Gästrike Vatten

Kompletterande vatten

För att tillgodose att rätt vatten används till rätt ändamål kommer Gästrike Vatten i framtiden kunna erbjuda tekniskt vatten producerat av råvatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten. Det tekniska vattnet kommer kunna användas i såväl industriverksamhet som på fritidsanläggningar.

Morning mist at calm lake

Varför gör vi det här?

Rätt vatten till rätt ändamål

I projektet Kompletterande vatten är syftet att öka mängden råvatten för en robust och hållbar vattenförsörjning. Det möjliggör även en utveckling där råvatten kommer att användas som tekniskt vatten för de ändamål som enbart kräver råvatten, till stor del obehandlat, för en mer hållbar och smartare dricksvattenanvändning.

Det tekniska vattnet kommer bland annat kunna användas av industrier som kylvatten, vid gatusopning, klottersanering, bevattning, snötillverkning och vid fritidsanläggningar.

Planen är att råvattnet ska tas från Dalälven och eventuellt från Testeboån och ska finnas till försäljning under 2026/2027.

Hållbar utveckling

Projektet ska bidra till att vattentäkten Gävle-Valboåsen räcker till flera generationer framåt och möjliggöra en utveckling där tekniskt vatten ska användas när vattnet inte behöver hålla livsmedelskvalitet.

Genom att använda rätt vatten till rätt ändamål kan vi möta framtidens tillväxt i Gävle kommun och Älvkarleby kommun, och samtidigt säkerställa en långsiktigt och hållbar vattenförsörjning.

Februari 2023

Sjöförläggning vid Fösholmen

Arbetet med att lägga de första ledningarna på plats har påbörjats. I mitten av januari svetsades de första ledningarna ihop och lades ned i en helt klart utmanande miljö, i ett vattendrag vid Fösholmen, strax öster om Forsbacka.

Råvattenledningen har ett yttermått på 200mm i diameter och är klädd med en skyddsmantel. För att ledningen ska ligga kvar på rätt position och djup används betongvikter och även en betongmatta som skyddar mot förslitning utifrån.

Till höger i bild syns råvattenledningen nedsänkt i vatten, till vänster fjärrvärmeledning. Foto: Gävle Energi

Oktober 2022

Samförläggning med projekt Felix

Detaljprojektering är klar och bygghandlingar är färdigställda. Schaktningsarbete har påbörjats på flera delsträckor mellan Forsbacka och Gävle. Entreprenad med ledningsförläggning kommer att starta vecka 44, då ska de första rören lyftas ned i schakten.

Borrgrop vid väg 56, Tavlan försedd med geomembran för grundvattenskydd. Foto: Jesper Carlaby

Juni 2022

Många fördelar med samförläggning

I arbetet med en råvattenledning samarbetar Gästrike Vatten med Gävle Energi och Sandviken Energi för att kunna samförlägga ledningen med en fjärrvärmeledning som ska läggas mellan Gävle och Sandviken. Råvattenledningen planeras läggas ned på sträckan Gävle – Forsbacka.

Genom en samförläggning nyttjas gemensamma resurser vid samma tidpunkt, vilket medför tid- och kostnadsbesparingar, men den största vinsten är att en samförläggning ger en mindre påverkan på fastighetsägare, markägare och allmänheten.

Projektet arbetar just nu med att:

  • etablera entreprenad i samordning med projekt Felix,
  • säkerställa samförläggning med Vattenförsörjning Mon,
  • säkerställa samarbete med Gävle kommun avseende snötillverkning vid Hemlingbybacken.

Entreprenaden för delsträckan mellan Gävle – Forsbacka startar till sommaren 2022.

Det tar tid att bygga ny infrastruktur, därför satsar Gästrike Vatten på att samarbeta med projekt som redan pågår. Det är både tids- och kostnadseffektivt samtidigt som det är långsiktigt hållbart.

Skriv tabellbeskrivning här

Etapper


Vad pågår?

Ledningsnät för råvatten Forsbacka - Gävle

Samförläggning med Projekt Felix

Pågående entreprenad

Ledningsnät Skutskär - Gävle

Samförläggning med Projekt Vattenförsörjning Mon

Detaljprojektering pågår

Skogmursvägen/Lapphällsvägen/E4

Bygga ihop ledningsnät i Gävle

Detaljprojektering pågår, klar till jul 2022

Vattenkiosker

Utredning av placering

Pågår

Råvatten från Testeboån

Förprojektering

Pågår

Råvatten till Gavlehovsområdet

Förprojektering

Pågår

Tillståndsansökningar pågår för tex Vattendomar och ledningsrätter.


Pågår

Affärsmodell


Pågår


Preliminär tidplan.

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet


När

Samordning med projekt Vattenförsörjning Mon: Älvkarleby - Gävle

Utbyggnad av råvattenintag, förbehandlingssteg och ledningsnät

2022-2027

Samordning med projekt Felix 2.0: Gävle - Forsbacka

Utbyggnad av ledningsnät

2022-2025

Byggnation av råvattenledning Skogmursvägen


2023-2024

Utbyggnad av råvatten från Testeboån

Utbyggnad av råvattenintag, förbehandlingssteg och ledningsnät

2022-2024

Etablera och komplettera befintliga Vattenkiosker

Gävle, Valbo och Skutskär

2022-2026


Affärsmodell för råvatten


2022-2027


När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Kudermann

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen