Gästrike Vatten

Hofors kommun

Hofors Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun.

""

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Hofors kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun.

Detta händer i Hofors 2023:

  • Ny vattendom avseende Hammardammen.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Byte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.

Pågående arbeten och projekt i Hofors kommun

Vattenkiosk i Hofors

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Under 2020 öppnade Gästrike Vatten en vattenkiosk i Hofors kommun. Den är placerad på Pumpverksgatan. Vattenkiosker är till för entreprenörer som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder i en dunk.

Låsta vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Hofors och övriga medlemskommuner.

Budget för kostnader är knappt 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 13 mnkr och är en ökning jämfört med rambudgeten. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 9 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på Hofors reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 4 mnkr. Till största del avses anläggande av slamsilo vid Hofors reningsverk.

Budgetpost för exploatering är 0,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad vid Hagaparken samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen