Gästrike Vatten

Gävle kommun

Gävle Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun.

Vy över Gävle

I Gävle kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:

  • Fortsatt utredning av nytt reningsverk i Gävle. Läs mer om det här.
  • Åtgärder på ledningsnätet efter bland annat Hagaström, Bomhus, Brynäs och Hamrånge.
  • Fortsatt beredning i Valbo vattenverk.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun.
  • Underlag för reviderat vattenskyddsområde Gävle-Valboåsen.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Gävle kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Gävle kommun.

credit_card

Brukningsavgift i Gävle

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

local_drink

Mer vatten på nytt sätt

En ny filteranläggning i Gävle renar Gavleånsvatten.

local_car_wash

Policy för biltvätt i Gävle

Gävle kommun har en policy kring biltvätt.

filter_drama

Dagvattenpolicy i Gävle

Gävle kommun har en policy kring dagvatten.

Budget för verksamhetskostnader är 187,5 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är totalt 174,7 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 47,1 miljoner kronor.

Budgetposten för nyinvestering är 73,1 miljoner kronor. , där ingår budgetposter för exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. Planerade nyinvesteringar för vattenförsörjningen avser bland annat fortsatt arbete för vattenförsörjning Mon.

Budgetpost för exploateringar är 54,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad till omvandlingsområdet Heliga Landet vid Storsjön. Nya serviser vid förtätning inom verksamhetsområdet. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gävle Bro, Stackbo, Engeshöjden, Storsand och Strömsbro.

Relaterat innehåll

vattendroppe

Gästrike Vattens synpunkt på ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter för ny transformatorstation

Vattenfall har ansökt om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter för att anlägga en transformatorstation i Ängsberg. Platsen där en ny transformatorstation föreslås anläggas är en del av Gävle-Valboåsen och i direkt närhet till den del av åsen där vi långsiktigt planerar att öka uttaget, dvs bygga en infiltrationsanläggning (vid grustäkten i Rörberg) samt sätta Överhärde vattenverk i drift igen.

Läs mer nedan

Vattenfall har ansökt om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter för att anlägga en transformatorstation i Ängsberg. Platsen där en ny transformatorstation föreslås anläggas är en del av Gävle-Valboåsen och i direkt närhet till den del av åsen där vi långsiktigt planerar att öka uttaget, dvs bygga en infiltrationsanläggning (vid grustäkten i Rörberg) samt sätta Överhärde vattenverk i drift igen. Det är inte lämpligt om det finns en stor risk inom vattenskyddsområdet. Transformatorstationen innefattar två transformatorer som totalt innehåller 220 000 liter petroleumprodukter. Vattenskyddsföreskrifterna anger förbud för lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter. Syftet med vattenskyddsföreskrifterna är att förhindra förorening av grundvattnet både i ett kort och långt perspektiv.

Gävle Vatten, som är VA-huvudman i Gävle kommun, anser inte att det finns skäl för dispens från vattenskyddsföreskrifterna för en transformatorstation på Gävle-Valboåsen då vi ser en risk för vattenförsörjningen för Gävle och Valbo och då annan möjlig lokalisering finns. Gävle Vattens styrelse beslutade om vårt ställningstagande i december 2019 samt i april 2020. Vi har efter det lämnat yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg som beslutar i ärendet.

Läs mer i protokoll från Gävle Vatten AB samt yttranden:

Begränsning för nyanslutning i Valbo

I nuläget har vi en begränsning på antal personer som kan anslutas till kommunalt VA i Valbo till motsvarande 340 bostäder.

Antalet personer som kan anslutas till Valbo vattenverk i dagsläget motsvarar cirka 340 bostäder. Vi arbetar med åtgärder för att kunna öka anslutningsmöjligheterna och möta översiktsplanens mål om 600 - 1 000 nya bostäder i Valbo och Forsbacka. Vi kan i nuläget inte säga hur stor kapacitet för vattenförsörjningen som respektive åtgärd kan ge. Vi utreder bland annat nya vattenförsörjningsanläggningar såsom brunnar och infiltrationsområden.
Arbete pågår även med en översyn av den övergripande strategin för dricksvattenförsörjningen för hela Gävle kommun under 2020.
Gävle Vatten har skrivit ett pm som stöd till tjänstemän och politiker

adult, autumn, background, beauty, brunette, caucasian, cheerful, close, colorful, cute, day, fall, female, foliage, forest, fun, girl, golden, hair, happy, human, joy, lady, leaf, leisure, lifestyle, makeup, nature, october, orange, outdoor, park, people, person, portrait, pretty, relax, romantic, season, seasonal, september, sitting, smile, tree, woman, yellow, young, youth

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats