Gästrike Vatten

Vattenkvalitet

​I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

En person sköljer en klase med tomater under vattenkranen i köket.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ställer höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Gästrike Vatten regelbundna vattenprover från vattenverken, ledningsnätet och hos våra användare. Vi kontrollerar även att råvattnet är bra, dvs det vatten som efter beredning blir ditt dricksvatten. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Miljökontoren i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i respektive kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverkets bestämmelser följs.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH.1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.

 • Mycket mjukt 0-2°dH
 • Mjukt 2-5°dH
 • Medelhårt 5-10°dH
 • Hårt 10-20°dH
 • Mycket hårt >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.

Parametrar vi mäter utgående dricksvatten utifrån

Bakteriella undersökningar

Escherichia coli - Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. E. coli får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.

Koliforma bakterier 35°C- Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.

Odlingsbara mikroorganismer - Bakterier som normalt finns i mark och sjöar. 

Kemiska undersökningar

Färg (410 nm) - Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vatten färg.

Järn Fe - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Mangan Mn - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Turbiditet - Turbiditet är ett mått på grumlighet i vatten. 

Alkalinitet - Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertkapacitet. Det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning.

COD-Mn - Kemisk syreförbrukning används för att uppskatta mängden organiskt material i vatten.

Konduktivitet - Ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och indirekt på vattnets halt av salter.

Totalhårdhet - Mängden kalcium och magnesium i vattnet bestämmer hårdheten. 

Kalcium Ca - Kalcium bildar tillsammans med magnesium vattnets hårdhet.

Magnesium Mg - Mängden magnesium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med kalcium.

Natrium Na - Höga halter kan indikera påverkan från havsvatten.

Sulfat - Höga Sulfathalter kan påskynda korrosionsangrepp.

Klorid - Höga halter kan bero på påverkan från vägsalt eller havsvatten.

pH vid +20°C - pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar.

Kvaliteten på ditt vatten

Gävle Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Axmar, Furuvik, Gävle, Hedesunda och Hamrånge.

 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.
 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten som bildas i Valboåsen, en rullstensås som sträcker sig utmed Gavleån väster om stan. Flödet i åsen, tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån, täcker hela vattenförsörjningen för områdena Gävle, Valbo och Hille.
 • Hedesunda och Hamrånge, Norrsundet, Bergby: Grundvatten från Totra huvudvattentäkt. För att täcka behovet i Hamrånge behövs även inducerad infiltration från Hamrångefjärden.


Gävle kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Gävle

8,1

9

Valbo

7,9

8,5

Hedesunda

8,0

-

Kronsågen

7,7

14

Totra

8,2

3,4

Axmar

8,1

0,8

Försörjningsområde Gävle

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Sätra vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Sätra vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5

mg Pt/l

15

Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

<0,00005

mg/l


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Alkalinitet

176

mg HCO3/l


COD-Mn

1,19

mg/l


Konduktivitet

43

mS/m


Totalhårdhet

9

°dH


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Valbo

Bakteriella undersökningar utgående dricksvatten Valbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Valbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,o

(mg Pt/l)

15

Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,004

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Hedesunda

Bakteriella undersökningar utgående dricksvatten Hedesunda vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Hedesunda vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

(mg Pt/l)

15

Järn Fe

<0,0010

mg/l

0,1

Mangan Mn

<0,000050

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Axmar

Bakteriella undersökningar utgående dricksvatten Axmar vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Axmar vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

(mg Pt/l)

15

Järn Fe

0,024

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0034

mg/l

-

Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Hamrånge

Bakteriella undersökningar utgående dricksvatten Totra vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

1,5

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Totra vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

13

(mg Pt/l)

15

Järn Fe

0,02

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00031

mg/l

-

Turbiditet

0,12

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Hofors Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors, Torsåker och Bodås.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten


Hofors kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Bodås

8,1

6,6

Hofors

8

2,4

Försörjningsområde Hofors, Torsåker

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hofors vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

24

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Hofors vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,003

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0022

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Bodås

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Bodås vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

3

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Bodås vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,009

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00078

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Ockelbo Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo.

 • Ockelbo och Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar


Ockelbo kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Jädraås

7,9

3,1

Lingbo

7,7

5,4

Ockelbo

7,8

5,7

Åmot

7,8

4,3

Försörjningsområde Ockelbo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Ockelbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Ockelbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,001

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Åmot Källänget

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Källänget vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

0,5

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Källänget vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,0021

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00031

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Åmot Svartandal

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Svartandal vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

2,8

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Svartandal vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,013

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0018

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Lingbo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Lingbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Lingbo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,030

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00093

mg/l

-

Turbiditet

0,28

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Jädraås

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Jädraås vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Jädraås vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,01

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00019

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Älvkarleby Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Furuvik.

 • Älvkarleby och Furuvik: Grundvatten från Uppsalaåsen.
Älvkarleby kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Kronsågen

7,8

12,5

Försörjningsområde Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Kronsågen vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Kronsågen vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5,0

mg Pt/l

15

Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

<0,00005

mg/l

-

Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Östhammar Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammar kommun. De kommunala VA- anläggningarna försörjer cirka 14 800 personer. Totalt produceras ca 1 300 000 m3 dricksvatten per år från 6 behandlingsvattenverk och 4 råvattenverk.
För alla vattenverk använder vi grundvatten som råvatten.

 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Norråsen: Grundvatten
 • Vicklinge: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Östhammar: Grundvatten


Östhammars kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Österbybruk

8,1

9,3

Alunda

7,9

12

Gimo

7,9

8,4

Hargshamn

7,6

13

Hökhuvud

7,3

14

Östhammar

8,1

8,6

Öregrund

7,7

7,4

Vicklinge

7,5

18

Film/Norråsen

7,5

15

Försörjningsområde Österbybruk

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Österbybruk vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

6

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Österbybruk vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

5

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,0037

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00049

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

<0,1

mg/l


Totalhårdhet

9,3

°dH


Kalcium

60

mg/l


Magnesium

3,9

mg/l


Klorid

34

mg/l


Natrium

80

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Alunda

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Alunda vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

0,5

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Alunda vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,007

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0019

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

1,9

mg/l


Totalhårdhet

12

°dH


Kalcium

68

mg/l


Magnesium

4,7

mg/l


Klorid

28

mg/l


Natrium

90

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Gimo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Gimo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

4

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Gimo vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5

mg Pt/l

15

Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00071

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

0,86

mg/l


Totalhårdhet

8,4

°dH


Kalcium

53

mg/l


Magnesium

5,5

mg/l


Klorid

25

mg/l


Natrium

15

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Hargshamn

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hargshamn vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Hargshamn vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

14

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,008

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00034

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

4,2

mg/l


Totalhårdhet

13

°dH


Kalcium

84

mg/l


Magnesium

3,2

mg/l


Klorid

51

mg/l


Natrium

49

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Hökhuvud

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hökhuvud vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Hökhuvud vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

13,5

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,00315

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0001

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

5

mg/l


Totalhårdhet

14

°dH


Kalcium

95

mg/l


Magnesium

4

mg/l


Klorid

24

mg/l


Natrium

19

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Östhammar

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Östhammar vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Östhammar vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

10

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,005

mg/l

0,1

Mangan Mn

<0,00005

mg/l


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

COD-Mn

3,6

mg/l


Totalhårdhet

8,6

°dH


Kalcium

52

mg/l


Magnesium

3,9

mg/l


Klorid

52

mg/l


Natrium

110

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Öregrund

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Öregrund vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Öregrund vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,02

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,0020

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

2

mg/l


Totalhårdhet

7,4

°dH


Kalcium

48

mg/l


Magnesium

3,4

mg/l


Klorid

23

mg/l


Natrium

88

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Vicklinge

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Vicklinge vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<0,1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Vicklinge vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

6,2

mg Pt/l

15

Järn Fe

0,0064

mg/l

0,1

Mangan Mn

0,00009

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

2,2

mg/l


Totalhårdhet

18

°dH


Kalcium

110

mg/l


Magnesium

8,6

mg/l


Klorid

24

mg/l


Natrium

15

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Försörjningsområde Film, Norråsen

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Film vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

Påvisad

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

1

Odlingsbara mikroorganismer

<1

cfu/ml

10


Kemiska undersökningar utgående dricksvatten Film vattenverk

Parameter

Medelvärde

Enhet

Gränsvärde

Färgtal

<5

mg Pt/l

15

Järn Fe

< 0,001

mg/l

0,1

Mangan Mn

<0,00005

mg/l


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

COD-Mn

1,9

mg/l


Totalhårdhet

15

°dH


Kalcium

97

mg/l


Magnesium

4,8

mg/l


Klorid

4,1

mg/l


Natrium

5,2

mg/l


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2021

Senast ändrad:

Till toppen