Gästrike Vatten

Gävle kommun

Gävle Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun.

""

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Gävle kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Detta händer i Gävle 2024:

 • Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle.
 • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun.
 • Förslag till Vattentjänstplan för Gävle kommun är på samråd
 • Skydd av Gävle-Valboåsen, bland annat revidering av vattenskyddsområde samt skydd av Uppsalaåsen i samarbete med Älvkarleby Vatten och berörda förvaltningar.
 • Fortsatt utredning och analys efter skyfallet 2021.
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
 • Byte av vattenmätare hos kunder.
 • Fortsatt utredning gällande läkemedelsrening samt pilotprojekt för antibiotikasmart hantering.
 • Utredning kring hantering av slam från våra reningsverk i samarbete med närliggande kommuners VA-organisationer.
 • Utredningar för att möjliggöra ett framtida mottagande av externslam i nytt reningsverk i samarbete med berörda kommuner/avfallsorganisationer.

Pågående arbeten och projekt i Gävle kommun

Ledningsnätsförnyelse i Bomhus

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar samt byta ut anslutningsledningar (serviser) mot fastigheter längs Holmsundsallén under 2024/2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Ledningsnätsförnyelse på Brynäs

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar längs Väpnargatan på Brynäs under 2024 och 2025. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Ledningsnätsförnyelse och anläggning av dagvattenledning i Hagaström

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar, anlägga en dagvattenledning och färdigställa vägen längs Skuggmovägen i Gävle under 2024 och 2025.

Ombyggnation och utökad rening på Sätra vattenverk

Gästrike vatten bygger om vattenverket i Sätra för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet.

Ombyggnation och utökad rening på Valbo vattenverk

Gästrike vatten bygger om vattenverket i Valbo för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet.

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar.

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år.

Vi renoverar och förnyar spillvattenledningar i Forsby

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera och förnya spilledningar i Forsby. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Kompletterande vatten

För att tillgodose att rätt vatten används till rätt ändamål kommer Gästrike Vatten i framtiden kunna erbjuda tekniskt vatten producerat av råvatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten.

Vi förnyar vattenledningsnätet i Sätra

Gästrike Vatten förnyar vattenledningsnätet vid Tuvstarrvägen, Ängsullsvägen och Skvattramsvägen. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun. Arbetet beräknas starta under vecka 31 och pågå fram till vecka 28 år 2024.

Kommande och pågående exploateringsområden

 • Åbyggeby - utbyggnad av kommunalt VA till cirka 275 fastigheter.
 • Tolvforsskogen - nytt logistik- och verksamhetsområde.
 • Gävle Västra - ny järnvägsstation och kringliggande stadsutveckling.
 • Gävlehov Västra - nytt kvarter med 150 lägenheter.
 • Ersbo syd - nytt verksamhetsområde.
 • Skoglundshöjden - nytt bostadsområde med småhus.
 • Södra Hemlingby - ny stadsdel.

Internbudget för Gävle Vatten 2024 är justerad i förhållande till beslutade budgetramar för 2024-2027. Räntekostnaderna ökar med ca 4,5 mnkr och då det är osäkert om stöd för biogas kommer att ges 2024 har detta inte räknats in, ca 2 mnkr. I budget för intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd.

Budget för kostnader är ca 250 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Inom ramen för verksamhetsprojekten fortlöper ett omfattande utvecklingsarbete drivet av de stora investeringarna samt nya krav och möjliggörande av tillväxt. Även utveckling i regionen påverkar VA-verksamheten i stor omfattning. Många av aktiviteterna pågår under flera år. Särskilt kan lyftas aktiviteterna:

 • Fortsatt utredning och analys utifrån skyfallet 2021
 • Utveckling av och leasing av lokaler för att möta behov på kort och medellång sikt
 • Deltagande och stöd i projekt inom Gävle kommunkoncern samt Trafikverket och Region Gävleborg
 • Byte av vattenmätare hos kunder
 • Fortsatt övervakning grundvattennivåer
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är ca 520 mnkr och detsamma som rambudgeten. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar. Huvuddelen, knappt 360 mnkr, utgörs av nyinvesteringar. Inom ramen för reinvesteringar står förbättringar på ledningsnätet för huvuddelen.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

 • Fortsatt arbete tillsammans med Älvkarleby Vatten för en Trygg vattenförsörjning, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
 • Utökad beredning Valbo vattenverk och Sätra vattenverk, flerårsprojekt
 • Kompletterande vatten för att skapa goda förutsättningar för en robust och hållbar vattenförsörjning genom en ökad mängd råvatten av god kvalitet, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:

 • Fortsatt utveckling av Duvbackens reningsverk för att ha en bra rening i enlighet med tillstånd
 • Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 80 mnkr. I detta ingår anslutningar i direkt anslutning till befintligt VA-nät, utbyggnad till området Åbyggeby samt kommunala och privata exploateringar för bostäder och verksamhetsmark. Stora osäkerheter i omfattning och tidplaner föreligger.

Senast ändrad:

""

Fler kan anslutas till VA i Hamrångebygden

Flera åtgärder har gjorts under 2021 och 2022 för att tillgängliggöra mer dricksvatten och förbättra dricksvattnets kvalitet. Nu visar utvärdering att arbetet har gett mycket god effekt. Cirka 400 personer kan nu anslutas till kommunalt VA.