Gästrike Vatten

Nya områden i Gävle

Takten på exploatering samt omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden. Det finns en utbyggnadsplan för vart kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut.

En gul grävmaskin med stenblock i grävskopan.

Innan ett område kan anslutas till kommunalt VA är det många förutsättningar som ska vara uppfyllda och beslut som ska fattas.

Samhällsbyggnad Gävle har gjort utredningar som visar var det finns krav enligt lagstiftningen på att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp. Prioriteringen av ordningsföljd av områden för utbyggnad av kommunalt VA utgår från den Utbyggnads- och anslutningsplan som fullmäktige i Gävle kommun beslutade 2016.
Samhällsbyggnad Gävle har tillsammans med Gästrike Vatten sedan gjort en prioritering. För prioriteringen har följande kriterier utretts:

  • Bristfälliga befintliga VA-lösningar, i större skala.
  • Möjligheten att lösa VA- försörjningen inom den egna fastigheten.
  • Hög takt av omvandling från fritidsboende till permanentboende.
  • Området eller recipienten är bedömd med hög skyddsnivå för miljö och/eller hälsa enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:7.
  • Tekniska förutsättningar hos VA-infrastrukture.

Begränsade möjligheter

Situationen för vattenförsörjningen i Gävle är sedan flera år ansträngd och vi har brist på vatten trots åtgärder. Det begränsar våra möjligheter att bygga ut och ansluta fler. Det påverkar tidplanen i den beslutade Utbyggnads- och anslutningsplanen och behöver revideras. Fokus ligger just nu på att öka mängden vatten och även på att öka kapaciteten att rena avloppsvatten.

Fastighetsägare i planerade områden kommer att få information och bli inbjuden till informationsmöten i god tid innan utbyggnaden startar.

Har du frågor om din egen vatten- och avloppslösning innan dess är du välkommen att kontakta Livsmiljö Gävle.

Samhällsbyggnad Gävle har gjort utredningar som visar var det finns krav enligt lagstiftningen på att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Mitt område finns med i planen, vad ska jag göra?

– Alla fastighetsägare kontaktas av Gästrike Vatten 1,5-2 år innan en utbyggnad startar.

Ska jag göra något innan anslutning?

– Du behöver inte göra någonting nu. Du får all information i god tid innan utbyggnad och anslutning.

Vad kostar det?

– Kostnaden för anslutning är en engångsavgift som varje fastighetsägare betalar innan man kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Gästrike Vatten tar betalt för anläggningsavgiften enligt den då gällande VA-taxa i Gävle kommun.

Här kan du räkna ut din preliminära anläggningsavgift med gällande taxa.

Varför byggs kommunalt VA i mitt område?

– Kommunerna är skyldiga att ordna VA-försörjning om det krävs enligt Lag om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige i Gävle som beslutar om vilka fastigheter som ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet har Gästrike Vatten skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vad innebär verksamhetsområde?

– Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns, inom gränsen är det Lagen om allmänna vattentjänster gäller.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

– Det är möjligt att bara ansluta sig till avloppet och under särskillda förhållanden fortsätta använda sin egen dricksvattenbrunn om du har tillräckligt bra kvalitet och mängd på ditt vatten.

Måste jag ansluta mig till avloppet?

– Du får fortsätta att använda din enskilda avloppsanläggning om den har ett giltigt tillstånd och så länge den fungerar. Bedömning och kontroll av enskilda avloppsanläggningar görs av kommunen. Även om du inte ansluter till den kommunala avloppsanläggningen så måste du betala både anläggningsavgift och brukningsavgift.

Måste jag ansluta mig till dricksvattnet?

– Om din befintliga dricksvattenanläggning ger ett vatten med tillräcklig kapacitet och kvalitet kan du i vissa fall befrias från avgiftsskyldighet.

Mer information och blankett för ansökan om att inte behöva betala avgift för dricksvatten hittar du här.

Behöver du ansluta till kommunalt dricksvatten i framtiden så betalar du anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid det tillfället.

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

– Inom verksamhetsområdet har Gästrike Vatten skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa i kommunen.

Vem har bestämt planen?

– Kommunen har ett ansvar att utreda och ordna vattentjänster i ett större sammanhang där det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det är kommunfullmäktige i Gävle som fattar beslut om verksamhetsområde.

Mitt område är inte med i VA-planen, kan jag ansluta mig?

– Har du frågor om just ditt områden kan du kontakta Samhällsbyggnad, Gävle.

Hur länge kan jag använda min enskilda avloppsanläggning?

– Du får fortsätta att använda din enskilda avloppsanläggning om den har ett giltigt tillstånd och så länge den fungerar. Bedömning och kontroll av enskilda avloppsanläggningar görs av kommunen.

Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning

– Du kan i en del fall få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild avloppsanläggning. Avdrag på värdet görs med 10 % för varje år anläggningen varit installerad. Din anläggning ska vara godkänd av kommunens miljökontor och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få avdrag upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningsavgiften. Blanketten till ansökan finns här.

Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det?

– Du kan ansöka om att behålla ditt egna dricksvatten hos Gästrike Vatten.

Blankett för ansökan finns här.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: