Gästrike Vatten

Hofors kommun

Hofors Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun.

""

I Hofors kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2023:

  • Ny vattendom avseende Hammardammen.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Byte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Hofors kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Hofors.

credit_card

Brukningsavgift i Hofors

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget för kostnader är knappt 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 13 mnkr och är en ökning jämfört med rambudgeten. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 9 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på Hofors reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 4 mnkr. Till största del avses anläggande av slamsilo vid Hofors reningsverk.

Budgetpost för exploatering är 0,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad vid Hagaparken samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen