Gästrike Vatten

Ta hand om regnvattnet

På den här sidan vill vi på Gästrike Vatten informera om hur du på bästa sätt tar
hand om ditt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och
skador på fastigheter.

Mycket regnvatten på gata

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

I äldre bostadsområden kan dagvattnet vara kopplat till spillvattenledningen men det är inte längre tillåtet.
När det regnar kraftigt finns det risk för att spilledningen fylls och då kan det bli översvämningar i källare. Det kan också orsaka överbelastning i reningsverk.

Koppla till dagvattensystem?

Du är inte tvingad att koppla in dig till det allmänna dagvattensystemet även om det finns där du bor, du kan välja att ta hand om dagvatten på din tomt också. Oavsett vilket är du skyldig att se till så att ditt dagvatten inte hamnar på din grannens tomt.

Som fastighetsägare är du dock skyldig att se till att ledningar på din tomt är rätt kopplade till det allmänna
VA-nätet. Dräneringsledning, stuprör, spygatter och brunnar får inte vara kopplade till spilledningen.

Ta hand om dagvatten på tomten

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten (regn och smältvatten) beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut i området.

Att ta hand om dagvattnet på tomten minskar belastningen på det kommunala VA-nätet. Du kan till exempel samla regnvatten till bevattning - det är både enkelt och miljövänligt. Har du källare är det extra bra om du har koll på var regnvattnet tar vägen.

Dräneringsledning, stuprör, spygatter och brunnar får inte vara kopplade till spillledningen

Senast ändrad:

Blickfång i din trädgård

Tips

Låt regnvattnet bli ett vackert blickfång i din trädgård.

Led vattnet till ett fågelbad, en liten damm eller ett vackert stenparti/växtbädd.

tunna med regnvatten och vattenkanna

Regnvattenbehållare

Låt stuprören mynna i en eller flera tunnor. Regnvattnen kan du använda för att vattna
blommor och rabatter.

En tunna kan fyllas relativt snabbt och därför är det viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är fylld.

Stupror_som_mynnar_i_ranndalsplattor

Ränndalsplattor

Man kan enkelt ta hand om sitt dagvatten från tak genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattor avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration.

För att inte riskera fuktskador på huskonstruk-tionen ska grönytan luta bort från huset. Vattnet bör ledas minst 1,5 meter bort från husväggen.

Morning dew on a grass. A lawn is in a park

Stenkista

En stenkista är en vanlig lösning för att leda bort vatten från hus, både dagvatten och dränering kan ledas till en stenkista.

Dagvattnet passerar ner genom stupröret via en lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan. Den kan vara synlig eller ligga under mark och den kan ha begränsad livslängd.