Gästrike Vatten

Åtgärder för grundvatten

För att få en stabil tillgång på vatten så krävs ett långsiktigt arbete. Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten.

""

Grundvattenutredningar

Vi har sedan många år haft fokus på att utreda vilka vattenresurser som finns tillgängliga för dricksvattenproduktion. De senaste fem åren har vi investerat cirka 2 – 5 miljoner kronor per år på att följa upp och utreda de vattentäkter som nyttjas idag och vilka alternativ och kompletterande vattenförekomster som finns och som skulle kunna användas som vattentäkt för att få en robust vattenförsörjning. Utredningarna har gett oss en god lägesbild av vilka möjligheter det finns för långsiktiga vattenförsörjningsstrategier. Till exempel har vi utrett och provpumpat flera nya möjliga vattentäkter i Ockelbo kommun.

Övervakning och kontroll

Vi arbetar med kontinuerlig kontroll och övervakning av vattentillgången och vattenkvaliteten i våra befintliga vattentäkter för att i tid identifiera risker i och förstå samband.

Konstgjord grundvattenbildning

Vi gör utredningar av områden där det finns förutsättningar för infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen. Som ett resultat av utredningarna har vi vidtagit åtgärder (konstgjord grundvattenbildning) för Gävles vattenförsörjning (Gävle-Valboåsen) då grundvattennivåerna varit låga i flera år. Vi har byggt en filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån. Vattnet infiltreras i åsen och på så sätt skapar vi mer grundvatten. Anläggningen är igång och fyller på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen.

Kompletterande vattentäkter

Utredningar pågår för att utreda nya kompletterande vattentäkter som skapar en bättre redundans i vattenförsörjningen. Vattenresurserna är lägesbundna och det kommer att krävas samverkan över kommunala/läns/regionala gränser för att kunna nyttja de större resurser som finns på bästa sätt. Bland annat utreder vi just nu en framtida samverkan om vatten mellan Älvkarleby och Gävle.

Aktivt arbete med läckande ledningar

Utredning och utveckling av befintliga förnyelseplaner för förnyelse av ledningsnätet samt aktivt läcksökningsarbete kommer att intensifieras kommande år för att nyttja det dricksvatten som produceras. Det krävs ett än mer aktivt arbetssätt med ökad kontroll och flödesmätningar ute på ledningsnätet för att nå målet.

Samverkan mellan kommuner

En långsikt lösning för att säkra vattenförsörjningen i Östhammars kommun är att samverka med Tierps kommun. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader.

Överföringsledning

Gästrike Vatten ska bygga en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden S och Säbyggeby för att förbättra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort. Överföringsledning kommer att ge både mer och bättre dricksvatten till invånarna.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Flicka springer på en äng och kastar en stor boll framför sig.

Överenskommelse om åtgärder inom miljömål

Gästrike Vatten och Länsstyrelsen har sedan juni 2016 en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.

Till toppen