Gästrike Vatten

Vattenkvalitet i Östhammars kommun

De kommunala vattenverken i Östhammars kommun försörjer tillsammans cirka 13 300 personer med dricksvatten. Totalt produceras cirka 1,1 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Vattenverk i Östhammars kommun

I alla vattenverk använder vi grundvatten till dricksvattenproduktionen. De metoder som vi använder för rening av dricksvattnet är avhärdning, filtrering, desinfektion och pH-justering.

 • Alunda: Grundvatten med infiltration i Fresta, kompletterat med vatten via överföringsledning från Tierps kommun.
 • Gimo: Grundvatten från Västberga och Roddarne.
 • Hargshamn: Grundvatten från Adolfsdal.
 • Hökhuvud: Grundvatten.
 • Vicklinge: Grundvatten.
 • Öregrund: Grundvatten från Ågalma.
 • Österbybruk, Film och Norråsen: Grundvatten kompletterad med vatten via överföringsledning från Tierps kommun.
 • Östhammar: Grundvatten med infiltration i Ed.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvätt- och diskmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH. 1 °dH motsvarar 7,1 milligram/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.

 • Mycket mjukt 0-2°dH
 • Mjukt 2-5°dH
 • Medelhårt 5-10°dH
 • Hårt 10-20°dH
 • Mycket hårt >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.

Östhammars kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Österbybruk

8,1

9,3

Alunda

7,9

12

Gimo

7,9

8,4

Hargshamn

7,6

13

Hökhuvud

7,3

14

Östhammar

8,1

8,6

Öregrund

7,7

7,4

Vicklinge

7,5

18

Film/Norråsen

7,5

15

Mikrobiologiska parametrar

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens är en bakterie som förekommer naturligt i jord men också i tarmkanalen hos människor och djur. Parametern indikerar förorening och eventuellt fekal påverkan, till exempel via avlopp eller naturgödsel. Förekomst kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

E. coli

E. coli är en bakterie som normalt finns i tarmkanalen hos människor och djur. Parametern indikerar fekal påverkan, t ex via avlopp eller naturgödsel. Förekomst kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Enterokocker

Enterokocker är bakterier som normalt finns i tarmkanalen hos människor och djur. Parametern indikerar fekal påverkan, t ex via avlopp eller naturgödsel. Förekomst kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord men också i tarmkanalen hos människor och djur. Parametern indikerar i första hand ytvattenpåverkan, men kan också tyda på fekal påverkan, t ex via avlopp eller naturgödsel. Förekomst kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Parametern ger ett allmänt mått på mikrobiologiskt innehåll i dricksvattnet som normalt inte är av fekalt ursprung. Onormalt höga halter kan indikera påverkan från t ex korskopplingar eller läckage i ledningsnätet och kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Kemiska parametrar

1,2-dikloretan

1,2-dikloretan är ett organiskt ämne som kan komma från industrier, bensinläckage eller liknande. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Aluminium

Aluminium finns i berggrunden och kan förekomma naturligt i grundvatten. Aluminium kan också tillföras dricksvattnet från beredningskemikalier. Förhöjda halter kan orsaka slambildning i ledningar.

Ammonium

Ammonium kan finnas naturligt i råvatten, men kan också indikera förorening från gödsel, avlopp eller industrier. Förhöjda halter kan orsaka risk för nitritbildning och lukt.

Antimon

Halter av antimon indikerar på förorening från industri, deponi eller rötslam, men kan även tillföras från material i fastighetsinstallationer. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Arsenik

Arsenik i vattnet kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar, men kan också indikera påverkan från förorening från industrier, t ex äldre anläggningar för träimpregnering. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bens(a)pyren

Bens(a)pyren är ett polycykliskt aromatiskt kolväte, som inte ingår i samlingsparametern PAH. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bensen

Bensen är ett lösningsmedel som förekommer inom organisk industri. Halter över gränsvärdet indikerar att råvattnet har förorenats av industrier, bensinläckage eller liknande. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bisfenol A

Bisfenol A har använts i många olika typer av produkter t ex CD-skivor, epoxylim och vattenflaskor och kan därmed finnas i råvattnet. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bly

Höga halter av bly indikerar att råvattnet har förorenats av industrier, soptippar eller liknande. En annan källa till förekomst är korrosion på blyhaltigt material i fastighetsinstallationer. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bor

Bor finns naturligt i berggrunden och kan finnas i grundvattnet, men höga halter kan även indikera påverkan från t ex avloppsvatten eller från industrier som hanterar tvättmedel. Förhöjda halter kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Bromat

Bromat kan bildas vid desinfektion av vatten som innehåller bromid. Risken är störst när ozon används som desinfektionsmedel. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Cyanid

Cyanid är ett giftigt ämne och halter över gränsvärdet indikerar att råvattnet har förorenats av industrier, deponier eller liknande. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Epiklorhydrin

Epiklorhydrin är ett ämne som främst kommer från vissa kemikalier som kan användas vid dricksvattenberedning. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Fluorid

Fluorid kan förekomma naturligt, framför allt i grundvatten. Låga halter kan verka kariesförebyggande men halter över gränsvärdet innebär en risk för negativ påverkan på tand, emalj och skelett.

Färg

Dricksvatten ska vara klart. Avvikande färg kan orsakas av multnande växtdelar, humusämnen eller järn. Förhöjda halter indikerar att beredningen inte fungerar tillfredsställande.

Halogenerade ättiksyror (HAA)

HAA kan bildas vid desinfektion av dricksvatten. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Hårdhet

Hårdheten anger summan av kalcium- och magnesiumjoner. Ju högre halten är desto hårdare vatten. Ett hårt vatten kan innebära risk för utfällningar i ledningar och kärl och skador på textilier vid tvätt.

Järn

Järn kan förekomma naturligt i råvatten och det kan också tillföras dricksvattnet från beredningskemikalier. Järn kan bl a orsaka utfällningar, missfärgning av tvätt och sanitetsgods samt dålig lukt och smak.

Kadmium

Kadmium kan förekomma naturligt i grundvattnet, men kan även indikera förorening av industrier eller gödningsmedel. Kadmium kan också komma från korrosion på fastighetsinstallationer. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Kalcium

Kalcium förekommer naturligt i områden där jordlager och berggrund har hög kalkhalt. Kalcium bildar tillsammans med magnesium vattnets hårdhet. Höga kalciumhalter kan medföra utfällningar i distributionsledningar.

Kalium

Kalium förekommer naturligt i mark och grundvatten. Förhöjda halter indikerar att dricksvattnet kan vara förorenat av t ex konstgödsel. Parametern har inget gränsvärde i Livsmedelsverkets föreskrifter.

Klorat

Klorat är en desinfektionsbiprodukt som bildas när klordioxid och natriumhypoklorit används för desinfektion av dricksvatten. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Klorid

Klorid kan förekomma naturligt i grundvatten, men kan också bero på påverkan från vägsalt eller havsvatten. Förhöjda halter kan ge korrosion och påverka smak.

Klorit

Klorit är en desinfektionsbiprodukt som bildas när klordioxid och natriumhypoklorit används för desinfektion av dricksvatten. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Konduktivitet

Konduktiviteten är ett mått på dricksvattnets totala halt av lösta salter. Förhöjda halter kan påskynda korrosion.

Koppar

Koppar kan finnas naturligt i grundvatten, men kan också komma från korrosion på kopparledningar. Förhöjda halter kan missfärga sanitetsgods och hår.

Krom

Krom kan indikera påverkan från industrier, deponier eller liknande. Krom kan också tillföras dricksvattnet från beredningskemikalier och från material i fastighetsinstallationer. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Kvicksilver

Kvicksilver kan indikera påverkan från industrier, deponier eller liknande. Kvicksilver kan också tillföras dricksvattnet från beredningskemikalier. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Lukt

Lukt indikerar någon form av påverkan. Om lukten är tydlig och främmande bör vattnet inte användas som dricksvatten. Tydlig lukt av klor kan tillåtas under en begränsad period.

Magnesium

Magnesium kan förekomma i grundvatten på grund av kalkrik berggrund. Magnesium kan också tillföras dricksvattnet från beredningskemikalier. Mängden magnesium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med kalcium.

Mangan

Mangan kan förekomma naturligt i grundvatten. Förhöjda halter av mangan kan ge smak och svarta utfällningar som kan missfärga sanitetsgods och tvätt.

Mikrocystin-LR

Mikrocystiner är naturliga gifter som kan bildas av cyanobakterier (blågröna alger) och kan finnas i ytvatten och infiltrationsdammar. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Natrium

Natrium kan förekomma naturligt i grundvatten, men kan också bero på påverkan från vägsalt eller havsvatten. Förhöjda halter kan påverka smak.

Nickel

Nickel kan förekomma naturligt i grundvattnet, men kan också indikera påverkan från industrier eller komma från kranar och andra fastighetsinstallationer. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Nitrat

Nitrat indikerar påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Förhöjda halter kan indirekt ge negativa hälsoeffekter eftersom nitrat omvandlas till nitrit i kroppen.

Nitrit

Nitrit kan finnas naturligt i grundvatten, men kan också indikera påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Oxiderbarhet

Oxiderbarhet är ett mått på vattnets innehåll av organiskt material, som kan ge lukt, smak och färg och bidra till bildning av desinfektionsbiprodukter. Oxiderbarhet behöver inte undersökas om totalt organiskt kol (TOC) undersöks.

Bekämpningsmedel enskilda

Pesticider är detsamma som bekämpningsmedel. Halter i dricksvattnet kan orsakas av läckage från jordbruksmark, ogräsbekämpning på gårdsplaner, längs vägar och järnvägar, trädgårdar etc. Olika substanser har olika giftiga egenskaper. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Pesticider är detsamma som bekämpningsmedel. De fyra ämnena aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid (ADHH) är speciellt giftiga och därför tillämpas ett lägre gränsvärde för dem.

pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar. Låga pH-värden medför risk för t ex korrosion i ledningsnätet. Höga pH-värden kan ge negativa hälsoeffekter. pH-värdet i dricksvatten bör ligga i intervallet 7,5-9,0.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en blandning av olika kemiska föreningar som kan komma från t ex industrier för träimpregnering. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Selen

Selen är ett för kroppen nödvändigt spårämne som kan förekomma naturligt i grundvattnet. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Smak

Smak på dricksvatten indikerar någon form av påverkan. Om smaken är tydlig och främmande bör vattnet inte användas som dricksvatten.

Sulfat

Sulfat finns naturligt i berggrunden och grundvattnet, men kan även indikera påverkan av sur nederbörd. Sulfat kan också tillföras dricksvattnet via beredningskemikalier. Förhöjda halter kan påverka smak och påskynda korrosion.

Summan av PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som framställs och sprids av människan. PFAS har tidigare ingått i brandsläckningsskum och kan ge höga halter i grund- och ytvatten vid brandövningsplatser. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Tetraklorenten

Förekomst av tri- eller tetrakloreten indikerar förorening från t ex tvätt- textil- eller metallindustri. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Totalt organiskt kol (TOC)

Totalt organiskt kol (TOC) är ett mått på det totala organiska kolinnehållet, som kan ge lukt, smak och färg och bidra till bildning av desinfektionsbiprodukter.

Trihalometaner (THM)

Trihalometaner kan bildas när klorföreningar som används för desinfektion reagerar med organiskt material och andra ämnen i vattnet. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Turbiditet

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och orsakas oftast av humusämnen eller järn och mangan. En onormal ökning i turbiditet kan innebära ökad risk för vattenburen smitta och mikrobiologisk tillväxt.

Uran

Uran finns naturligt i berggrunden och grundvatten. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Vinylklorid

Förekomst av vinylklorid beror främst på läckage från material av polyvinylklorid (PVC) som kommer i kontakt med dricksvatten. Förhöjda halter kan ge negativa hälsoeffekter.

Vattenkvalitet Alunda vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Alunda vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

18

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

18

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Alunda vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

<0,013

μg/l

2

10

Arsenik

 

0,00016

μg/l

2

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

2

1

Bens(a)pyren

 

<0,001

μg/l

2

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0210

μg/l

2

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

2

10

Kadmium

 

0,000013

μg/l

2

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Krom

 

<0,00005

μg/l

2

25

Koppar

 

0,010

mg/l

3

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

2

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

2

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,37

μg/l

2

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,0011

μg/l

2

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

2

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,00094

μg/l

2

20

Nitrat

 

5

μg/l

2

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

7

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

2

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Pesticider totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

2

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

2

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

2

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

2

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

2

20

Tetraklorenten

 

<2,0

μg/l

2

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

2

100

Uran

 

0,012000

μg/l

2

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0011

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

20

mg/l

2

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

5,6

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

51

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

7,4

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0040

μg/l

3

200

Mangan

 

0,0002

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

32

mg/l

2

250

Natrium

 

26

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

<1

 

18

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

18

0

Total organiskt kol (TOC)

 

2,7

 

2

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

69

mg/l

3

100

Magnesium

 

4,5

mg/l

3

30

Kalium

 

2,8

mg/l

2

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Film vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Film vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

12

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

12

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Film vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

<0,01

μg/l

1

10

Arsenik

 

0,0002

μg/l

1

10

Bensen

 

<0,2

μg/l

1

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

1

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0100

μg/l

1

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

1

10

Kadmium

 

0,000019

μg/l

1

5,0

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25

Krom

 

0,0001

μg/l

1

25

Koppar

 

0,021

mg/l

3

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

1

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

1

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,23

μg/l

1

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00180

μg/l

1

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

1

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

1

Nickel

 

0,0023

μg/l

1

20

Nitrat

 

4,2

μg/l

1

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

7

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

1

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Pesticider totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

1

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

1

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

1

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

1

20

Tetraklorenten

 

<2,0

μg/l

1

10

Trihalometaner (THM)

 

8

μg/l

1

100

Uran

 

0,005100

μg/l

1

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0013

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

22

mg/l

1

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

5,0

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring,

Konduktivitet

 

49

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

7,5

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5

Järn

 

0,0067

μg/l

3

200

Mangan

 

0,0015

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

18

mg/l

1

250

Natrium

 

26

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

1

Godtagbart och ingen onormal förändring

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

1

 

12

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

12

0

Total organiskt kol (TOC)

 

2,4

 

1

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Kalcium

 

67

mg/l

3

100

Magnesium

 

4,1

mg/l

3

30

Kalium

 

2,7

mg/l

1

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Gimo vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Gimo vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

18

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

18

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Gimo vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

<0,01

μg/l

2

10

Arsenik

 

0,0001

μg/l

2

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

2

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

2

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0300

μg/l

2

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

2

10

Kadmium

 

0,000005

μg/l

2

5,0

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25

Krom

 

<0,00005

μg/l

2

25

Koppar

 

0,0019

mg/l

2

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

2

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

2

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

<0,2

μg/l

2

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00050

μg/l

2

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

2

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,00094

μg/l

2

20

Nitrat

 

1,2

μg/l

2

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

3

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

2

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

2

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

2

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

2

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

2

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

2

10

Trihalometaner (THM)

 

12

μg/l

2

100

Uran

 

0,0056

μg/l

2

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0390

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

21

mg/l

2

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

<5,0

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring,

Konduktivitet

 

33

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

7,7

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5

Järn

 

0,033

μg/l

3

200

Mangan

 

0,013

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

18

mg/l

2

250

Natrium

 

17

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

1

 

18

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

18

0

Total organiskt kol (TOC)

 

<2,0

 

2

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

4

Godtagbart och ingen onormal förändring

Kalcium

 

91

mg/l

3

100

Magnesium

 

5,1

mg/l

3

30

Kalium

 

2,7

mg/l

2

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Hargshamn vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Hargshamn vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

8

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

8

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Hargshamn vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

0,000065

μg/l

1

10

Arsenik

 

0,00015

μg/l

1

10

Bensen

 

<0,2

μg/l

1

1

Benso(a)pyren

 

<0,01

μg/l

1

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0130

μg/l

1

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

1

10

Kadmium

 

0,000011

μg/l

1

5,0

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Krom

 

0,00018

μg/l

1

25

Koppar

 

0,007

mg/l

2

2

Cyanid

 

0,69

μg/l

1

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

1

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,33

μg/l

1

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00083

μg/l

1

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

1

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,00057

μg/l

1

20

Nitrat

 

1,1

μg/l

1

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

2

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

1

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

1

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

1

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

1

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

1

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

1

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

1

100

Uran

 

0,005700

μg/l

1

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0049

μg/l

2

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

2

0,5

Klorid

 

48

mg/l

1

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

1

0

Färg

 

14

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Konduktivitet

 

65

μS cm-1 vid 20 °C

2

2 500

pH

 

7,7

pH-enheter

2

> 6,5 och <9,5

Järn

 

0,0067

μg/l

3

200

Mangan

 

0,00019

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

16

mg/l

1

250

Natrium

 

37

mg/l

2

200

Smak

 

 

 

1

Godtagbart och ingen onormal förändring

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

<1

 

8

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

8

0

Total organiskt kol (TOC)

 

5,5

 

1

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Kalcium

 

86

mg/l

2

100

Magnesium

 

2,9

mg/l

2

30

Kalium

 

3,2

mg/l

1

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Hökhuvud vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Hökhuvud vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

8

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

8

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Hökhuvud vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

0,000065

μg/l

1

10

Arsenik

 

0,00015

μg/l

1

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

1

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

1

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0130

μg/l

1

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

1

10

Kadmium

 

0,000011

μg/l

1

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Krom

 

0,00018

μg/l

1

25

Koppar

 

0,007

mg/l

2

2

Cyanid

 

0,69

μg/l

1

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

1

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,33

μg/l

1

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00083

μg/l

1

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

1

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,00057

μg/l

1

20

Nitrat

 

1,1

μg/l

1

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

2

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

1

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

1

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

1

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

1

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

1

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

1

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

1

100

Uran

 

0,005700

μg/l

1

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

 

μg/l

2

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

2

0,5

Klorid

 

 

mg/l

1

250

Clostridium perfringens

 

 

antal/100 ml

1

0

Färg

 

12

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

61

μS cm-1 vid 20 °C

2

2 500

pH

 

7,3

pH-enheter

2

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0029

μg/l

2

200

Mangan

 

<0,00005

μg/l

2

50

Lukt

 

Ingen

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

 

mg/l

1

250

Natrium

 

 

mg/l

2

200

Smak

 

 

 

1

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

<1

 

8

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

8

0

Total organiskt kol (TOC)

 

 

 

1

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

86

mg/l

2

100

Magnesium

 

2,9

mg/l

2

30

Kalium

 

3,2

mg/l

1

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Norråsen vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Norråsen vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

7

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

7

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Norråsen vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

0,000065

μg/l

1

10

Arsenik

 

0,00015

μg/l

1

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

1

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

1

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0130

μg/l

1

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

1

10

Kadmium

 

0,000011

μg/l

1

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Krom

 

0,00018

μg/l

1

25

Koppar

 

0,007

mg/l

3

2

Cyanid

 

0,69

μg/l

1

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

1

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,33

μg/l

1

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00083

μg/l

1

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

1

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

1

Nickel

 

0,00057

μg/l

1

20

Nitrat

 

1,1

μg/l

1

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

3

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

1

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

1

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

1

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

1

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

1

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

1

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

1

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

1

100

Uran

 

0,005700

μg/l

1

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0013

μg/l

2

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

2

0,5

Klorid

 

22

mg/l

1

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

1

0

Färg

 

5,0

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

49

μS cm-1 vid 20 °C

2

2 500

pH

 

7,5

pH-enheter

2

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0067

μg/l

2

200

Mangan

 

0,0015

μg/l

2

50

Lukt

 

Ingen

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

18

mg/l

1

250

Natrium

 

26

mg/l

2

200

Smak

 

 

 

1

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

1

 

8

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

8

0

Total organiskt kol (TOC)

 

2,4

 

1

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

67

mg/l

2

100

Magnesium

 

4,1

mg/l

2

30

Kalium

 

2,7

mg/l

1

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Vicklinge vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Vicklinge vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

10

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

0

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Vicklinge vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 


μg/l

1

10

Arsenik

 


μg/l

1

10 (5)

Bensen

 


μg/l

1

1

Bens(a)pyren

 


μg/l

1

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 


μg/l

1

1,5

Bromat

 


μg/l

1

10

Kadmium

 


μg/l

1

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Krom

 


μg/l

1

25

Koppar

 


mg/l

2

2

Cyanid

 


μg/l

1

50

1,2-dikloretan

 


μg/l

1

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 


μg/l

1

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 


μg/l

1

5

Kvicksilver

 


μg/l

1

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 


μg/l

1

20

Nitrat

 


μg/l

1

50

Nitrit

 


μg/l

2

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 


μg/l

1

0,1

Atrazine

 


μg/l

1

0,1

Atrazine-desethyl

 


μg/l

1

0,1

Atrazine-desisopropyl

 


μg/l

1

0,1

Bentazone

 


μg/l

1

0,1

Cyanazine

 


μg/l

1

0,1

D -2,4

 


μg/l

1

0,1

Diklorprop

 


μg/l

1

0,1

Dimethoate

 


μg/l

1

0,1

Ethofumesate

 


μg/l

1

0,1

Fenoxaprop

 


μg/l

1

0,1

Fluroxypyr

 


μg/l

1

0,1

Imazapyr

 


μg/l

1

0,1

Isoproturon

 


μg/l

1

0,1

Klopyralid

 


μg/l

1

0,1

Klorsulfuron

 


μg/l

1

0,1

Kvinmerac

 


μg/l

1

0,1

MCPA

 


μg/l

1

0,1

Mekoprop

 


μg/l

1

0,1

Metamitron

 


μg/l

1

0,1

Metzaklor

 


μg/l

1

0,1

Metribuzin

 


μg/l

1

0,1

Metsulfuron-metyl

 


μg/l

1

0,1

Simazine

 


μg/l

1

0,1

Terbuthylazine

 


μg/l

1

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.


μg/l

1

0,5

Pesticider, ADHH

 μg/l

1

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

1

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

1

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

1

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

1

100

Uran

 

0,005700

μg/l

1

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

 

μg/l

2

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

2

0,5

Klorid

 

 

mg/l

1

250

Clostridium perfringens

 

 

antal/100 ml

1

0

Färg

 

5,5

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

61

μS cm-1 vid 20 °C

2

2 500

pH

 

 

pH-enheter

2

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0097

μg/l

2

200

Mangan

 

0,00015

μg/l

2

50

Lukt

 

Ingen

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

 

mg/l

1

250

Natrium

 

 

mg/l

2

200

Smak

 

 

 

1

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

8,6

 

10

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

10

0

Total organiskt kol (TOC)

 

 

 

1

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 


mg/l

2

100

Magnesium

 


mg/l

2

30

Kalium

 


mg/l

1

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Öregrund vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Öregrund vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

1

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

1

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Öregrund vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

0,000042

μg/l

2

10

Arsenik

 

0,00019

μg/l

2

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

2

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

2

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,1900

μg/l

2

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

2

10

Kadmium

 

0,000005

μg/l

2

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Krom

 

<0,00005

μg/l

2

25

Koppar

 

0,002

mg/l

3

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

2

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

2

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,55

μg/l

2

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00140

μg/l

2

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

2

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,00035

μg/l

2

20

Nitrat

 

0,44

μg/l

2

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

3

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

2

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

2

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

2

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

2

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

2

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

2

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

2

100

Uran

 

0,019000

μg/l

2

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0012

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

14

mg/l

2

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

<5,0

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

61

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

7,6

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,034

μg/l

3

200

Mangan

 

0,0017

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

28

mg/l

2

250

Natrium

 

93

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

<1

 

1

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

1

0

Total organiskt kol (TOC)

 

3,5

 

2

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

0,12

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

38

mg/l

3

100

Magnesium

 

2,6

mg/l

3

30

Kalium

 

3,1

mg/l

2

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Österbybruk vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Österbybruk vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

15

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

15

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Österbybruk vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

<0,01

μg/l

2

10

Arsenik

 

0,0002

μg/l

2

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

2

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

2

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0100

μg/l

2

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

2

10

Kadmium

 

0,000019

μg/l

2

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Redovisas 2024 jan-juni

0,25 (0,7)

Krom

 

0,0001

μg/l

2

25

Koppar

 

0,021

mg/l

3

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

2

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

2

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,23

μg/l

2

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00180

μg/l

2

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

2

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Ej relevant

1

Nickel

 

0,0023

μg/l

2

20

Nitrat

 

4,2

μg/l

2

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

3

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

2

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

2

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

2

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

2

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

2

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

2

10

Trihalometaner (THM)

 

8

μg/l

2

100

Uran

 

0,005100

μg/l

2

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0013

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

22

mg/l

2

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

5

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

47

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

7,8

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0013

μg/l

3

200

Mangan

 

0,00066

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

18

mg/l

2

250

Natrium

 

26

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

<1

 

15

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

15

0

Total organiskt kol (TOC)

 

2,4

 

2

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

67

mg/l

3

100

Magnesium

 

4,1

mg/l

3

30

Kalium

 

2,7

mg/l

2

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Vattenkvalitet Östhammar vattenverk

Bakteriella undersökningar på dricksvatten från Östhammar vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings-frekvens

per år

Gränsvärde

E.coli


<1

antal/100 ml

6

0

Entrokocker


<1

antal/100 ml

6

0


Kemiska undersökningar på dricksvatten från Östhammar vattenverk

Parameter

Kommentar

Medelvärde

Enhet

Övervaknings

frekvens per år

Gränsvärde

Akrylamid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer. Ej relevant för samtliga vattenverk i bolaget.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Antimon

 

0,000094

μg/l

2

10

Arsenik

 

0,0004

μg/l

2

10 (5)

Bensen

 

<0,2

μg/l

2

1

Bens(a)pyren

 

<0,01

μg/l

2

0,01

Bisfenol A

 

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

2,5

Bor

 

0,0240

μg/l

2

1,5

Bromat

 

<0,002

μg/l

2

10

Kadmium

 

0,000018

μg/l

2

5,0 (0,5)

Klorat

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Klorit

Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar klorat, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet.

 

mg/l

Ej relevant

0,25 (0,7)

Krom

 

 

μg/l

2

25

Koppar

 

0,0043

mg/l

3

2

Cyanid

 

<0,5

μg/l

2

50

1,2-dikloretan

 

<1,0

μg/l

2

3

Epiklorhydrin

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,1

Fluorid

 

0,46

μg/l

2

1,5

Halogenerade ättiksyror (HAA)

Parametern behöver endast undersökas när desinfektionsmetoder som kan generera HAA används för desinfektion av dricksvattnet.

 

μg/l

Ej relevant

60

Bly

 

0,00024

μg/l

2

5

Kvicksilver

 

<0,0001

μg/l

2

1

Mikrocystin-LR

Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

 

μg/l

Redovisas 2024 jan-juni

1

Nickel

 

0,0008

μg/l

2

20

Nitrat

 

3,8

μg/l

2

50

Nitrit

 

<0,007

μg/l

3

0,5

Bekämpningsmedel enskilda

 

 


 


2,6-diklorbenzamid (BAM)

 

0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desethyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Atrazine-desisopropyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bentazone

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Cyanazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

D -2,4

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Diklorprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Dimethoate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Ethofumesate

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fenoxaprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Fluroxypyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Imazapyr

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Isoproturon

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klopyralid

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Klorsulfuron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Kvinmerac

 

<0,01

μg/l

2

0,1

MCPA

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Mekoprop

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metamitron

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metzaklor

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metribuzin

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Metsulfuron-metyl

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Simazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Terbuthylazine

 

<0,01

μg/l

2

0,1

Bekämpningsmedel enskilda totalt

Gränsvärdet avser summan av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisats.

0,01

μg/l

2

0,5

Pesticider, ADHH


<0,03

μg/l

2

0,03

PFAS21

 

ND

ng/l

1

100

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Summan av koncentrationerna av följande specificerade föreningar: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

<0,1

μg/l

2

0,1

Selen

 

<0,0005

μg/l

2

20

Tetraklorenten och trikloreten

 

<2,0

μg/l

2

10

Trihalometaner (THM)

 

<4,0

μg/l

2

100

Uran

 

0,012000

μg/l

2

30

Vinylklorid

Parametern behöver endast beräknas om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

 

μg/l

Ej relevant

0,5

Aluminium

 

0,0014

μg/l

3

200

Ammonium

 

<0,013

mg/l

3

0,5

Klorid

 

37

mg/l

2

250

Clostridium perfringens

 

<1

antal/100 ml

2

0

Färg

 

9,5

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring, (15/30)

Konduktivitet

 

71

μS cm-1 vid 20 °C

3

2 500

pH

 

8,3

pH-enheter

3

> 6,5 och <9,5 (10,5/x)

Järn

 

0,0047

μg/l

3

200

Mangan

 

<0,00005

μg/l

3

50

Lukt

 

Ingen

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring

Oxiderbarhet

 

 

mg/l O2

Ej relevant

5

Sulfat

Parametern behöver inte undersökas om TOC analyseras. TOC analyseras på samtliga vattenverk inom bolaget.

39

mg/l

2

250

Natrium

 

92

mg/l

3

200

Smak

 

 

 

2

Godtagbart och ingen onormal förändring (Tydlig)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader

 

4

 

6

Ingen onormal förändring

Koliforma bakterier

 

<1

antal/100 ml

6

0

Total organiskt kol (TOC)

 

4,7

 

2

Ingen onormal förändring

Turbiditet

 

<0,1

 

3

Godtagbart och ingen onormal förändring (0,5/1,5)

Kalcium

 

51

mg/l

3

100

Magnesium

 

3,6

mg/l

3

30

Kalium

 

4,2

mg/l

2

 

Resultat uppdateras två gånger om året (vår och höst) eller om det sker någon förändring av betydelse.
Senast uppdaterad: 2024-02-28

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

En liten flicka klädd i baddräkt sitter på en brygga och badar fötterna.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.