Gästrike Vatten

Ordlista

Här får du förklarat en del ord som VA-branschen använder.

Avloppsvatten

Ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

Som ny kund betalar du anläggningsavgift till den kommun som är huvudman för VA-anläggningarna. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.
Läs mer om anläggningsavgift här.

Backventil

En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.

Brukningsavgift

Den avgift som du betalar för vatten och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Läs mer om brukningsavgift här.

Dagvatten

Regn och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan. Läs mer om dagvatten här.

Dricksvatten

Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, använda till matlagning och borsta tänderna med. Läs mer om dricksvatten här.

Dräneringsvatten

Vatten från husgrunden som avleds genom dränering.

Dräneringspump

En pump som hjälper till att avleda dräneringsvatten när det inte kan ske genom självfall.

Fastighet

Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare

En ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde, enligt vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Förbindelsepunkt

Gränsen mellan fastighetsägarens och Gästrike Vattens ledningar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan ditt och vårt ansvarsområde.

Fastighetspumpstation

Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. Fastighetspumpstationen ligger på din fastighet.

Relationsritning

En ritning där befintliga ledningar framgår, exempelvis VA-ledningar, pumpstation och el.

Recipient

Grundvatten eller vattendrag, sjö eller hav som tar emot renat spillvatten och oftast orenat dagvatten.

Redundans

Två eller flera alternativa system som oberoende av varandra utför samma uppgift och därmed kan ersätta varandra. En ökad redundans försäkrar oss om en större leveranssäkerhet och robusthet i dricksvattenförsörjningssystemet.

Servisledning

Ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten.

Servisventil

Ventil för att stänga av vattnet till din fastighet. Det är bara Gästrike Vatten som får öppna och stänga den.

Servitut

En rättighet som innebär att en fastighetsägare till exempel äger rätt att lägga ned och underhålla sina VA-ledningar som går genom en annan fastighet. Servitut upprättas skriftligen mellan berörda parter.

Självfall

Avloppsvattnet rinner tack vare att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.

Spillvatten

– vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avloppsreningsverk.
Läs mer om spillvatten här.

Spolbrunn

Vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp.

Tryckledning

En ledning med övertryck.

Täthetsprovning

Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA

Vatten och avlopp.

VA-anläggning (Allmän vatten- och avloppsanläggning)

Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman

Den som äger den allmänna VA-anläggningen. Varje dotterbolag, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB, äger den allmänna VA-anläggningen. I samtliga kommuner är det moderbolaget Gästrike Vatten som driftar VA-anläggningarna.

VA-kollektiv

Fastighetsägare inom verksamhetsområde för VA och andra som är anslutna till allmänna VA-anläggningar.

Vattenförsörjning

Vi tillhandahåller vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Verksamhetsområde för VA

Ett avgränsat område där VA-försörjningen ska ske genom allmänt VA. Läs mer om verksamhetsområde här.

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområden ger vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv. Läs mer om vattenskyddsområde här.

Vattentjänster (VA-tjänster)

Vi har tre olika vattentjänster.

  • Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)
  • Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)
  • Avleda dag- och dränvatten (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten)


Senast ändrad:

""

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar om vatten och avlopp.