Gästrike Vatten

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun.

vattnet forsar i det steniga Älvkarleby fallet.

I Älvkarleby kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2022:

  • Ansökan om ledningsrätter.
  • Inventering av ovidkommande vatten för att minska inläckage, fokus Långsand och Gårdskär.
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder i Långsand och Sand.
  • Arbete med förnyelse av pumpstationen Kolningen fortlöper och anpassning av ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter.
  • Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer.
  • Nya styrenheter (PLC) samt nya flödesmätare på vattenledningsnätet för ökad uppföljning.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Älvkarleby kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Älvkarleby.

credit_card

Brukningsavgift i Älvkarleby

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2022

Budget för kostnader är 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är 9 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är ca 8 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder i Långsand och Sand. Arbete med förnyelse av pumpstationen Kolningen fortlöper och anpassning av ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budgetpost för nyinvesteringar är knappt 1 mnkr. Det avser främst fortsatt arbete med nya styrenheter (PLC) samt nya flödesmätare på vattenledningsnätet för ökad uppföljning.

Budgetpost för exploateringar är 0,5 mnkr vilket avser anslutningar inom verksamhetsområdet för VA.

Senast ändrad:

Till toppen