Gästrike Vatten

iWater - dagvattenprojekt

På senare tid har klimatförändringar medfört intensivare och mer frekvent förekommande regnoväder, samt ett ökande antal översvämningar.

En grön vattenkanna sänks ner i regntunna.

Detta kräver att stadsplaneringen anpassas och strategier/riktlinjer tas fram som beaktar större volymer avrinnande vatten (så kallat dagvatten). Samtidigt växer och förtätas städerna och mer yta hårdgörs (asfalteras), vilket påverkar förutsättningarna att ta hand om dagvattnet på ett hållbart sätt.

Inom Östersjöregionen förväntas klimatförändringarna ge mer och häftigare regn framöver. Samtidigt har man funnit att den nuvarande stadsplaneringen visat sig svag i att möta dessa utmaningar.

EU- projektet iWater syftar därför till att skapa högre kvalitet, renare och säkrare stadsmiljöer och att öka den urbana hållbarheten avseende hantering av dagvatten.

Gästrike Vatten deltar i projektet tillsammans med Gävle Kommun, European Union och Interreg.