Gästrike Vatten

Vattenkvalitet

​I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

En person sköljer en klase med tomater under vattenkranen i köket.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ställer höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Gästrike Vatten regelbundna vattenprover från vattenverken, ledningsnätet och hos våra användare. Vi kontrollerar även att råvattnet är bra, dvs det vatten som efter beredning blir ditt dricksvatten. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Miljökontoren i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i respektive kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverkets bestämmelser följs.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH.1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.

 • Mycket mjukt 0-2°dH
 • Mjukt 2-5°dH
 • Medelhårt 5-10°dH
 • Hårt 10-20°dH
 • Mycket hårt >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.

Parametrar vi mäter utgående dricksvatten utifrån

Bakteriella undersökningar

Escherichia coli - Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. E. coli får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.

Koliforma bakterier 35°C- Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.

Odlingsbara mikroorganismer - Bakterier som normalt finns i mark och sjöar. 

Kemiska undersökningar

Färg (410 nm) - Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vatten färg.

Järn Fe - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Mangan Mn - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Turbiditet - Turbiditet är ett mått på grumlighet i vatten. 

Alkalinitet - Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertkapacitet. Det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning.

COD-Mn - Kemisk syreförbrukning används för att uppskatta mängden organiskt material i vatten.

Konduktivitet - Ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och indirekt på vattnets halt av salter.

Totalhårdhet - Mängden kalcium och magnesium i vattnet bestämmer hårdheten. 

Kalcium Ca - Kalcium bildar tillsammans med magnesium vattnets hårdhet.

Magnesium Mg - Mängden magnesium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med kalcium.

Natrium Na - Höga halter kan indikera påverkan från havsvatten.

Sulfat - Höga Sulfathalter kan påskynda korrosionsangrepp.

Klorid - Höga halter kan bero på påverkan från vägsalt eller havsvatten.

pH vid +20°C - pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar.

Kvaliteten på ditt vatten

Gävle Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Axmar, Furuvik, Gävle, Hedesunda och Hamrånge.

 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.
 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten som bildas i Valboåsen, en rullstensås som sträcker sig utmed Gavleån väster om stan. Flödet i åsen, tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån, täcker hela vattenförsörjningen för områdena Gävle, Valbo och Hille.
 • Hedesunda och Hamrånge, Norrsundet, Bergby: Grundvatten från Totra huvudvattentäkt. För att täcka behovet i Hamrånge behövs även inducerad infiltration från Hamrångefjärden.


Gävle kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Gävle

8,1

9

Valbo

8,0

8,5

Hedesunda

8,0

-

Kronsågen

7,7

14

Totra

8,0

3,4

Axmar

8,0

0,8

Försörjningsområde Gävle

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Sätra vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,00005

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

178

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,04

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

42,6

mS/m

-

-


Totalhårdhet

9

°dH

-

-


Kalcium Ca

57

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4,6

mg/l

-

-


Natrium Na

26

mg/l

-

-


Sulfat

20

mg/l

-

-


Klorid

32

mg/l

-

-


Koppar Cu

0,011

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8,1


-

10,5


Försörjningsområde Valbo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Valbo vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,0010

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,00027

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

175

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,68

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

24

mS/m

-

-


Totalhårdhet

8,5

°dH

-

-


Kalcium Ca

53

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4,6

mg/l

-

-


Natrium Na

27

mg/l

-

-


Sulfat

17

mg/l

-

-


Klorid

32

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hedesunda

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hedesunda vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,0010

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,000062

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

110

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

-

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

31

mS/m

-

-


Totalhårdhet

-

°dH

-

-


Kalcium Ca

-

mg/l

-

-


Magnesium Mg

-

mg/l

-

-


Natrium Na

-

mg/l

-

-


Sulfat

14

mg/l

-

-


Klorid

-

mg/l

-

-


Koppar Cu

0,0015

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hedesunda

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hedesunda vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,0010

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,000062

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

110

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

-

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

31

mS/m

-

-


Totalhårdhet

-

°dH

-

-


Kalcium Ca

-

mg/l

-

-


Magnesium Mg

-

mg/l

-

-


Natrium Na

-

mg/l

-

-


Sulfat

14

mg/l

-

-


Klorid

-

mg/l

-

-


Koppar Cu

0,0015

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Axmar

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Axmar vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,4

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

2,7

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,02

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,0033

mg /l

-

-


Turbiditet

0,11

FNU

0,5

-


Alkalinitet

56

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,4

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

10,6

mS/m

-

-


Totalhårdhet

0,8

°dH

-

-


Kalcium Ca

4,9

mg/l

-

-


Magnesium Mg

0,5

mg/l

-

-


Natrium Na

16

mg/l

-

-


Sulfat

2,7

mg/l

-

-


Klorid

2,7

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hamrånge

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Totra vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,8

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

13,2

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,024

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,00046

mg /l

-

-


Turbiditet

0,16

FNU

0,5

-


Alkalinitet

98

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

3,5

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

27

mS/m

-

-


Totalhårdhet

3,4

°dH

-

-


Kalcium Ca

18

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4

mg/l

-

-


Natrium Na

28

mg/l

-

-


Sulfat

14

mg/l

-

-


Klorid

20

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Hofors Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors, Torsåker och Bodås.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten


Hofors kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Bodås

8,1

6,6

Hofors

8

2,4

Försörjningsområde Hofors, Torsåker

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hofors vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,003

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,0023

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

82

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,5

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

17,5

mS/m

-

-


Totalhårdhet

2,4

°dH

-

-


Kalcium Ca

14

mg/l

-

-


Magnesium Mg

1,6

mg/l

-

-


Natrium Na

22

mg/l

-

-


Sulfat

3,9

mg/l

-

-


Klorid

11

mg/l

-

-


Koppar Cu

0,0016

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Bodås

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Bodås vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,7

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,00285

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,000535

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

140

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,3

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

37

mS/m

-

-


Totalhårdhet

6,6

°dH

-

-


Kalcium Ca

31

mg/l

-

-


Magnesium Mg

9,3

mg/l

-

-


Natrium Na

28

mg/l

-

-


Sulfat

26

mg/l

-

-


Klorid

27

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8,1


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Ockelbo Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo.

 • Ockelbo och Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar


Ockelbo kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Jädraås

8

3,1

Lingbo

7,8

5,4

Ockelbo

7,7

5,7

Åmot

7,9

4,3

Försörjningsområde Ockelbo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Ockelbo vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,0006

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

130

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,5

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

32

mS/m

-

-


Totalhårdhet

5,7

°dH

-

-


Kalcium Ca

29

mg/l

-

-


Magnesium Mg

7,5

mg/l

-

-


Natrium Na

22

mg/l

-

-


Sulfat

17

mg/l

-

-


Klorid

20

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,7


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Åmot Källänget

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Källänget vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,001

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,0006

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

85

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,6

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

15,4

mS/m

-

-


Totalhårdhet

4,3

°dH

-

-


Kalcium Ca

17,5

mg/l

-

-


Magnesium Mg

8,4

mg/l

-

-


Natrium Na

3,3

mg/l

-

-


Sulfat

3,6

mg/l

-

-


Klorid

2,9

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,9


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Åmot Svartandal

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Svartandal vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,0007

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,0012

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

45

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,57

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

8,9

mS/m

-

-


Totalhårdhet

2,3

°dH

-

-


Kalcium Ca

12

mg/l

-

-


Magnesium Mg

2,7

mg/l

-

-


Natrium Na

3,5

mg/l

-

-


Sulfat

4

mg/l

-

-


Klorid

2,3

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,5


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Lingbo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Lingbo vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,02

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,0003

mg /l

-

-


Turbiditet

0,34

FNU

0,5

-


Alkalinitet

103

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,52

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

22

mS/m

-

-


Totalhårdhet

5,4

°dH

-

-


Kalcium Ca

22,5

mg/l

-

-


Magnesium Mg

9,4

mg/l

-

-


Natrium Na

16,5

mg/l

-

-


Sulfat

7,6

mg/l

-

-


Klorid

12,5

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Jädraås

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Jädraås vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

5,3

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,0012

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

0,00021

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

63

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,32

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

11

mS/m

-

-


Totalhårdhet

3,1

°dH

-

-


Kalcium Ca

14

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4,8

mg/l

-

-


Natrium Na

2,5

mg/l

-

-


Sulfat

2,6

mg/l

-

-


Klorid

1,4

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Älvkarleby Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Furuvik.

 • Älvkarleby och Furuvik: Grundvatten från Uppsalaåsen.
Älvkarleby kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Kronsågen

7,8

12,5

Försörjningsområde Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Kronsågens vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

3

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,0010

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,00020

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

242

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,56

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

48

mS/m

-

-


Totalhårdhet

12,5

°dH

-

-


Kalcium Ca

84,2

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4,1

mg/l

-

-


Natrium Na

14

mg/l

-

-


Sulfat

17,7

mg/l

-

-


Klorid

21

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,8


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Östhammar Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammar kommun. De kommunala VA- anläggningarna försörjer cirka 14 800 personer. Totalt produceras ca 1 300 000 m3 dricksvatten per år från 6 behandlingsvattenverk och 4 råvattenverk.
För alla vattenverk använder vi grundvatten som råvatten.

 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Norråsen: Grundvatten
 • Vicklinge: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Östhammar: Grundvatten


Östhammars kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Österbybruk

8

8,2

Alunda

7,7

14

Gimo

7,7

9,4

Hargshamn

7,6

8

Hökhuvud

7,3

14,5

Östhammar

8,1

8

Öregrund

7,5

6,7

Vicklinge

7,25

17

Film

7,3

15

Norråsen

7,3

15

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Österbybruk

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Österbybruk vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

131*

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

6,2

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

300

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

2,6

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

65

mS/m

-

-


Totalhårdhet

8,2

°dH

-

-


Kalcium Ca

53

mg/l

-

-


Magnesium Mg

3,4

mg/l

-

-


Natrium Na

82

mg/l

-

-


Sulfat

32,5

mg/l

-

-


Klorid

40

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8


-

10,5


*Medelvärde påverkat av en kort tid av förhöjda värden. Problem åtgärdat november 2020.

Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Alunda

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Alunda vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

315

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,8

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

73

mS/m

-

-


Totalhårdhet

14

°dH

-

-


Kalcium Ca

90

mg/l

-

-


Magnesium Mg

5,5

mg/l

-

-


Natrium Na

53

mg/l

-

-


Sulfat

64,2

mg/l

-

-


Klorid

29

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,7


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Gimo

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Gimo vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

175

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

47

mS/m

-

-


Totalhårdhet

9,4

°dH

-

-


Kalcium Ca

58

mg/l

-

-


Magnesium Mg

6,3

mg/l

-

-


Natrium Na

22

mg/l

-

-


Sulfat

326

mg/l

-

-


Klorid

41

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,7


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hargshamn

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hargshamn vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

15

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

290

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

3,9

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

64

mS/m

-

-


Totalhårdhet

8

°dH

-

-


Kalcium Ca

54

mg/l

-

-


Magnesium Mg

2

mg/l

-

-


Natrium Na

84

mg/l

-

-


Sulfat

15

mg/l

-

-


Klorid

58

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,6


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hökhuvud

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Hökhuvud vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

17,5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

280

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

3,7

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

60

mS/m

-

-


Totalhårdhet

14,5

°dH

-

-


Kalcium Ca

97

mg/l

-

-


Magnesium Mg

4,1

mg/l

-

-


Natrium Na

24,5

mg/l

-

-


Sulfat

12

mg/l

-

-


Klorid

39,5

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,3


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Östhammar

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Östhammar vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

18,7

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

0,5

-


Alkalinitet

320

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

4

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

79,5

mS/m

-

-


Totalhårdhet

8

°dH

-

-


Kalcium Ca

51

mg/l

-

-


Magnesium Mg

3,8

mg/l

-

-


Natrium Na

117

mg/l

-

-


Sulfat

49

mg/l

-

-


Klorid

55

mg/l

-

-


pH vid +20°C

8,1


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Öregrund

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Öregrund vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

2,4

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

0,095

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

0,52

FNU

0,5

-


Alkalinitet

325

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1.8

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

62

mS/m

-

-


Totalhårdhet

6,7

°dH

-

-


Kalcium Ca

43

mg/l

-

-


Magnesium Mg

2,9

mg/l

-

-


Natrium Na

101

mg/l

-

-


Sulfat

33,5

mg/l

-

-


Klorid

16

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,5


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Vicklinge

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Vicklinge vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

10

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

-

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

3

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

65

mS/m

-

-


Totalhårdhet

17

°dH

-

-


Kalcium Ca

110

mg/l

-

-


Magnesium Mg

7,8

mg/l

-

-


Natrium Na

13

mg/l

-

-


Sulfat

-

mg/l

-

-


Klorid

21,5

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,25


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Film

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Film vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

-

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

2,25

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

52

mS/m

-

-


Totalhårdhet

15

°dH

-

-


Kalcium Ca

98,5

mg/l

-

-


Magnesium Mg

5,6

mg/l

-

-


Natrium Na

6,9

mg/l

-

-


Sulfat

-

mg/l

-

-


Klorid

9,4

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,3


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Norråsen

Bakteriella undersökningar på utgående dricksvatten från Norråsen vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Parametrar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående

dricksvatten

Otjänligt utgående

dricksvatten


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

10

-


Kemiska undersökningar

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning utgående dricksvatten

Otjänligt utgående dricksvatten


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

15

-


Järn Fe

<0,05

mg/l

0,1

-


Mangan Mn

<0,02

mg /l

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

0,5

-


Alkalinitet

-

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,75

mg 02/l

-

-


Konduktivitet

-

mS/m

-

-


Totalhårdhet

15

°dH

-

-


Kalcium Ca

103

mg/l

-

-


Magnesium Mg

5

mg/l

-

-


Natrium Na

5,3

mg/l

-

-


Sulfat

-

mg/l

-

-


Klorid

4,9

mg/l

-

-


pH vid +20°C

7,3


-

10,5


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2020

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Till toppen