Gästrike Vatten

Gästrike Vattens metodik för krishantering

God hantering då något händer – ständig övning ger trygghet

Om en större tätort blir utan dricksvatten eller vattnet behöver kokas påverkas hela samhället. Såväl kommunala, regionala, statliga som privata aktörer påverkas omgående. Allt ifrån förskolor, äldreboende, tandläkare, restauranger, storkök, fängelser, flyktingförläggning, sportarenor, industrier till länssjukhuset. Idag är förväntningarna och kraven stora på VA-huvudmannen att snabbt upptäcka, hantera och informera från medborgare, kunder, media och samhällsfunktioner.

Ansvars-, närhets- och likhetsprincipen utgör en viktig grund i det svenska krishanteringssystemet tillsammans med bland annat sektorsansvaret. Gästrike Vatten som VA-huvudman samverkar inom krisberedskapsarbetet med sina ägarkommuner. I många kommuner i Sverige har fokus legat på att ta fram planer för extraordinära händelser inom krisberedskapsarbetet. En extraordinära händelse aktiveras vid mycket särskilda behov och lyder under en egen lagstiftning. Det innebär att till exempel samverkan och kriskommunikation mycket sällan tillämpas annat än vid övning. Gästrike Vatten har valt att i sitt krisberedskapsarbete fokusera på att ta fram tydliga rutiner och arbetssätt för händelser som sker flera gånger per år. Därigenom blir organisationen van och trygg med arbetssättet och bättre förberedda vid en större kris.

Inom Gästrike Vatten finns distributionsområden där dricksvattenförsörjningen är mycket sårbar, riskerna är många och reservvatten saknas idag. Gästrike Vatten har därför sedan 2010 satsat på förebyggande arbete, samverkan och långsiktiga lösningar. Två viktiga delar har varit att skapa en tydlig krisledning och en god hantering av olyckor och störningar.

I arbetet med krisledning var syftet att skapa ett definierat arbetssätt och rutiner som kan tillämpas ofta så att alla medarbetare blir trygga med arbetssättet. Vid en krissituation är det än svårare att arbeta på ett nytt sätt eller börja leta efter ”krismallarna”. Arbetssättet skulle även skapa en möjlighet att tidigt identifiera risker vid en händelse så att förebyggande eller förberedande åtgärder kan starta för att förhindra att en kris uppstår. Även rutiner för avstämning och förankring med respektive ägarkommun ingick i arbetet. I arbetet deltog samtliga chefer, dricksvattenstrateg, kommunikatör och HR-strateg med processtöd av konsult.

Resultatet av arbetet är ett arbetssätt med flera krisledningsnivåer. Dessa är färgkodade för snabb igenkänning. Arbetssättet tillämpas redan vid större händelser och skalas upp vid en kris eller extraordinär händelse. Indikatorer ger stöd för bedömning av och beslut om krisledningsnivå. Mallar och checklistor finns som stöd för till exempel agenda, dokumentation och information internt och externt. Tydligt ansvar för alla att reagera på driftlarm och inkommen information för att kunna bedöma om åtgärd behöver vidtas.

Erfarenheterna från arbetet är att det tar tid då många behöver vara involverade för att arbetssättet ska förankras hos alla. Det innebär att processen är viktigare för att få förståelse än dokumenten som blir resultatet. Styrkan med arbetssättet är att det tillämpas skarpt flera gånger per år vid större störningar vilket leder till löpande intern diskussion, utveckling och förankring av arbetssättet. Organisationen övar ständigt och blir bättre och bättre.

Resultatet av arbetssättet gör att vi reagerar snabbare på inkommen information vilket ger oss möjlighet att fatta aktiva beslut om vi behöver agera eller inte. Besluten blir bättre dokumenterade och personberoendet har minskat. Genom att kraftsamla och vidta åtgärder bedömer vi att en kris förhindrats och våra kunder märker vare sig vårt arbete eller får någon påverkan. Det ska tilläggas att nära samverkan med Räddningstjänst och Miljöförvaltningar är en förutsättning för många av åtgärderna. Responsen på arbetssättet har varit positiv internt och från våra kommuner, Räddningstjänst, länsstyrelse och försäkringsbolag som varit berörda av händelser 2014 och 2015.

Senast ändrad: