästrike Vatten arbetar aktivt med att hantera PFAS i dricksvatten, både genom att utreda hur PFAS kan avskiljas i vattenverken samt med att spåra källan till dessa föroreningar. Vi utför källspårning i geografiska områden som påverkar grundvattnet i befintliga och planerade dricksvattenanläggningar.

Källspårningen visar att halten PFAS 11 och dess varianter varierar på ett flertal platser längs isälvsavlagringen. Variationen kan bero på flera orsaker så som tillkommande föroreningskällor, variationer i grundvattenflöden och provtagningspunkternas placering, avsättning och nedbrytning längs en föroreningsplym.

Utökad källspårning pågår och resultatet tyder på att det är en eller flera punktkällor som kan vara orsaken till de förhöjda halterna i grundvattnet. Hittills har vi dock inte identifierat en källa som ensam skulle kunna ge upphov till de förhöjda halterna.

Vi fortsätter vårt omfattande arbete för att kontrollera, få god kunskap och vidta åtgärder där vi har hittar PFAS-ämnen både i våra vattenverk och om möjligt vid källan. Att det finns PFAS-ämnen i vattnet är ett konkret exempel på att dagens levnadssätt och konsumtion påverkar naturen. Och där det finns människor finns även kemikalier i naturen.

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena tillhör de som är mest svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Ämnena kan hittas även på platser där där det inte finns mänsklig aktivitet. Nivåerna av ämnena ökar hos djur, även i polarområdena. De hittas också i blodet hos människor.

Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS-ämnen. Ämnena används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor på exempelvis:

  • Allväderskläder
  • Tält
  • Skor
  • Heltäckningsmattor
  • Stoppade möbler
  • Markiser

PFAS-ämnen används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat om en ny åtgärdsgräns på 4 nanogram per liter vatten för PFAS 4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen) samt 100 nanogram per liter för PFAS 21.

Från och med 1 januari 2026 tillämpas ett krav på undersökning av PFAS om det misstänks finnas i vattnet. Detta innebär att kommuner som har PFAS-halter som överstiger gränsvärdet ska utreda och planera för att åtgärd. Det betyder att Gästrike vatten, precis som många andra dricksvattenproducenter i Sverige, behöver införa ytterligare rening under de närmsta åren.

I alla våra kommuner tas prover på PFAS-ämnen regelbundet, ett arbete som pågått under många år. Det finns idag inte en enskild reningsteknik som lämpar sig för alla typer av vatten, därför behöver vi testa oss fram för att se vilken rening som fungerar för vårt specifika vattens förutsättningar. Vi genomför just nu flera förstudier där vi bland annat försöker hitta den teknik som är bäst lämpad för vårt vatten sett till reningseffekt, kostnad och robusthet. De tekniker som finns och har visat sig fungera är bland annat aktivt kol, membranfiltrering och jonbytare.

För att inte få i dig PFAS själv kan du till exempel göra dig av med dina non-stick belagda köksredskap, som stekpannor och bakformar. Använd inte impregnerade kläder och skor, leta efter smink- och andra skönhetsprodukter utan PFAS i och använd skidvalla utan flour.

Tänk också på att inte sprida PFAS i naturen och på vattenskyddsområden.

  • Undvik produkter som innehåller PFAS
  • Använd inte självrengörande målarfärg när du målar huset
  • Använd fluorfri skidvalla

Kan jag dricka vattnet?

– Ja, du kan dricka vattnet. Konsumenter behöver inte oroa sig.

Det står att det nya dricksvattendirektivet gäller från 2023, har vi otjänligt vatten nu?

- Nej, vattnet är inte otjänligt. En del saker i direktivet börjar gälla direkt vid årsskiftet medan andra kommer under kommande år. Detta gäller bland annat nya gränsvärdet för PFAS, som tillämpas från och med 1 januari 2026. Överskrids gränsvärdet vid denna tidpunkt kan dricksvattnet användas utan begränsning under den tid det tar att utreda och åtgärda problemet.

Under övergångsperioden fram till 1 januari 2026 kan gränsvärdena för PFAS användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas.

Vad händer nu?

