Gästrike Vatten

Gävle-Valboåsen ett riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade 2016 att Gävle-Valboåsens anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjningen. Åsen har stor kapacitet och vattnet är av god kvalitet. Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.

Gävle-Valboåsen vattenförsörjning är en av de 28 anläggningar som HaV har beslutat är av riksintresse för vattenförsörjning. Det rör sig om områden med anläggningar i hela Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner människor med dricksvatten.

Gävle är det enda utpekade riksintresset i länet. I riksintresset ingår Sätra vattenverk och Valbo vattenverk med tillhörande brunnar, induceringsområden, infiltrationsanläggningar, råvattenledningar och infrastruktur.

Motiv till utpekandet av riksintresset för Gävle-Valboåsen

  • Dricksvattenanläggningen nyttjas och kan nyttjas av många människor
  • Dricksvattenanläggningen har stor kapacitet och är av god kvalitet
  • Dricksvattenanläggningen har en liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Dricksvattenanläggningen behövs även som reserv och för framtida användning

Ett område som pekas ut som riksintresse får ett skydd mot åtgärder som uppenbarligen kan skada dricksvattenanläggningarnas syfte eller värden. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

Områden av riksintresse ska beaktas i den kommunala planläggningen och redovisas i kommunernas översiktsplaner. Vid prövning och planering av till exempel framtida järnvägs- eller vägbyggen kan olika riksintressen vägas mot varandra. Om de olika intressena inte är förenliga med varandra ska det som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken eller vattnet få företräde. Det är den instans som slutligen prövar ett ärende, till exempel mark- och miljödomstolen som avgör vilket riksintresse som ska väga tyngst.

Senast ändrad: