Gästrike Vatten

Gävle kommun

Gävle Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun.

Gavleån kantad av hus och båtar vid Alderholmen.

I Gävle kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2022 är:

  • Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle. Läs mer om det här.
  • Intrimning av nytt Polersteg Duvbackens reningsverk. Läs mer om det här.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun.
  • Skydd av Gävle-Valboåsen, bland annat revidering av vattenskyddsområde samt utveckling av kartskikt som stöd vid planärenden.
  • Förbättrad beredning Totra vattenverk.
  • Utökad beredning Valbo vattenverk.
  • Öka leveransförmåga för att möta en hållbar stadsutveckling och tillväxt.
  • Utveckla modeller och kommunövergripande arbetssätt inom dagvatten och skyfallshantering
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Gävle kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Gävle kommun.

credit_card

Brukningsavgift i Gävle

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

local_drink

Mer vatten på nytt sätt

En ny filteranläggning i Gävle renar Gavleånsvatten.

local_car_wash

Policy för biltvätt i Gävle

Gävle kommun har en policy kring biltvätt.

filter_drama

Dagvattenpolicy i Gävle

Gävle kommun har en policy kring dagvatten.

Budget för kostnader är 195 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras ett omfattande utvecklingsarbete

Budget för investeringar är ca 165 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 34 mnkr. Huvuddelen avser förnyelse av VA-ledningar. Även anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar planeras. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budget för nyinvestering är 75 mnkr. Dessa är fördelade på vattenförsörjning ca 50 mnkr och avloppshantering ca 25 mnkr.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

- Fortsatt arbete för Vattenförsörjning Mon, Älvkarleby kommun, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
- Förbättrad beredning Totra vattenverk, flerårsprojekt
- Utökad beredning Valbo vattenverk, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:
- Intrimning av nytt Polersteg Duvbackens reningsverk, flerårsprojekt
- Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 57 mnkr. I detta ingår utbyggnad till exploateringar och omvandlingsområdet Åbyggeby samt nya serviser vid anslutningar inom befintligt verksamhetsområde för VA. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gavlehov västra, Ersbo och Stackbo.

Relaterat innehåll

""

Gästrike Vattens synpunkt på ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter för ny transformatorstation

Vattenfall har ansökt om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter för att anlägga en transformatorstation i Ängsberg. Platsen där en ny transformatorstation föreslås anläggas är en del av Gävle-Valboåsen och i direkt närhet till den del av åsen där vi långsiktigt planerar att öka uttaget, dvs bygga en infiltrationsanläggning (vid grustäkten i Rörberg) samt sätta Överhärde vattenverk i drift igen.

Läs mer nedan

Vattenfall har ansökt om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter för att anlägga en transformatorstation i Ängsberg. Platsen där en ny transformatorstation föreslås anläggas är en del av Gävle-Valboåsen och i direkt närhet till den del av åsen där vi långsiktigt planerar att öka uttaget, dvs bygga en infiltrationsanläggning (vid grustäkten i Rörberg) samt sätta Överhärde vattenverk i drift igen. Det är inte lämpligt om det finns en stor risk inom vattenskyddsområdet. Transformatorstationen innefattar två transformatorer som totalt innehåller 220 000 liter petroleumprodukter. Vattenskyddsföreskrifterna anger förbud för lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter. Syftet med vattenskyddsföreskrifterna är att förhindra förorening av grundvattnet både i ett kort och långt perspektiv.

Gävle Vatten, som är VA-huvudman i Gävle kommun, anser inte att det finns skäl för dispens från vattenskyddsföreskrifterna för en transformatorstation på Gävle-Valboåsen då vi ser en risk för vattenförsörjningen för Gävle och Valbo och då annan möjlig lokalisering finns. Gävle Vattens styrelse beslutade om vårt ställningstagande i december 2019 samt i april 2020. Vi har efter det lämnat yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg som beslutar i ärendet.

Läs mer i protokoll från Gävle Vatten AB samt yttranden:

Begränsning för nyanslutning i Valbo

I nuläget har vi en begränsning på antal personer som kan anslutas till kommunalt VA i Valbo till motsvarande 340 bostäder.

Antalet personer som kan anslutas till Valbo vattenverk i dagsläget motsvarar cirka 340 bostäder. Vi arbetar med åtgärder för att kunna öka anslutningsmöjligheterna och möta översiktsplanens mål om 600 - 1 000 nya bostäder i Valbo och Forsbacka. Vi kan i nuläget inte säga hur stor kapacitet för vattenförsörjningen som respektive åtgärd kan ge. Vi utreder bland annat nya vattenförsörjningsanläggningar såsom brunnar och infiltrationsområden.
Arbete pågår även med en översyn av den övergripande strategin för dricksvattenförsörjningen för hela Gävle kommun under 2020.
Gävle Vatten har skrivit ett pm som stöd till tjänstemän och politiker

""
Till toppen