– Gästrike Vatten ansvarar för kontrollen av det kommunala dricksvattnet och har ett program för egenkontroll. För att säkra vattenförsörjningen i alla våra kommuner tar vi regelbundet prover på PFAS-ämnen. Vi genomför förstudier och pilotförsök där vi bland annat gör pilotförsök där vi jämför olika tekniker för att hitta den som är mest lämpad för vårt vatten utifrån reningseffekt, kostnad och robusthet.

Idag finns det inte en reningsteknik som lämpar sig för alla vatten, därför behöver vi göra flera tester för att se vilken rening som fungerar för vårt vatten. De tekniker som finns och har visat sig fungera är bland annat aktivt kol, membranfiltrering och jonbytare.

Här kan du läsa mer om ett av våra pågående projekt på Valbo vattenverk.

Är det här något nytt?

– Vi omges av många kemikalier i vårt samhälle. Vi har analyserat PFAS (högfluorerande ämen) i våra vatten sedan 2014.

Var finns PFAS-ämnen?

– PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten.

Det är troligt att du utsätts för dessa ämnen via till exempel damm och när du använder produkter som innehåller högfluorerade ämnen. Dricksvatten uppskattas bidra till en femtedel av det av det totala intaget av PFAS-ämnen.

Idag hittar man ämnena på platser där man inte borde vänta sig det, till exempel där det inte finns mänsklig aktivitet. Nivåerna av ämnena ökar hos djur, även i polarområdena. De hittas också i blodet hos människor.

Hur kan det finnas PFAS-ämnen i vattnet?

– PFAS-ämnen har många användningsområden i vårt samhälle. Ämnet behöver inte ha spridits på vattentäkten. Det finns många källor som det kan komma ifrån, oklart om det finns speciella punktkällor som sprider mer.

Vad används PFAS- ämnen till?

– PFAS-ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS-ämnen. Fler exempel är allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler och markiser. De används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.

Vad är PFOA?

– PFOA är ett av de närmare 4000 PFAS-ämnen (högfluorerande ämnen) som finns idag. PFOA används bland annat som hjälpkemikalie vid tillverkningen av polymeren polytetrafluoretylen (PTFE), tillverkning som historiskt varit en källa till stora utsläpp till miljön. PFOA kan även vara en nedbrytningsprodukt från högfluorerade polymerer som används till ex impregnering av textilier. PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte ned i naturen. Det misstänks påverka bland annat kolesterolhalten i blodet samt påverka antikroppssvaret negativt efter vaccination hos barn. Läs mer om PFOA hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Naturskyddsföreingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Är det farligt för hälsan?

– PFAS-ämnen ger inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att utsättas för höga halter från olika källor under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Försvinner PFAS-ämnen om jag kokar vattnet?

– Nej.

Kan jag se PFAS-ämnen i vatten?

– Nej.

Vad kan jag göra för att minimera PFAS- ämnen i min vardag?

– Till exempel kan du göra dig av med dina non-stick belagda köksredskap, som stekpannor och bakformar. Använd inte impregnerade kläder och skor, leta efter smink- och andra skönhetsprodukter utan PFAS i och använd skidvalla utan flour.

Varför förbjuds inte PFAS?

- Ämnesgruppen PFAS består av tusentals ämnen och nya tillkommer hela tiden. Hittills har det inte gått att förbjuda ämnen som grupp i EU, i stället behöver ett ämne i taget utvärderas och förbjudas, vilket tar väldigt lång tid. Ämnena behöver också vara bevisat skadliga för att bli förbjudna. Att tillämpa försiktighetsprincipen har inte varit möjligt, fast den står inskriven både i den svenska miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning.

Senast ändrad:

""

Undersökning av miljögifter

Åren 2016–2017 genomförde Sveriges geologiska undersökning (SGU) på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av miljögifter i grundvatten, med fokus på urbana miljöer. Resultaten redovisas i en rapport; "Miljögifter i urbant grundvatten".

Del av sammanfattningen av SGU:s rapport:

Det är tydligt att grundvattnet i urbana områden är påverkat av mänsklig aktivitet. Det vore därför värdefullt att följa upp mätningarna framöver för att ta reda på om halterna förändras över tid, samt att mäta på fler platser för att erhålla ett mer omfattande dataunderlag för en säkrare bedömning.