Gästrike Vatten

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun.

vattnet forsar i det steniga Älvkarleby fallet.

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Älvkarleby kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun.

Detta händer i Älvkarleby 2023:

  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Färdigställande av samtliga underhålls- och förbättringsjobb vid Gårdskär.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
  • Fortsatt byte till digitala vattenmätare hos kunder.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Arbete med att anpassa ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter.
  • Aktiviteter för skydd av Uppsalaåsen, bland annat revidering av och nytt vattenskyddsområde i samarbete med Gävle Vatten och berörda förvaltningar.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon.

Pågående arbeten och projekt i Älvkarleby kommun

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet. En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

VA-arbete: Lindsängsvägen

Under 2023/2024 kommer Gästrike Vatten att flytta och förnya VA-huvudledningarna på Lindsängsvägen.De nya VA-ledningarna läggs i gatan för att underlätta framtida underhåll av VA-nätet.

Ledningsnätsförnyelse Sandvägen

Gästrike vatten förnyar vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby. Arbetet startar i juni 2022.

Budget för kostnader är 33 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är drygt 11 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 8,5 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet bl a kvarvarande arbete efter Sandvägen, fortsatt arbete för att åtgärda pumpstationen Kolningen samt åtgärder på Skutskärs reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 0,5 mnkr. Det avser främst åtgärder för att minska inläckage i spillvattennätet (ovidkommande vatten).

Budgetpost för exploateringar är drygt 2 mnkr för kommande utbyggnad i Gårdskär samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen