Gästrike Vatten

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun.

vattnet forsar i det steniga Älvkarleby fallet.

I Älvkarleby kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2023:

  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Färdigställande av samtliga underhålls- och förbättringsjobb vid Gårdskär.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Fortsatt byte till digitala vattenmätare hos kunder.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Arbete med att anpassa ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter.
  • Aktiviteter för skydd av Uppsalaåsen, bland annat revidering av och nytt vattenskyddsområde i samarbete med Gävle Vatten och berörda förvaltningar.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Älvkarleby kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Älvkarleby.

credit_card

Brukningsavgift i Älvkarleby

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget för kostnader är 33 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är drygt 11 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 8,5 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet bl a kvarvarande arbete efter Sandvägen, fortsatt arbete för att åtgärda pumpstationen Kolningen samt åtgärder på Skutskärs reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 0,5 mnkr. Det avser främst åtgärder för att minska inläckage i spillvattennätet (ovidkommande vatten).

Budgetpost för exploateringar är drygt 2 mnkr för kommande utbyggnad i Gårdskär samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen