Gästrike Vatten

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Glad flicka håller i ett vattenglas med båda händerna

Vad händer just nu?

Juni 2023

I juni bjuder vi in berörda fastighetsägare i norra Åbyggeby till informationsmöten där vi kommer berätta mer om projektet och frågor som rör bland annat tidplan, fastighetspumpstation, vattenmätare, anslutningsavgift samt ansvar som fastighetsägare.

Fastighetsägare i södra Åbyggeby kommer att bli inbjudna till informationsmöten efter sommaren.

Maj 2023

Just nu arbetar vi med att upphandla den entreprenör som ska genomföra arbetet i de norra delarna av Åbyggeby. Sista anbudsdag är den 26 juni, därefter är det dags att påbörja förhandlingarna.

Vi beräknar att påbörja grävarbetet i de norra delarna av Åbyggeby under augusti. Så snart vi har en entreprenör på plats kan vi ge en mer detaljerad tidsplan och mer information om byggnationen.

 

December 2022

Under januari - februari kommer vår projektör att genomföra geotekniska undersökningar i de norra delarna av Åbyggeby. Vi borrar då flera hål och tar upp markprover som sedan analyseras. På så sätt kan vi ta reda på rådande markförhållanden innan vi påbörjar byggnationen av VA-nätet.

Under samma period kommer vi att skicka ut förslag på förbindelsepunkt till berörda fastighetsägare. Därefter kommer det att finnas möjlighet att diskutera förslaget med oss på plats i området.

Mer information och förslag på förbindelsepunktens placering kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

I de södra delarna av Åbyggeby sker motsvarande arbete under våren.

Juni 2022

I juni bjöd Gästrike Vatten in berörda fastighetsägare till informationsmöten där vi berättade mer om projektet med kommunalt vatten och avlopp till Åbyggeby.

Vi tryggar ditt vatten – nu och för kommande generationer

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år. Totalt handlar det om 30 kilometer ledning som ska grävas ner i marken innan de första fastigheterna kan ansluta sig. Vi behöver även bygga om det befintliga VA-nätet för att kunna dra fram vatten och avlopp till det nya området.

Just nu jobbar vi för fullt med att förbereda projektet. Vi tittar bland annat på terrängens förutsättningar och tar fram förslag på var det nya ledningsnätet kan dras.

Så här ser tidplanen ut:

 • 2021–2022 Utredning och projektering
 • 2022–2023 Förarbete med förstärkande åtgärder
  på det befintliga VA-nätet för att skapa förutsättningar
  för anslutning av fler användare
 • 2023–2025 Gräventreprenad
 • December 2025 Inkoppling av kommunalt vatten
  och avlopp
 • 2025–2026 Återställning av gator och mark
Kartbild som visar vilka fastigheter som tillhör verksamhetsområdet och som kommer ha möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.Förstora bilden

De fastigheter som omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är markerade med rosa färg i kartan.

Varför byggs VA-nätet ut till Åbyggeby?

Idag har många fastighetsägare egna brunnar med varierande vattenkvalitet och enskilda avlopp som inte omhändertar avloppsvattnet enligt gällande miljökrav.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna vatten och avlopp för bebyggelse i större sammanhang om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Åbyggeby uppfyller kriterierna i lagen. Därför byggs det kommunala VA-nätet ut till området. Det ger tillgång till dricksvatten av god kvalitet och effektiv rening av spillvatten som bidrar till att uppfylla nationella miljömål.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp kallas anläggningsavgift. Det är en engångskostnad som utgår från gällande VA-taxa i kommunen. Genom att betala anläggningsavgiften köper du in dig i ett fungerande system för distribution av dricksvatten och rening av spillvatten.

Exempel: En fastighet med 1500 kvm tomtyta och en bostadsbyggnad får en avgift på 156 634 kronor inklusive moms enligt 2021 års VA-taxa.

När ska anläggningsavgiften betalas?

Anläggningsavgiften ska vara betald innan du får koppla in din fastighet på det kommunala VA-nätet. Du betalar den taxa som gäller när förbindelsepunkten upprättas.

Vilka får ansluta sig?

Alla fastigheter som ingår i ett så kallat verksamhetsområde för vatten och avlopp får ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka fastigheter som ska ingå i Åbyggebys verksamhetsområde.

Måste jag ansluta min fastighet om jag bor inom det nya området för vatten och avlopp?

Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde förutsätts ansluta sig till det kommunala VA-nätet, men du får behålla befintliga lösningar om de uppfyller kvalitetskraven och är godkända av Gävle kommun.

Om du vill behålla din befintliga vattenförsörjning för dricksvatten måste du ansöka om detta hos Gästrike Vatten. För att få behålla befintlig vattenförsörjning krävs att vattnet är av god kvalitet.

Om du har en enskild avloppsanläggning så får du behålla den under hela den tekniska livslängden, förutsatt att du har tillstånd för anläggningen enligt miljöbalken och att den uppfyller reningskraven. Det går inte att ansöka om nytt tillstånd inom ett beslutat verksamhetsområde. Om du väljer att behålla din enskilda avloppsanläggning behöver du fortfarande betala anläggningsavgiften.

Vem ansvarar för vad?

Gästrike Vatten ansvarar för att bygga ut ledningsnätet i ditt område fram till förbindelsepunkten utanför din fastighet.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA-installationer på din tomt. Det innebär att du ansvarar för grävarbete och installation av fastighetspumpstation. Du drar även ledningar, bygger en plats för vattenmätaren och ansvarar för elinstallationer. Alla arbeten och installationer ska utföras fackmannamässigt enligt branschens regler. Du kommer att få mer information om detta under projektets gång.

Jag har nyligen installerat en ny avloppsanläggning, får jag tillbaka pengarna?

Om du har en avloppsanläggning som är nyare än tio år och godkänd av kommunens miljökontor kan du ansöka om ersättning för avloppsanläggningen.

Du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Avdrag på värdet görs med tio procent för varje år anläggningen har varit installerad till dess att du kopplar in kommunalt avlopp. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få ersättning upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningstaxan. Ersättningen betalas ut när du har anslutit din fastighet till kommunalt avlopp.

Vad gör jag med min gamla avloppsanläggning?

Du kan låta din gamla avloppstank ligga kvar i marken, men då måste du tömma tanken och fylla den med sand efter sista användning. Du behöver även göra en ritning som visar var tanken finns för framtida fastighetsägares vetskap.

Du kan även välja att ta bort tanken. Det finns en andrahandsmarknad om anläggningen är i gott skick.

När får jag ansluta min fastighet till det kommunala VA-nätet?

Anslutning av fastigheter i Åbyggeby kommer att börja tidigast under 2025.

När är projektet för vatten och avlopp till Åbyggeby klart?

Vi är i ett tidigt skede och planerar just nu för som bäst för projektet. Vi räknar med att projektet ska vara klart under 2026.

Vad kommer det att kosta mitt hushåll?

Som fastighetsägare betalar du dels en engångsavgift för anslutning (anläggningsavgift), dels en brukningsavgift. Du bekostar även själv de arbeten som behöver göras på din fastighet, till exempel grävning och plats för vattenmätare.

Anläggningsavgift

En engångsavgift för anslutning till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Avgiften baseras på den taxa som gäller det år fastighets ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp, förmodligen år 2025 eller 2026. Du får räkna med att taxan hinner höjas innan dess, hur mycket vet vi inte i dagsläget.

Du kan räkna ut din anläggningsavgift här. Öppnas i nytt fönster.

Brukningsavgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och att rena avloppsvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Kan jag få ersättning för min nuvarande anläggning för avloppsrening?

Ja, om anläggningen fungerar och är yngre än tio år så kan du få ersättning för den. För en anläggning som är högst ett år gammal ges ersättning med 100 procent. Därefter sker ett åldersavdrag med tio procent per år.

Går det att lägga fiber för bredband i samband med grävningen för vatten och avlopp?

Ja, det går. Gästrike Vatten kommer att undersöka om Gävle kommun och Gävle Energi är intresserade av ett samarbete.

Vad hindrar att de arbeten som ska utföras 2021-2022 samt 2022-2023 görs parallellt?

Det är helt enkelt en resursfråga. Gästrike Vatten ansvarar för vatten och avlopp i fem kommuner. Vi behöver planera våra personalresurser för åtaganden i alla dessa kommuner.

Vad hindrar att förstärkningsarbeten av befintligt nät görs samtidigt som grävning för nya ledningar?

Vår erfarenhet säger att oförutsedda händelser vid förstärkningsarbeten kan göra att ledningar måste ledas om och anslutningar flyttas. Det får i så fall direkt påverkan på den nya ledningsdragningen. Därför vill vi inte börja gräva för nya ledningar innan de befintliga är åtgärdade.

Kommer fastighetsägarna att erbjudas någon typ av finansiering för anslutningen till kommunalt vatten och avlopp?

Gästrike Vatten har inte möjlighet att erbjuda finansieringslösningar. Vi rekommenderar dig att kontakta banken. Kontakta Gästrike Vatten om du inte har möjlighet att få lån.

Varför är anslutningsavgiften högre ju större tomt man har?

Gästrike Vatten följer Svenskt Vattens taxekonstruktion som bygger på fyra avgiftsparametrar: servisavgift, förbindelsepunktavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift.

Så här formulerar Svenskt Vatten förklaringen till tomtyteavgiften:

”Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek. Huvudmannen ska här erhålla ett bidrag till utbyggnad av det lokala nätet. Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan parametern ses som nyttorelaterad. En bostadsfastighets nytta av huvudmannens tjänster anses dock inte öka proportionellt med tomtens storlek. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften.”

Läs mer om anläggningstaxans konstruktion på Svenskt Vattens webbplats (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxan för vatten och avlopp i Gävle är beslutad av fullmäktige i Gävle kommun. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.

Kan man ha anslutning för vatten och avlopp på olika ställen? Jag har idag 30 meter mellan brunn och avlopp.

Ja, men det innebär en extra kostnad för dig. Kontakta Gästrike Vattens kundservice om du vill veta mer.

Vad gör vi som dödsbo?

Dödsboet ska upplysa mäklare/nya ägare om att fastigheten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Om dödsboet äger fastigheten när upprättelse av förbindelsepunkten skickas ut så kommer dödsboet att få anläggningsfakturan.

Hur motiveras den höga procentuella delen fasta kostnader i brukningsavgiften?

Gästrike Vattens kostnader består till större delen av fasta kostnader för drift och underhåll av vattenverk och reningsverk. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Får jag behålla min befintliga vattenbrunn för att ha till bevattning av min trädgård?

Ja, det får du.

Vad är planen för markåtkomsten? Frivilliga avtal eller ledningsrätt?

Gästrike Vatten kommer att söka ledningsrätt.

Jag har för mig att Norrlandet fick ett enhetspris per fastighet istället för efter tomtstorlek. Är den lösningen möjlig även i Åbyggeby?

Det stämmer inte att fastighetsägare på Norrlandet fick ett enhetspris. Det är samma taxekonstruktion nu som när Norrlandet byggdes ut.

Vilket område kommer att anslutas först, norra eller södra Åbyggeby?

Det är fortfarande för tidigt att svara på den frågan. När vi har detaljprojekterat den nya ledningsdragningen och gjort entreprenadtilldelning så kan vi i samråd med entreprenören planera sträckor (huvudstråk och förgreningar) och anslutningar.
Vi planerar då även parallella arbetslag som kan innebära anslutning av ett område i taget eller att vi startar samtidigt i norra och södra Åbyggeby.

Vi återkommer fortlöpande med mer information.

När måste jag senast ha anslutit min fastighet till det kommunala nätet för vatten och avlopp?

Gävle kommun påbörjar uppföljning av enskilda avlopp två år efter att Gästrike Vatten skickat ut faktura till fastighetsägare. Men om tillstånd finns enligt miljöbalken och anläggningen fungerar så är inte fastighetsägaren tvingad att ansluta sin fastighet. Anläggningsavgiften måste dock betalas oavsett.

Kan jag få dispens så att jag inte behöver ansluta min fastighet?

Om tillstånd för befintlig reningsanläggning finns enligt miljöbalken och anläggningen fungerar så är inte fastighetsägaren tvingad att ansluta sin fastighet. Anläggningsavgiften måste dock betalas oavsett.

När får jag veta var själva anslutningspunkten kommer att hamna?

Gästrike Vatten kommer att skicka ett förslag på förbindelsepunkt till dig, troligen under 2023. Vi diskuterar sedan förslaget med dig vid ett särskilt kundsamråd.

Grävning på egen tomt ska vi som fastighetsägare sköta själva. Hjälper Gästrike Vatten till med upphandling av grävare?

Nej, Gästrike Vatten kan inte hjälpa till med privata upphandlingar. Vårt tips till dig som fastighetsägare är att prata ihop dig med dina grannar. Kanske kan ni gå ihop och handla upp en entreprenör tillsammans? Vid tidigare utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp har många entreprenörer själva dessutom kontaktat fastighetsägarna med erbjudanden om hjälp med grävning på tomten. Det är mycket möjligt att du blir kontaktad av en entreprenör när det börjar närma sig.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kunservice på telefon: 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen