Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse och anläggning av ny dagvattenledning i Hagaström

Gästrike Vatten planerar att förnya vatten- och avloppsledningar, anlägga en dagvattenledning och färdigställa vägen längs Skuggmovägen i Gävle under 2024 och 2025.

""

Vad händer just nu?

27 mars, 2024

Projektering har startat med vår konsult Lectus som ansvarar för att ta fram ett förslag till teknisk lösning. Under våren kommer platsbesök utföras vid olika tillfällen av personal från Gästrike vatten, Gävle kommun och Lectus.

Längs med Skuggmovägen finns det idag ingen dagvattenledning som närliggande fastigheter kan ansluta till.

I området har även dagvatten samlats i ett lågt liggande skogsparti. För att regn- och smältvatten inte ska ansamlas i skogspartiet planerar Gävle ommun att sätta ut nya gallerbrunnar längs med Skuggmovägen.

En ny dagvattenledning planeras därför att anläggas längs med Skuggmovägen, vilken omkringliggande mark samt fastigheter kommer avvattnas mot.

I samband med arbetet att anlägga en dagvattenledning kommer befintliga vatten- och avloppsledningar att förnyas.

När arbetet är klart kommer vägen att asfalteras.

Projekteringen våren 2024.

Planerad byggnation 2024- 2025.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se