Gästrike Vatten

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes 1967 och möter inte de nya kraven.

""

Vad händer just nu?

3 juli 2024

Glad sommar!

Nu tar vi några veckors semester och vill önska dig en härlig och avkopplande sommar! Vi ser fram emot att fortsätta arbetet efter semestern och dela med oss här med vad som händer i projektet.

Njut av soliga och regniga dagar. Vi behöver både och!

Hälsningar från projektteamet

Glad sommar önskar NRG

26 mars 2024

Samarbete i fokus: Gästrike Vatten och ByggDialog tar stora steg framåt tillsammans

Samverkansprojektet för nytt reningsverk är nu i full gång och ungefär 70 personer från Gästrike Vatten och totalentreprenören ByggDialog arbetar tillsammans. Just nu arbetar vi teknikvis med att ta fram en systemhandling.

Systemhandlingen är ett beslutsunderlag av lösningar kopplade till ekonomiska kalkyler. Det finns många olika kriterier att ta i beaktande: olika tekniska möjligheter, ekonomi, driftsäkerhet, miljö och arbetsmiljö bara för att nämna några. Alla alternativ ska upp på bordet och bedömas innan systemhandlingen är klar. Det kan till exempel handla om huruvida reningsverket ska klara av att rena kväve och fosfor, arbetsmiljö beroende på layout, hur mycket reservkraft ska vi ha, och mycket mer. Planen är att ha systemhandlingen klar i mars 2025. När vi har ett beslut och budget på plats kan projektet börja detaljprojektera.

Parallellt pågår förberedelser för produktion. Vi har redan nu ett förslag på övergripande layout för det nya reningsverket som vi kan utgå ifrån i planeringen.

 

24 november, 2023

Just nu pågår geotekniska undersökningar i området. Detta görs för att undersöka markförhållandena på området inför bygget av det nya reningsverket.

 

29 mars, 2023

Upphandlingen av totalentreprenör är klar

Sedan november 2022 har projektet arbetat med en upphandling av totalentreprenad i samverkan som nu är färdigställd. Byggdialog som har sitt säte i Karlstad, har tilldelats entreprenadkontraktet för Nytt reningsverk Gävle. De 10 dagarna då tilldelningsbeslutet kan överprövas har passerat och kontraktet kommer att signeras inom kort.

- Vi är nu ivriga att påbörja planeringen och inleda att gott samarbete. Det första steget är att påbörja arbetet med att ta fram en systemhandling, säger Stefan Hedström, projektledare på Gästrike Vatten.

26 mars, 2023

Antagen detaljplan

Nu är detaljplanen för verksamhetsmarken där Gävles nya reningsverk ska byggas antagen och har vunnit laga kraft. Ett viktigt steg i arbetet för att förverkliga planerna med att bygga ett nytt reningsverk. Detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av verksamhetsmark för reningsverket på redan befintlig mark, samtidigt säkerställs bibehållandet av särskilt viktiga naturvärden inom planområdet.

Verksamhetsmarken ska kunna nyttjas för reningsverkets olika tekniker och processer över lång tid. Förutom de tekniska anläggningarna innefattar planområdet också kontorsarbetsplatser för våra anställda. Detaljplanen säkerställer att det finns tillräckligt skydd mot skador vid översvämning.

14 december, 2022

Förstudie om rening av mikroföroreningar

Gävle Vatten har genomfört en förstudie om avancerad rening av mikroföroreningar vid Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle . Syftet med förstudien, som påbörjades för ett år sedan, var att undersöka behovet av avancerad rening av mikroföroreningar i avloppsvattnet. Slutrapporten har nu lämnats in till Naturvårdsverket, som även finansierade 90 procent av kostnaden för projektet. Resultatet visar på glädjande siffror som indikerar att vi har en god rening av mikroföroreningar vid Duvbacken.

Här kan du läsa mer om förstudien. Länk till annan webbplats.

1 december, 2022

Miljötillståndet har vunnit laga kraft

Vi har nu fått miljötillstånd för att rena gävlebornas avloppsvatten innan vi lämnar tillbaka det till naturen. Med det nya tillståndet får vi bygga ett nytt reningsverk för Gävle som kan ta emot mer och rena ännu bättre. Detta innebär att vi utvecklar ett mer hållbart samhälle och kan möta både tillväxt i regionen och bidra till ett renare hav. Vår ansökan till mark- & miljödomstolen hanterades på förhållandevis kort tid och har efter förhandling nu vunnit laga kraft.

5 september, 2022

Nu börjar vi gräva

Gästrike Vatten har förvärvat en liten bit mark av Byggmax, nära Atlasgatan. I överenskommelsen ingår att vi ska anpassa nya ytor till Byggmax verksamhet. Under vecka 36 påbörjas arbetet och grävmaskiner kommer därför att finnas på plats. Ytorna ska färdigställas under hösten.


Det reningsverk vi har i Gävle idag byggdes 1967. Det byggdes för att kunna hantera avloppsrening för 100 000 personer. Här renar Gävle Vatten avloppsvatten från centrala Gävle och från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille.

""

Vi växer ur vårt reningsverk

År 2030 beräknas befolkningen i Gävle kommun ha ökat till 120 000 personer och till år 2050 till 150 000 personer. Kommunen räknar också med att fler företag och verksamheter kommer att anslutas till reningsverket.

Samtidigt ökar kraven på att hanteringen av vatten och avlopp ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att Gävle som kommun ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt behöver ett nytt och modernt avloppsreningsverk byggas. Det vatten vi släpper tillbaka ut i havet ska vara av god kvalitet.

Dagens reningsverk hade till en början tillstånd att hantera avloppsvatten för 100 000 personer*. Gävle Vatten AB har dock fått ett utökat tillstånd till 120 000 personer fram till dess att det nya reningsverket blir klart. Det utökade tillståndet är tidsbegränsat till 2027. Då ska det nya reningsverket vara klart. Det nya reningsverket ska vara dimensionerat för 150 000 personer, med möjlig utbyggnad till att klara 200 000 personer.

* Man brukar använda begreppet personekvivalenter (pe), vilket motsvarar det genomsnittliga dagliga utsläppet till reningsverket för en person.

Det nya reningsverket ska, precis som dagens, använda biologisk rening för att rena kommunens avloppsvatten. Så här går det till i grova drag:

 1. Det första steget är mekanisk rening. Här fastnar större partiklar i ett galler.
 2. