Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse vid Bergbackagatan

Gästrike vatten renoverar befintlig vattenledning vid Bergbackagatan i Norrsundet. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun. Arbetet startar vecka 34 och beräknas pågå fram till vecka 48.

""

Vad händer just nu?

Asfaltering och återställning kommer att påbörjas under vacka 17-18.

Vi renoverar vattenledningen då den är gammal och är i behov av förnyelse. I samband med att vi förnyar vattenledningen passar vi på att dimensionera upp ledningen för att kunna möta kommande kapacitetsbehov. När arbetet är färdigt kan vi säkerställa en tryggare vattenförsörjning för boende i området samtidigt som vi möjliggör för kommande behov.

Metoden som vi använder oss av för att förnya vattenledningen kallas för rörspräckning. Det är en metod som gör att vi inte behöver gräva upp hela den sträckan där ledningen ligger. Grävning kommer att ske längs en kort bit av Järnvägsgatan samt vid ledningskorsningar.

Arbetet beräknas starta under vecka 31 och pågå till vecka 48.

Återställningsarbete kommer att ske under våren 2024.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare med flera för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se