Gästrike Vatten

Utbildningar

Vatten är människans viktigaste livsmedel. Det sätter fokus på behovet av kontroll och utvecklad rening av vårt dricksvatten.

Det är brist på utbildad personal inom vatten- och avlopp. Bristen beror bland annat på att vår bransch står inför stora utmaningar inför framtidens VA-lösningar. Därmed kommer det att finnas ett stort behov av kvalificerad personal med specialistkompetens.

Dessutom håller många VA-anläggningar i Sverige på att göra betydande tekniska utvecklingar, och det innebär ytterligare behov av medarbetare med kunskap i bland annat dricksvatten-, renings- och processteknik.

Riskhantering och dricksvattenhygien för entreprenörer

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att all hantering och kontakt sker med medvetenhet och rätt kunskap!

Gästrike Vatten erbjuder en utbildning för entreprenörer i riskhantering och drickvattenhygien. I utbildningen pratar vi bland annat om risker i samband med markarbeten, vattentäkters sårbarhet, vattentäktsskydd och hur vi kan minimera föroreningsrisker.

Yrkeshögskoleutbildning i vatten- och miljöteknik

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk. Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i bland annat Sundsvall. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete. I ledningsgruppen för utbildningen finns tolv av Norrlands vatten- och avloppsreningsverk, däribland Gästrike Vatten.

Miljöingenjör inriktning VA-teknik

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategisk med att förbättra vatten- och avloppssystem och avfallshantering med resurs- och energismarta metoder. Utbildningen kan läsas som en traditionell högskoleingenjörsutbildning på tre år. Efter examen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och den privata sektorn.

Senast ändrad: