Gästrike Vatten

Nytt dagvattensystem i Hemsta

Gästrike Vatten bygger ett nytt dagvattensystem och renoverar befintliga vattenledningar i stadsdelen Hemsta. I området bygger vi även ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problem med regn- och smältvatten som ansamlas och inte rinner undan.

Grusväg med gropar fyllda med regnvatten. På sidan av vägen syns stora villor omgärdade av staket i smidesjärn.

Varför gör vi det här?

Gästrike Vatten arbetar med flertalet projekt och uppdrag kopplat till dagvattnet. En stor del av vårt nuvarande dagvattensystem är dimensionerat utifrån äldre standarder, vilket gör att vi inte kan vara säkra på att det är anpassat för den mängd dagvatten som idag behöver ombesörjas.

Efter skyfallet 2021 såg vi bland annat att vi behöver förbättra dagvattenhanteringen i Hemsta genom att anlägga ett nytt dagvattensystem/ledningsnät för dagvatten.

November 2023

Arbetet med att förlägga en ny dagvattenledning samt förnya befintliga vattenledningar längs med Bangårdsgatan, Runevägen, Hemstavägen och Rynningsgatan fortgår. Projektet beräknas vara färdigt i sin helhet under december.

I samband med ledningsnätsförnyelsen i Hemsta har det vid flera tillfällen uppstått vattenläckor som gjort att vi varit tvungna att stänga av vattnet. Anledningen till att läckorna uppstår är för att de befintliga ledningarna är i dåligt skick och påverkas extra mycket när vi gräver i marken. Vår ambition är att alltid informera innan en vattenavstängning så att du som drabbas hinner fylla upp vatten. I dessa fall har vi tyvärr inte alltid hunnit informera innan vi stängt av vattnet, då avstängningen behövt ske snabbt.

Vi vill därför uppmana dig som bor i området att tappa upp vatten i förväg för att kunna dricka och spola i toaletten om någon mer vattenläcka skulle uppstå innan arbetet är klart. Arbetet pågår fram till början på december.

Vi tackar för din förståelse.

15 februari, 2023

I april/maj fortsätter arbetet med att förlägga en ny dagvattenledning samt förnya befintliga vattenledningar längs med Bangårdsgatan, Runevägen, Hemstavägen och Rynningsgatan. Vi kommer även att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin i anslutning till en ny pumpstation i området.

För att säkerställa att inga skador uppstår i samband med arbetet kommer vi att genomföra förbesiktningar av närliggande fastigheter, samt vibrationsmätningar medan arbetet pågår. När arbetet är färdigt utför vi även efterbesiktningar på fastigheterna.

Arbetet beräknas vara färdigställt i juli 2023. Mer information och en detaljerad tidsplan kommer inom kort.

30 september, 2022

Just nu arbetar vi med att anlägga en ny dagvattenledning samt förnya befintliga vattenledningar längs med Rågatan. Tidigare under året har vi byggt en ny fördröjningsdamm och förlagt nya dagvattenledningar längs med Lupinstigen inom koloniområdet.

Arbetet pågår löpande och beräknas vara helt färdigt i slutet av 2023. Nedan ser du en preliminär tidsplan över de olika arbetsmomenten.

När?

Det här arbetar vi med

Status

Våren 2022

Ny fördröjningsdamm samt tryckdagvattenledning längs med Lupinstigen.

Klart

Augusti-oktober 2022

Ny dagvattenledning samt förnyelse av befintliga vattenledningar längs med Rågatan.

Klart

April - december 2023

Nytt dagvattensystem samt förnyelse av befintliga vattenledningar längs med Bangårdsgatan, Runevägen, Hemstavägen och Rynningsgatan.

Pågående

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Christian Olsson

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: