Gästrike Vatten

Gävle kommun

Gävle Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun.

Gavleån kantad av hus och båtar vid Alderholmen.

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Gävle kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Detta händer i Gävle 2023:

  • Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun.
  • Skydd av Gävle-Valboåsen, bland annat revidering av vattenskyddsområde samt skydd av Uppsalaåsen i samarbete med Älvkarleby Vatten och berörda förvaltningar.
  • Fortsatt utredning och analys efter skyfallet 2021.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.
  • Fortsatt utredning gällande läkemedelsrening samt pilotprojekt för antibiotikasmart hantering.
  • Utredning kring hantering av slam från våra reningsverk i samarbete med närliggande kommuners VA-organisationer.
  • Utredningar för att möjliggöra ett framtida mottagande av externslam i nytt reningsverk i samarbete med berörda kommuner/avfallsorganisationer.

Pågående arbeten och projekt i Gävle kommun

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar.

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år.

Ledningsnätsförnyelse i Forsby

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera och förnya spilledningar i Forsby. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Ombyggnation Valbo vattenverk

Gästrike vatten bygger om vattenverket i Valbo för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet.

Nytt dagvattensystem i Hemsta

Gästrike Vatten bygger ett nytt dagvattensystem och renoverar befintliga vattenledningar i stadsdelen Hemsta. I området bygger vi även ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problem med regn- och smältvatten som ansamlas och inte rinner undan.

Kompletterande vatten

För att tillgodose att rätt vatten används till rätt ändamål kommer Gästrike Vatten i framtiden kunna erbjuda tekniskt vatten producerat av råvatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten.

Ledningsnätsförnyelse vid Lapphällan

Gästrike Vatten anlägger en ny vattenledning som ska ersätta en befintlig vattenledning som idag går via villatomter samt ligger nära befintliga byggnader.

Ledningsnätsförnyelse i Sätra

Gästrike Vatten förnyar vattenledningsnätet vid Tuvstarrvägen, Ängsullsvägen och Skvattramsvägen. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun. Arbetet beräknas starta under vecka 31 och pågå fram till vecka 28 år 2024.

Ledningsnätsförnyelse i Pingeltorp, Sätra

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

Ledningsnätsförnyelse och utbyggnad av dagvattensystem på Ingebovägen

Gästrike Vatten drar fram en ny dagvattenledning, renoverar befintliga vattenledningar och byter ut befintliga spillserviser till fastigheter på Ingebovägen i Gävle.

Budget för kostnader är ca 230 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 350 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är ca 50 mnkr. Huvuddelen avser förnyelse av VA-ledningar samt anpassning av befintligt nät då nätet byggs ut och fler kunder ansluts. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budget för nyinvestering är ca 230 mnkr fördelade på stärkt vattenförsörjning respektive avloppshantering.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

- Fortsatt arbete tillsammans med Älvkarleby Vatten för en Trygg vattenförsörjning, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

- Utökad beredning Valbo vattenverk och Sätra vattenverk, flerårsprojekt

- Kompletterande vatten för att skapa goda förutsättningar för en robust och hållbar vattenförsörjning genom en ökad mängd råvatten av god kvalitet, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:

- Fortsatt intrimning av nytt reningssteg (polering) vid Duvbackens reningsverk, flerårsprojekt

- Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 70 mnkr. I detta ingår anslutningar nära befintligt VA-nät, utbyggnad till området Åbyggeby samt för exploateringar för ett 20-tal områden bland annat Gavlehov, Hemsta, Bönan, Södra Hemlingby, Forsbacka, Fredrikskans och Järvsta.

Senast ändrad:

""

Fler kan anslutas till VA i Hamrångebygden

Flera åtgärder har gjorts under 2021 och 2022 för att tillgängliggöra mer dricksvatten och förbättra dricksvattnets kvalitet. Nu visar utvärdering att arbetet har gett mycket god effekt. Cirka 400 personer kan nu anslutas till kommunalt VA.

Till toppen