Gästrike Vatten

Ordlista

Här får du förklarat en del ord som VA-branschen använder.

Avloppsvatten

- är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

- som ny kund betalar du anläggningsavgift till den kommun som är huvudman för VA-anläggningarna. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.


Läs mer om anläggningsavgift här

Backventil

- en ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.

Brukningsavgift

- den avgift som du betalar för vatten och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.


Läs mer om brukningsavgift här

Dagvatten

- regn och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan.


Läs mer om dagvatten här

Dricksvatten

- rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, använda till matlagning och dylikt.


Läs mer om dricksvatten här

Dräneringsvatten

- vatten från husgrunden som avleds genom dränering.

Dräneringspump

- en pump som hjälper till att avleda dräneringsvatten när det inte kna ske genom självfall.

Fastighet

- markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare

En ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde, enligt vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Förbindelsepunkt

- är gränsen mellan fastighetsägarens och Gästrike Vattens ledningar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan ditt och vårt ansvarsområde.

Fastighetspumpstation

- behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. Fastighetspumpstationen ligger på din fastighet.

Relationsritning

- en ritning där befintliga ledningar framgår, exempelvis VA-ledningar, pumpstation och el.

Recipient

- grundvatten eller vattendrag, sjö eller hav som tar emot renat spillvatten och oftast orenat dagvatten.

Redundans

- menas två eller flera alternativa system som oberoende av varandra utför samma uppgift och därmed kan ersätta varandra. En ökad redundans försäkrar oss om en större leveranssäkerhet och robusthet i dricksvattenförsörjningssystemet.


Servisledning

- ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten.

Servisventil

- ventil för att stänga av vattnet till din fastighet. Det är bara Gästrike Vatten som får öppna och stänga den.

Servitut

- en rättighet som innebär att en fastighetsägare till exempel äger rätt att lägga ned och underhålla sina VA-ledningar som går genom en annan fastighet. Servitut upprättas skriftligen mellan berörda parter.

Självfall

- avloppsvattnet rinner tack vare att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.

Spillvatten

– vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avloppsreningsverk. Spolbrunn – vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp.


Läs mer om spillvatten här

Spolbrunn

- vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp.

Tryckledning

– en ledning med övertryck.

Täthetsprovning

– kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA

– vatten och avlopp.

Allmän vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning)

– vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman

– den som äger den allmänna VA-anläggningen. Varje dotterbolag, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB, äger den allmänna VA-anläggningen. I samtliga kommuner är det moderbolaget Gästrike Vatten som driftar VA-anläggningarna.

VA-kollektiv

- fastighetsägare inom verksamhetsområde för VA och andra som är anslutna till allmänna VA-anläggningar.

Vattenförsörjning

- vi tillhandahåller vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Verksamhetsområde för VA

– ett avgränsat område där VA-försörjningen ska ske genom allmänt VA.


Läs mer om verksamhetsområde här

Vattenskyddsområde

- ett vattenskyddsområden ger vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv.


Läs mer om vattenskyddsområde här

Vattentjänster (VA-tjänster)

Vi har tre olika vattentjänster.

  • Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)
  • Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)
  • Avleda dag- och dränvatten (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten)


barn dricker vatten ur handfat

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar om vatten och avlopp.