Gästrike Vatten

Hofors kommun

Hofors Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun.

""

I Hofors kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2022:

  •  Fortsatt ansökan om ändring av vattendom i Hammardammen.
  • Utredning lågreservoar för Hofors vattenverk.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Förbättringar för styrningen av Hofors vattenverk.
  • Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Hofors kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Hofors.

credit_card

Brukningsavgift i Hofors

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2022

Budget för kostnader är knappt 29 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är ca 7 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 6,5 mnkr. Förnyelsen av VA-ledningar ca 4 mnkr kommer främst att nyttjas för de åtgärder som aktiveras och styrs av Trafikverkets åtgärder efter E16. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering. Under året planeras förbättringar för styrningen av Hofors vattenverk.

Budgetpost för nyinvesteringar är 0 mnkr. Då inte ny slamsilo vid Hofors reningsverk hunnit slutföras under 2020 eller 2021 kommer medel att flyttas över för utförande under 2022.

Inga exploateringar ligger i plan för 2022. Endast en budgetpost för förtätningar på 0,3 mnkr finns upptagen. Vid behov kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2022.

Till toppen