Gästrike Vatten

Hofors kommun

Hofors Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun.

""

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Hofors kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun.

Detta händer i Hofors 2024:

 • Ny vattendom avseende Hammardammen.
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
 • Byte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
 • Byte av vattenmätare hos kunder.

Pågående arbeten och projekt i Hofors kommun

Vattenkiosk i Hofors

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Under 2020 öppnade Gästrike Vatten en vattenkiosk i Hofors kommun. Den är placerad på Pumpverksgatan. Vattenkiosker är till för entreprenörer som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder i en dunk.

Internbudget för Hofors Vatten 2024 innebär en något lägre resultatnivå än i beslutade budgetramar för 2024-2027. Förbrukningen bedöms minska ytterligare vilket gör att budget för intäkter minskats med ca 0,5 mnkr trots höjning av taxan. Internbudgeten är underfinansierad (kostnaderna överstiger intäkterna), och kommer att behöva kompenseras för under nästkommande år för att uppnå ackumulerad balans över åren mellan intäkter och kostnader.

Budget för rörelsekostnader är ca 33 mnkr. I detta finns bland annat budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Då ett sämre resultat förväntas för 2024 än vad budgetramarna bygger på kommer målsättningen i verksamheten under året vara att kostnaderna för verksamhetsprojekt sänks med ca 0,5 mnkr i förhållande till budget för att balansera kostnader mot intäkter. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

 • Byte av kolfilter i vattenverk för god vattenkvalitet
 • Byte av vattenmätare hos kunder
 • Fortsatt arbete ny vattendom avseende Hammardammen
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är ca 8,5 mnkr och i paritet med rambudgeten. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar. Huvuddelen, knappt 7 mnkr, utgörs av reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät.

Senast ändrad: