Gästrike Vatten

Vattenskyddsområden

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv. Ett skyddsområde bildas med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken och de föreskrifter som tas fram är anpassade till det enskilda områdets behov och känslighet. Vattenskyddsområdet omfattar hela det mark- och vattenområde i vilket vårt kommunala dricksvatten bildas.

Gul informationsskylt för vattenskyddsområde i Forsmark.

Gästrike Vattens vattenskyddsområden

I Gästrike Vattens kommuner har vi sammanlagt 19 vattentäkter. 18 grundvattentäkter och en ytvattentäkt som försörjer totalt drygt 128 000 personer.

Syftet med ett vattenskyddsområde är att säkra våra vattentillgångar från föroreningar i ett flergenerationsperspektiv. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas.

I vår långsiktiga verksamhetsplan finns med att vi ska uppdatera befintliga vattenskyddsområden i våra kommuner samt inrätta nya där det saknas och behov finns. Att uppdatera befintliga vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter säkerställer att vattenresursen får ett bättre skydd eftersom att ny kunskap om vattentäkterna inkluderas och att nya bedömningar av risker görs.

Inom ett vattenskyddsområde bör du tänka på:

  • Att inte använda bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet. Använd ättika istället.
  • Att inte överdosera växtnäringsämnen i trädgården.
  • Att när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
  • Att inte tvätta bilen hemma. Om du står på gräsmattan kan du förorena grundvattnet och står du på uppfarten/vägen förorenar du närmaste vattendrag. Tvätta istället bilen i en biltvätt som har rening eller i en gör-det-själv hall med oljeavskiljare.
  • Att inte använda salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.

Skydd av vattentäkter

För att garantera bra dricksvatten även i framtiden måste vattentäkterna skyddas. Att skydda befintliga och potentiella vattentäkter har blivit allt viktigare. Klimatförändringar i kombination med ökande kunskaper visar att vi måste arbeta med att stärka skyddet av råvattentäkten för att behålla en god kemisk och mikrobiologisk vattenkvalitet. Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för vattenskydd.

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv. Ett skyddsområde bildas med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken och de föreskrifter som tas fram är anpassade till det enskilda områdets behov och känslighet. Vattenskyddsområdet omfattar hela det mark- och vattenområde i vilket vårt kommunala dricksvatten bildas.

Fler sätt att skydda

Vattenskyddsområde är bara ett sätt att skydda en vattentäkt och att skydd kan behövas på olika sätt/plan. Vi har bland annat ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.
Vi jobbar också med att säkra vattenuttagen i ledningsnätet genom att bland annat låsa vattenposter och bygga vattenkiosker.

Vattenkiosker för tillfälliga vattenuttag

Vintern 2018 fick Gävle kommun sin första vattenkiosk. Älvkarleby kommun fick sin första vattenkiosk våren 2019 och under 2020 fick Hofors sin första. Östhammars kommun fick sina första vattenkiosker 2023.
Vattenkiosker är små hus med en tankstation som underlättar för till exempel spolbilar att hämta vatten. På varje vattenkiosk sitter en vanlig kran där invånare kan hämta vatten i en dunk.

Läs mer om vattenkiosker här.

Senast ändrad: