Gästrike Vatten

Förslag till Vattentjänstplan för Ockelbo kommun är på samråd

Med start den 25 mars är förslag till Ockelbos vattentjänstplan ute på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till den 15 juni, därefter kommer vattentjänstplanen ställas ut för granskning. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningen syftar till att redovisa hur synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats och vilka eventuella revideringar som gjorts i vattentjänstplanen.

Varför en vattentjänstplan

Nya regler i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) från 1 januari 2023 ställer krav på att alla kommuner ska ta fram, samråda och besluta i kommunfullmäktige om en Vattentjänstplan. Planen är inte bindande och ska revideras vart 4:e år.

Vad är en vattentjänstplan

Gästrike Vatten har i samarbete med Ockelbo kommun tagit fram förslag till vattentjänstplan för Gävle kommun som beskriver:

  • Nuläge och framtida behov för VA-försörjning
  • Utökning av verksamhetsområden/utbyggnad av kommunalt VA vid nyexploatering och i omvandlingsområden
  • VA-anläggningens påverkan vid skyfall (för VA-leverans)

Handlingar

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter på samrådsversionen senast den 26 april 2024. Du lämnar dina synpunkter till:

E-post: info@gastrikevatten.se
Post: Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 Gävle.

Ange ärendenummer KS 2024-00223 och gärna dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Granskning

Efter samrådet kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning där vi redovisar hur synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats.

Beslut

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige preliminärt under hösten 2024.

Frågor

Frågor om Vattentjänstplanen besvaras av Kommunansvarig Sara Larsson.

Kontaktuppgifter

E-post: sara.larsson@gastrikevatten.se

Telefon: 026 - 17 51 37

Senast ändrad: