Gästrike Vatten

Kompletterande vatten

För att tillgodose att rätt vatten används till rätt ändamål kommer Gästrike Vatten i framtiden kunna erbjuda tekniskt vatten producerat av råvatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten. Det tekniska vattnet kommer kunna användas i såväl industriverksamhet som på fritidsanläggningar.

Morning mist at calm lake

Varför gör vi det här?

Rätt vatten till rätt ändamål

I projektet Kompletterande vatten är syftet att öka mängden råvatten för en robust och hållbar vattenförsörjning. Det möjliggör även en utveckling där råvatten kommer att användas som tekniskt vatten för de ändamål som enbart kräver råvatten, till stor del obehandlat, för en mer hållbar och smartare dricksvattenanvändning.

Det tekniska vattnet kommer bland annat kunna användas av industrier som kylvatten, vid gatusopning, klottersanering, bevattning, snötillverkning och vid fritidsanläggningar.

Planen är att råvattnet ska tas från Dalälven och eventuellt från Testeboån och ska finnas till försäljning under 2027/2028.

Hållbar utveckling

Projektet ska bidra till att vattentäkten Gävle-Valboåsen räcker till flera generationer framåt och möjliggöra en utveckling där tekniskt vatten ska användas när vattnet inte behöver hålla livsmedelskvalitet.

Genom att använda rätt vatten till rätt ändamål kan vi möta framtidens tillväxt i Gävle kommun och Älvkarleby kommun, och samtidigt säkerställa en långsiktigt och hållbar vattenförsörjning.

4 april 2024
VA-arbete april till oktober 2024 i Lapphällan/ Stureborg/ Ersbo

Under våren 2024 kommer entreprenadarbete att utföras längs Skogmursvägen samt delar av Lapphällsvägen, Stureborgsvägen och Ersbogatan. Två nya vattenledningar, varav en för dricksvatten och en för råvatten ska anläggas. Syftet är att säkerställa vattentillgången i Gävle kommun på ett kostnadseffektivt sätt, samt avlasta Gävles dricksvatten genom utökad användning av råvatten (filtrerat, men med lägre kvalitet än dricksvatten). Råvattnet kan användas till exempelvis bevattning, djurhållning, snötillverkning och spolning av is.

Under april månad sker skogsavverkning och projektering. Entreprenadarbetet startar i maj, vilket kommer att innebära begränsningar i framkomlighet på Ersbogatan (här byggs ny vattenkiosk) och Stureborgsvägen (här ska vägen schaktas för att möjliggöra ledningsdragning). Ett körfält kommer att hållas öppet på båda dessa vägar. Entreprenadarbetet kommer framför allt att ske i vägkanten intill Skogmursvägen. Trafiken i övrigt kan passera som vanligt.

Vattenkiosk Hemlingby

26 mars 2024: invigning av Pilotanläggningen

Idag invigdes och driftsattes Pilotanläggningen i Mon, Skutskär. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är faktiskt ett unikt projekt vi ser. Projektet har nämligen sökt med ljus och lykta efter erfarenheter och kunskap från andra delar av landet när det gäller data på råvattenledningar, utan att lyckas. Landets VA-huvudmän vänder nu blickarna mot projektet Kompletterande Vatten för att ta del av vårt arbete.

Det som kommer att ske i anläggningen är att vi kommer att ta prover över lång tid på den vattenkvalitet som ska finnas tillgängliga i vattenkiosker för tekniskt vatten - exempelvis vid Hemlingbybacken för snötillverkning. Vattnet är filtrerat, men har lägre kvalitet än dricksvatten. För att säkerställa kvaliteten och förstå vad som händer med vattnet över tid, både när det är stillastående i en vattenkiosk, och när det flödar i överföringsledningarna, tar vi prover och samlar data.

När vattenverket tas i bruk kommer projektet att ha god kunskap om eventuell tillväxt på ytorna under olika förhållanden, och vilka åtgärder som kommer att krävas vid drift.

Officiell invigning av pilotstationen

Håkan Bergsten, byggledare, och Tobias Kudermann, projektledare, inviger pilotanläggningen.

Invigning och inspektering av rör

Invigningskommittén inspekterar teströren där prover ska tas regelbundet.

Mars 2024: statusuppdatering

  • Projektering pågår för ledning mot Johanneslöt, samt till Hemlingbybacken.
  • Vi jobbar också med projektering för en vattenkiosk i Ersbo.
  • Pågående entreprenadupphandling för sträckan Skogmursvägen/Lapphällsvägen.
  • Vi har nu lagt 90% av ledingarna mellan Forsbacka och Gävle i samordning med Felixprojektet (fjärrvärmeldningen mellan Gävle och Sandviken) .
  • Pågående entreprenadupphandling i samordning med Vattenförsörjning Mon

Vi vill passa på att önska alla en riktigt glad påsk!

 

December 2023

God Jul och gott nytt år!

Projektet tackar för det gånga året och önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

 

Februari 2023

Sjöförläggning vid Fösholmen

Arbetet med att lägga de första ledningarna på plats har påbörjats. I mitten av januari svetsades de första ledningarna ihop och lades ned i en helt klart utmanande miljö, i ett vattendrag vid Fösholmen, strax öster om Forsbacka.

Råvattenledningen har ett yttermått på 200mm i diameter och är klädd med en skyddsmantel. För att ledningen ska ligga kvar på rätt position och djup används betongvikter och även en betongmatta som skyddar mot förslitning utifrån.

Till höger i bild syns råvattenledningen nedsänkt i vatten, till vänster fjärrvärmeledning. Foto: Gävle Energi

Oktober 2022

Samförläggning med projekt Felix

Detaljprojektering är klar och bygghandlingar är färdigställda. Schaktningsarbete har påbörjats på flera delsträckor mellan Forsbacka och Gävle. Entreprenad med ledningsförläggning kommer att starta vecka 44, då ska de första rören lyftas ned i schakten.

Borrgrop vid väg 56, Tavlan försedd med geomembran för grundvattenskydd. Foto: Jesper Carlaby

Juni 2022

Många fördelar med samförläggning

I arbetet med en råvattenledning samarbetar Gästrike Vatten med Gävle Energi och Sandviken Energi för att kunna samförlägga ledningen med en fjärrvärmeledning som ska läggas mellan Gävle och Sandviken. Råvattenledningen planeras läggas ned på sträckan Gävle – Forsbacka.

Genom en samförläggning nyttjas gemensamma resurser vid samma tidpunkt, vilket medför tid- och kostnadsbesparingar, men den största vinsten är att en samförläggning ger en mindre påverkan på fastighetsägare, markägare och allmänheten.

Projektet arbetar just nu med att:

  • etablera entreprenad i samordning med projekt Felix,
  • säkerställa samförläggning med Vattenförsörjning Mon,
  • säkerställa samarbete med Gävle kommun avseende snötillverkning vid Hemlingbybacken.

Entreprenaden för delsträckan mellan Gävle – Forsbacka startar till sommaren 2022.

Det tar tid att bygga ny infrastruktur, därför satsar Gästrike Vatten på att samarbeta med projekt som redan pågår. Det är både tids- och kostnadseffektivt samtidigt som det är långsiktigt hållbart.

Skriv tabellbeskrivning här

Etapper


Vad pågår?

Ledningsnät för råvatten Forsbacka - Gävle

Samförläggning med Projekt Felix

Pågående entreprenad

Ledningsnät Skutskär - Gävle

Samförläggning med Projekt Vattenförsörjning Mon

Entreprenadupphandling pågår

Skogmursvägen/Lapphällsvägen/E4

Bygga ihop ledningsnät i Gävle

Entreprenadupphandling pågår, tilldelning april 2024

Vattenkiosker

Komplettering och byggnation

Pågår

Tillståndsansökningar pågår för tex Vattendomar och ledningsrätter.


Pågår

Hemlingbybacken

Projektering

Pågår


Preliminär tidplan.

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet


När

Samordning med projekt Vattenförsörjning Mon: Älvkarleby - Gävle

Utbyggnad av råvattenintag, förbehandlingssteg och ledningsnät

2022-2027

Samordning med projekt Felix 2.0: Gävle - Forsbacka

Byggnation av råvattenledningsnät

2022-2024

Skogmursvägen

Byggnation av råvattenledning samt tryckstegring

2023-2024

Johanneslöt

Byggnation av råvattenledning


Etablera och komplettera befintliga vattenkiosker

Gävle, Valbo och Skutskär

2022-2026


Hemlingbybacken

Utbyggnad ledningsnät för snötillverkning samt tryckstegring

2022-2027


När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Kudermann

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: