Gästrike Vatten

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Glad flicka håller i ett vattenglas med båda händerna

Vi tryggar ditt vatten – nu och för kommande generationer

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år. Totalt handlar det om 30 kilometer ledning som ska grävas ner i marken innan de första fastigheterna kan ansluta sig. Vi behöver även bygga om det befintliga VA-nätet för att kunna dra fram vatten och avlopp till det nya området.

Så här ser tidplanen ut:

 • 2021–2022 - Utredning och projektering
 • 2022–2023 - Förarbete med förstärkande åtgärder på det befintliga VA-nätet för att skapa förutsättningar för anslutning av fler användare
 • 2023–2025 - Gräventreprenad
 • December 2025 - möjlighet tll inkoppling av kommunalt vatten och avlopp
 • 2025–2026 - Återställning av gator och mark

Vi är måna om din och vår säkerhet

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller ta kontakt med vår entreprenör på plats.

Presentationer från informationsmöten

Vill du ta del av någon av de presentationer som visats under våra informationsmöten är du välkommen att kontakta oss så skickar vi presentationen till dig.

Kontakta oss via telefon eller e-post, kontaktuppgifter ser du nedan.

Information Åbyggekroken samt Årakan

Vi har för avsikt att påbörja ledningsförläggning efter Åbyggekroken under vecka 10. För att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt kommer vi under arbetstid kommer att hålla vägen helt avstängd.
Du som bor efter Årakan dirigeras att åka vänster när du når Åbyggekroken.

Vi ber om överseende för de störningar vi orsakar med anledning av aktuellt ledningsarbete. Tillsammans med er boende strävar vi efter att göra det bästa av situationen.

Januari 2024

Projektet har anlitat Skogsstyrelsen som en oberoende part att vädera träd i arbetsområdet. Träden kommer att värderas till gällande marknadspris. Skogsstyrelsen kommer att påbörja sitt arbete under mitten av vecka 6. De träd som Skogsstyrelsen värderat kommer märkas upp med en orange märkning. Märkningen är inte permanent utan kommer att blekna bort över tid.

Det är endast en värdering av träd som kommer att utföras nu, ingen avverkning. Innan något träd avverkas kommer du som markägare att kontaktas.

Projektet har stött på block och berg som behöver sprängas bort

Arbetet längs knapervägen löper på. Projektet har dock stött på block och berg i marken i början av Knapervägen som vi behöver spränga och gräva bort för att få ned vatten- och avloppsledningarna på rätt och frostfritt djup i marken.

För att inte tappa fart i projektet planeras sprängningsarbetet att starta redan under vecka 5.

Du som bor närmast området för sprängningen får information i brevlådan måndag 29 januari. Övriga boende i norra Åbyggeby får information skickad till dig under vecka 5.

Hur går sprängningen till?

Sprängningsarbetet kommer att utföras av Uppländska Berg dagtid under måndag – fredag klockan 08.00 – 16.00. Innan en sprängning sker signaleras det med korta ljudsignaler, när sprängningen är klar hörs en lång ljudsignal i cirka 30 sekunder.

Då bedömningen just nu är att det kommer finnas mer berg under den fortsatta sträckan längs Knapervägen kan det komma att bli upprepade sprängningar framöver.

Vi ber om ursäkt om detta medför besvär för dig som bor i området.

Besiktning av fastigheter

Innan sprängningsarbetet påbörjas kommer en besiktning att göras av fastigheter närmast området för sprängningen. Fastighetsägare som är berörda av besiktningen kommer att kontaktas av Bjerking som utför besiktningen på uppdrag av Gästrike Vatten.

Vi är måna om din och vår säkerhet

Då det är fortfarande är mörkt ute under morgon och kväll, och det är många maskiner som arbetar i området, vill vi passa på att påminna om några viktiga saker som är bra att tänka på:

 • Använd reflexer när det är mörkt ute och du vistas i området, framför allt barn.
 • Försök att få ögonkontakt med chauffören av maskiner och lastbilar.
 • Försök i möjligaste mån att inte passera med hästar.
 • Ta kontakt med personal på plats vid oklarheter.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats. Tänk på säkerheten och respektera avspärrningar – tillsammans gör vi det säkert. Saknar du reflexväst är du välkommen att ta kontakt med vår entreprenör Westcon på plats, så ser de till att du får en reflexväst.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

December 2023

God Jul och gott nytt år!

Projektet tackar för det gånga året och önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Under vecka 52 och vecka 1 kommer vår entreprenör Westcon göra ett uppehåll i arbetet i Åbyggeby. Vecka 2 återupptas entreprenaden igen.

Vi påminner om att gärna använda reflexvästen så att du syns i mörkret!

Första spadtagen på Knapervägen

Entreprenaden har nu börjat och första spadtagen är gjorda på Knapervägen i norra Åbyggeby.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området

""

November 2023

Uppehåll i arbetet under vecka 52 och vecka 1

Under vecka 52 och vecka 1 kommer vår entreprenör Westcon göra ett uppehåll i arbetet i Åbyggeby.

Ändrad plats för start av entreprenad

Vi har varit tvungna att ändra plats för starten av entreprenaden till Knapervägen i stället. Projektet följer trots ändringen tidplanen. Planerat startdatum är 27 november.

Förberedande arbete i området från vecka 47

Under vecka 47 planerar vår entreprenör Westcon att påbörja förberedande arbete i området. De kommer att upprätta en uppställningsyta för maskiner och material med mera samt göra i ordning en ersättningsväg mellan Furängsvägen och Knapervägen.

Nu kan entreprenaden börja!

Vi har gjort framsteg i vår process och vi kan nu glädjande informera er om att entreprenaden kan påbörjas. Vår entreprenör Westcon ämnar starta på Furängsvägen inom de närmsta veckorna.

Anmäl dina kontaktuppgifter för att få information digitalt

För att smidigare nå ut med information angående VA-utbyggnaden i Åbyggeby kommer vi att kommunicera via e-post. Då kan du snabbare få information om till exempel vägavstängningar, omdirigering av trafik, temporär flytt av brevlådor och tillfällig sophantering.

Skicka din fastighetsbeteckning och e-postadress till: info@gastrikevatten.se.

Om du inte har någon e-postadress eller inte vill ha information digitalt kommer du fortsatt få det via post.

Registrera ditt mobilnummer för att få sms

Vid akuta händelser, och för eventuella vattenavstängningar i framtiden, kommer vi att kontakta dig via sms. Du kan säkerställa att ditt mobilnummer finns registrerat för utskick, och om inte registrera det via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du hjälp med att registrera ditt mobilnummer eller lämna uppgifter om din e-postadress är du välkommen att ringa oss.

September 2023

Upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra arbetet med att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Åbyggeby är färdig. Det blir Westcon AB som kommer att genomföra arbetet. En tidplan för byggstart kommer inom kort.

Juni 2023

Inför planerade arbeten som kan ge upphov till markvibrationer, såsom schaktning, pålning, packning, rivning eller sprängning, behöver en riskanalys gällande vibrationer upprättas. Under vecka 26/27 påbörjar därför vår tekniska konsult Bjerking AB ett arbete med att ta fram en riskanalys av hur vibrationsalstrande arbeten kan komma att påverka omgivande fastigheter till projekt Åbyggeby omvandlingsområde.

När entreprenaderna i Norra Åbyggeby, Södra Åbyggeby och Milbostigen startar kommer Bjerking ta kontakt med fastighetsägarna till de fastigheter där det finns ett behov av att utföra utvändig- och invändig besiktning av murade rökkanaler, och/eller täthetsprovning av rökkanaler samt eventuellt vibrationsmätning.

Juni 2023

I juni bjuder vi in berörda fastighetsägare i norra Åbyggeby till informationsmöten där vi kommer berätta mer om projektet och frågor som rör bland annat tidplan, fastighetspumpstation, vattenmätare, anslutningsavgift samt ansvar som fastighetsägare.

Fastighetsägare i södra Åbyggeby kommer att bli inbjudna till informationsmöten efter sommaren.

Maj 2023

Just nu arbetar vi med att upphandla den entreprenör som ska genomföra arbetet i de norra delarna av Åbyggeby. Sista anbudsdag är den 26 juni, därefter är det dags att påbörja förhandlingarna.

Vi beräknar att påbörja grävarbetet i de norra delarna av Åbyggeby under augusti. Så snart vi har en entreprenör på plats kan vi ge en mer detaljerad tidsplan och mer information om byggnationen.

December 2022

Under januari - februari kommer vår projektör att genomföra geotekniska undersökningar i de norra delarna av Åbyggeby. Vi borrar då flera hål och tar upp markprover som sedan analyseras. På så sätt kan vi ta reda på rådande markförhållanden innan vi påbörjar byggnationen av VA-nätet.

Under samma period kommer vi att skicka ut förslag på förbindelsepunkt till berörda fastighetsägare. Därefter kommer det att finnas möjlighet att diskutera förslaget med oss på plats i området.

Mer information och förslag på förbindelsepunktens placering kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

I de södra delarna av Åbyggeby sker motsvarande arbete under våren.

Juni 2022

I juni bjöd Gästrike Vatten in berörda fastighetsägare till informationsmöten där vi berättade mer om projektet med kommunalt vatten och avlopp till Åbyggeby.

Nu kan arbetet snart starta i Södra Åbyggeby

Upphandlad entreprenör för arbetet är Furuviks Grävtjänst AB. Arbetet planeras starta under maj månad, men redan under april kommer Furuviks Grävtjänst att synas i området då de kommer att påbörja förberedande arbete i området. De kommer bland annat att upprätta en uppställningsyta för maskiner och material.

Under vecka 20 kommer vår tekniska konsult Bjerking AB att utföra förbesiktning av fasader och grundmurar

Initialt utförs utvändig förbesiktning av fasader och grundmurar på byggnader inom cirka 25 meter från entreprenadarbetet. Sprickor och andra befintliga skador protokollförs.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via brev.

Varför byggs VA-nätet ut till Åbyggeby?

Idag har många fastighetsägare egna brunnar med varierande vattenkvalitet och enskilda avlopp som inte omhändertar avloppsvattnet enligt gällande miljökrav.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna vatten och avlopp för bebyggelse i större sammanhang om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Åbyggeby uppfyller kriterierna i lagen. Därför byggs det kommunala VA-nätet ut till området. Det ger tillgång till dricksvatten av god kvalitet och effektiv rening av spillvatten som bidrar till att uppfylla nationella miljömål.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp kallas anläggningsavgift. Det är en engångskostnad som utgår från gällande VA-taxa i kommunen. Genom att betala anläggningsavgiften köper du in dig i ett fungerande system för distribution av dricksvatten och rening av spillvatten.

Exempel: En fastighet med 1500 kvm tomtyta och en bostadsbyggnad får en avgift på 156 634 kronor inklusive moms enligt 2021 års VA-taxa.

När ska anläggningsavgiften betalas?

Anläggningsavgiften ska vara betald innan du får koppla in din fastighet på det kommunala VA-nätet. Du betalar den taxa som gäller när förbindelsepunkten upprättas.

Vilka får ansluta sig?

Alla fastigheter som ingår i ett så kallat verksamhetsområde för vatten och avlopp får ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka fastigheter som ska ingå i Åbyggebys verksamhetsområde.

Måste jag ansluta min fastighet om jag bor inom det nya området för vatten och avlopp?

Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde förutsätts ansluta sig till det kommunala VA-nätet, men du får behålla befintliga lösningar om de uppfyller kvalitetskraven och är godkända av Gävle kommun.

Om du vill behålla din befintliga vattenförsörjning för dricksvatten måste du ansöka om detta hos Gästrike Vatten. För att få behålla befintlig vattenförsörjning krävs att vattnet är av god kvalitet.

Om du har en enskild avloppsanläggning så får du behålla den under hela den tekniska livslängden, förutsatt att du har tillstånd för anläggningen enligt miljöbalken och att den uppfyller reningskraven. Det går inte att ansöka om nytt tillstånd inom ett beslutat verksamhetsområde. Om du väljer att behålla din enskilda avloppsanläggning behöver du fortfarande betala anläggningsavgiften.

Vem ansvarar för vad?

Gästrike Vatten ansvarar för att bygga ut ledningsnätet i ditt område fram till förbindelsepunkten utanför din fastighet.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA-installationer på din tomt. Det innebär att du ansvarar för grävarbete och installation av fastighetspumpstation. Du drar även ledningar, bygger en plats för vattenmätaren och ansvarar för elinstallationer. Alla arbeten och installationer ska utföras fackmannamässigt enligt branschens regler. Du kommer att få mer information om detta under projektets gång.

Jag har nyligen installerat en ny avloppsanläggning, får jag tillbaka pengarna?

Om du har en avloppsanläggning som är nyare än tio år och godkänd av kommunens miljökontor kan du ansöka om ersättning för avloppsanläggningen.

Du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Avdrag på värdet görs med tio procent för varje år anläggningen har varit installerad till dess att du kopplar in kommunalt avlopp. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få ersättning upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningstaxan. Ersättningen betalas ut när du har anslutit din fastighet till kommunalt avlopp.

Vad gör jag med min gamla avloppsanläggning?

Du kan låta din gamla avloppstank ligga kvar i marken, men då måste du tömma tanken och fylla den med sand efter sista användning. Du behöver även göra en ritning som visar var tanken finns för framtida fastighetsägares vetskap.

Du kan även välja att ta bort tanken. Det finns en andrahandsmarknad om anläggningen är i gott skick.

När får jag ansluta min fastighet till det kommunala VA-nätet?

Anslutning av fastigheter i Åbyggeby kommer att börja tidigast under 2025.

När är projektet för vatten och avlopp till Åbyggeby klart?

Vi är i ett tidigt skede och planerar just nu för som bäst för projektet. Vi räknar med att projektet ska vara klart under 2026.

Vad kommer det att kosta mitt hushåll?

Som fastighetsägare betalar du dels en engångsavgift för anslutning (anläggningsavgift), dels en brukningsavgift. Du bekostar även själv de arbeten som behöver göras på din fastighet, till exempel grävning och plats för vattenmätare.

Anläggningsavgift

En engångsavgift för anslutning till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Avgiften baseras på den taxa som gäller det år fastighets ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp, förmodligen år 2025 eller 2026. Du får räkna med att taxan hinner höjas innan dess, hur mycket vet vi inte i dagsläget.

Du kan räkna ut din anläggningsavgift här. Öppnas i nytt fönster.

Brukningsavgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och att rena avloppsvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Kan jag få ersättning för min nuvarande anläggning för avloppsrening?

Ja, om anläggningen fungerar och är yngre än tio år så kan du få ersättning för den. För en anläggning som är högst ett år gammal ges ersättning med 100 procent. Därefter sker ett åldersavdrag med tio procent per år.

Går det att lägga fiber för bredband i samband med grävningen för vatten och avlopp?

Ja, det går. Gästrike Vatten kommer att undersöka om Gävle kommun och Gävle Energi är intresserade av ett samarbete.

Vad hindrar att de arbeten som ska utföras 2021-2022 samt 2022-2023 görs parallellt?

Det är helt enkelt en resursfråga. Gästrike Vatten ansvarar för vatten och avlopp i fem kommuner. Vi behöver planera våra personalresurser för åtaganden i alla dessa kommuner.

Vad hindrar att förstärkningsarbeten av befintligt nät görs samtidigt som grävning för nya ledningar?

Vår erfarenhet säger att oförutsedda händelser vid förstärkningsarbeten kan göra att ledningar måste ledas om och anslutningar flyttas. Det får i så fall direkt påverkan på den nya ledningsdragningen. Därför vill vi inte börja gräva för nya ledningar innan de befintliga är åtgärdade.

Kommer fastighetsägarna att erbjudas någon typ av finansiering för anslutningen till kommunalt vatten och avlopp?

Gästrike Vatten har inte möjlighet att erbjuda finansieringslösningar. Vi rekommenderar dig att kontakta banken. Kontakta Gästrike Vatten om du inte har möjlighet att få lån.

Varför är anslutningsavgiften högre ju större tomt man har?

Gästrike Vatten följer Svenskt Vattens taxekonstruktion som bygger på fyra avgiftsparametrar: servisavgift, förbindelsepunktavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift.

Så här formulerar Svenskt Vatten förklaringen till tomtyteavgiften:

”Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek. Huvudmannen ska här erhålla ett bidrag till utbyggnad av det lokala nätet. Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan parametern ses som nyttorelaterad. En bostadsfastighets nytta av huvudmannens tjänster anses dock inte öka proportionellt med tomtens storlek. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften.”

Läs mer om anläggningstaxans konstruktion på Svenskt Vattens webbplats (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxan för vatten och avlopp i Gävle är beslutad av fullmäktige i Gävle kommun. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.

Kan man ha anslutning för vatten och avlopp på olika ställen? Jag har idag 30 meter mellan brunn och avlopp.

Ja, men det innebär en extra kostnad för dig. Kontakta Gästrike Vattens kundservice om du vill veta mer.

Vad gör vi som dödsbo?

Dödsboet ska upplysa mäklare/nya ägare om att fastigheten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Om dödsboet äger fastigheten när upprättelse av förbindelsepunkten skickas ut så kommer dödsboet att få anläggningsfakturan.

Hur motiveras den höga procentuella delen fasta kostnader i brukningsavgiften?

Gästrike Vattens kostnader består till större delen av fasta kostnader för drift och underhåll av vattenverk och reningsverk. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Får jag behålla min befintliga vattenbrunn för att ha till bevattning av min trädgård?

Ja, det får du.

Vad är planen för markåtkomsten? Frivilliga avtal eller ledningsrätt?

Gästrike Vatten kommer att söka ledningsrätt.

Jag har för mig att Norrlandet fick ett enhetspris per fastighet istället för efter tomtstorlek. Är den lösningen möjlig även i Åbyggeby?

Det stämmer inte att fastighetsägare på Norrlandet fick ett enhetspris. Det är samma taxekonstruktion nu som när Norrlandet byggdes ut.

Vilket område kommer att anslutas först, norra eller södra Åbyggeby?

Det är fortfarande för tidigt att svara på den frågan. När vi har detaljprojekterat den nya ledningsdragningen och gjort entreprenadtilldelning så kan vi i samråd med entreprenören planera sträckor (huvudstråk och förgreningar) och anslutningar.
Vi planerar då även parallella arbetslag som kan innebära anslutning av ett område i taget eller att vi startar samtidigt i norra och södra Åbyggeby.

Vi återkommer fortlöpande med mer information.

När måste jag senast ha anslutit min fastighet till det kommunala nätet för vatten och avlopp?

Gävle kommun påbörjar uppföljning av enskilda avlopp två år efter att Gästrike Vatten skickat ut faktura till fastighetsägare. Men om tillstånd finns enligt miljöbalken och anläggningen fungerar så är inte fastighetsägaren tvingad att ansluta sin fastighet. Anläggningsavgiften måste dock betalas oavsett.

Kan jag få dispens så att jag inte behöver ansluta min fastighet?

Om tillstånd för befintlig reningsanläggning finns enligt miljöbalken och anläggningen fungerar så är inte fastighetsägaren tvingad att ansluta sin fastighet. Anläggningsavgiften måste dock betalas oavsett.

När får jag veta var själva anslutningspunkten kommer att hamna?

Gästrike Vatten kommer att skicka ett förslag på förbindelsepunkt till dig, troligen under 2023. Vi diskuterar sedan förslaget med dig vid ett särskilt kundsamråd.

Grävning på egen tomt ska vi som fastighetsägare sköta själva. Hjälper Gästrike Vatten till med upphandling av grävare?

Nej, Gästrike Vatten kan inte hjälpa till med privata upphandlingar. Vårt tips till dig som fastighetsägare är att prata ihop dig med dina grannar. Kanske kan ni gå ihop och handla upp en entreprenör tillsammans? Vid tidigare utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp har många entreprenörer själva dessutom kontaktat fastighetsägarna med erbjudanden om hjälp med grävning på tomten. Det är mycket möjligt att du blir kontaktad av en entreprenör när det börjar närma sig.

Karta över de fastigheter som ingår i omvandlingsområdet

Kartbild som visar vilka fastigheter som tillhör verksamhetsområdet och som kommer ha möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.Förstora bilden

De fastigheter som omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är markerade med rosa färg i kartan.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kunservice på telefon: 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Fakta om projektet

 • Beräknad kostnad: ca 90 miljoner kronor
 • Antal berörda fastigheter: ca 275
 • Arbetet utförs av Gästrike Vattens dotterbolag Gävle Vatten AB