Gästrike Vatten

Förslag till vattentjänstplaner på samråd för kommunerna Hofors, Ockelbo och Älvkarleby

Nu är förslag till Hofors kommuns och Älvkarleby kommun vattentjänstplaner ute på samråd. Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, därefter kommer vattentjänstplanen ställas ut för granskning. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningen syftar till att redovisa hur synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats och vilka eventuella revideringar som gjorts i vattentjänstplanen.

Varför en vattentjänstplan

Nya regler i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) från 1 januari 2023 ställer krav på att alla kommuner ska ta fram, samråda och besluta i kommunfullmäktige om en Vattentjänstplan. Planen är inte bindande och ska revideras vart 4:e år.

Vad är en vattentjänstplan

Gästrike Vatten har i samarbete med Gävle kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun tagit fram förslag till vattentjänstplan för respektive kommun som beskriver:

  • Nuläge och framtida behov för VA-försörjning
  • Utökning av verksamhetsområden/utbyggnad av kommunalt VA vid nyexploatering och i omvandlingsområden
  • VA-anläggningens påverkan vid skyfall (för VA-leverans)

Ta del av samrådsunderlaget

Senast ändrad: