Gästrike Vatten

Gävle kommun

Gävle Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun.

Gavleån kantad av hus och båtar vid Alderholmen.

I Gävle kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2023 är:

  • Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun.
  • Skydd av Gävle-Valboåsen, bland annat revidering av vattenskyddsområde samt skydd av Uppsalaåsen i samarbete med Älvkarleby Vatten och berörda förvaltningar.
  • Fortsatt utredning och analys efter skyfallet 2021.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.
  • Fortsatt utredning gällande läkemedelsrening samt pilotprojekt för antibiotikasmart hantering.
  • Utredning kring hantering av slam från våra reningsverk i samarbete med närliggande kommuners VA-organisationer.
  • Utredningar för att möjliggöra ett framtida mottagande av externslam i nytt reningsverk i samarbete med berörda kommuner/avfallsorganisationer.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Gävle kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Gävle kommun.

credit_card

Brukningsavgift i Gävle

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

local_drink

Mer vatten på nytt sätt

En ny filteranläggning i Gävle renar Gavleånsvatten.

local_car_wash

Policy för biltvätt i Gävle

Gävle kommun har en policy kring biltvätt.

filter_drama

Dagvattenpolicy i Gävle

Gävle kommun har en policy kring dagvatten.

Budget för kostnader är ca 230 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 350 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är ca 50 mnkr. Huvuddelen avser förnyelse av VA-ledningar samt anpassning av befintligt nät då nätet byggs ut och fler kunder ansluts. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budget för nyinvestering är ca 230 mnkr fördelade på stärkt vattenförsörjning respektive avloppshantering.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

- Fortsatt arbete tillsammans med Älvkarleby Vatten för en Trygg vattenförsörjning, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

- Utökad beredning Valbo vattenverk och Sätra vattenverk, flerårsprojekt

- Kompletterande vatten för att skapa goda förutsättningar för en robust och hållbar vattenförsörjning genom en ökad mängd råvatten av god kvalitet, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:

- Fortsatt intrimning av nytt reningssteg (polering) vid Duvbackens reningsverk, flerårsprojekt

- Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 70 mnkr. I detta ingår anslutningar nära befintligt VA-nät, utbyggnad till området Åbyggeby samt för exploateringar för ett 20-tal områden bland annat Gavlehov, Hemsta, Bönan, Södra Hemlingby, Forsbacka, Fredrikskans och Järvsta.

Senast ändrad:

Begränsning för nyanslutning i Valbo

I nuläget har vi en begränsning på antal personer som kan anslutas till kommunalt VA i Valbo till motsvarande 340 bostäder.

Antalet personer som kan anslutas till Valbo vattenverk i dagsläget motsvarar cirka 340 bostäder. Vi arbetar med åtgärder för att kunna öka anslutningsmöjligheterna och möta översiktsplanens mål om 600 - 1 000 nya bostäder i Valbo och Forsbacka. Vi kan i nuläget inte säga hur stor kapacitet för vattenförsörjningen som respektive åtgärd kan ge. Vi utreder bland annat nya vattenförsörjningsanläggningar såsom brunnar och infiltrationsområden.
Arbete pågår även med en översyn av den övergripande strategin för dricksvattenförsörjningen för hela Gävle kommun under 2020.
Gävle Vatten har skrivit ett pm som stöd till tjänstemän och politiker

""
Till toppen