Gästrike Vatten

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten, ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun.

vattnet forsar i det steniga Älvkarleby fallet.

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering i Älvkarleby kommun. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt.

Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun.

Detta händer i Älvkarleby 2024:

 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
 • Färdigställande av samtliga underhålls- och förbättringsjobb vid Gårdskär.
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
 • Fortsatt byte till digitala vattenmätare hos kunder.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
 • Arbete med att anpassa ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter.
 • Aktiviteter för skydd av Uppsalaåsen, bland annat revidering av och nytt vattenskyddsområde i samarbete med Gävle Vatten och berörda förvaltningar.
 • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon.

Pågående arbeten och projekt i Älvkarleby kommun

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet. En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Vi flyttar och förnyar vatten- och avloppsledningar längs Lindsängsvägen

Under 2023/2024 kommer Gästrike Vatten att flytta och förnya VA-huvudledningarna på Lindsängsvägen.De nya VA-ledningarna läggs i gatan för att underlätta framtida underhåll av VA-nätet.

Vi flyttar och förnyar vatten- och avloppsledningar längs Kronsågsvägen

Under 2024/2025 kommer Gästrike Vatten att flytta och förnya VA-ledningar på Kronsågsvägen.De nya VA-ledningarna planeras att läggas i gatan för att underlätta framtida underhåll av VA-nätet.

Senast ändrad:

Internbudget för Älvkarleby Vatten 2024 ligger i linje med beslutade budgetramar för 2024-2027. I budget för intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd. Internbudgeten är underfinansierad (kostnaderna överstiger intäkterna) för att uppnå balans över åren så att intäkter och kostnader balanseras.

Budget för rörelsekostnader är ca 33 mnkr. I detta finns bland annat budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

 • Lagstadgat utbyte av vattenmätare hos kunder samt insamling av mätdata. (Det större utbytet från manuella mätare till digitala mätare är slutfört.)
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer samt lokaler. Del av kostnader till exempel pumpar bokförs som reinvestering.
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder
 • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet

Budget för investeringar är knappt 11 mnkr och detsamma som rambudgeten, dock har viss omfördelning mellan budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar skett. Huvuddelen, knappt 8 mnkr, utgörs av reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät. Ledningsnätsreinvestering står för ca 6 mnkr där åtgärder i Lindsäng, Långsand och Gårdskär planeras.