Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse och underhåll av ledningar i Skogsbyn

Gästrike Vatten planerar att genomföra underhållsåtgärder och förnya vissa vatten- och avloppsledningar i Skogsbyn under 2024/2025.

""

Vad händer just nu?

Projektering har startat och vi arbetar för att planera de underhållsåtgärder som behöver genomföras i området.

I Skogsbyn börjar ledningarna bli gamla och vi har haft problem med återkommande stopp i avloppsledningsnätet. För att komma tillrätta med problemen kommer avloppsledningarna att förnyas. Detta planeras utföras till stor del med schaktfria metoder, men delar av sträckan kan ändå komma att kräva schakt.

I förnyelsearbetet kommer brunnar att bytas och ledningar förnyas med schaktfria metoder. Nu pågår planeringen av arbetena.

Projekteringen pågår under våren 2024.

Planerad byggnation 2024- 2025.

Mer information kommer att delges närliggande fastigheter då projekteringen kommit längre.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se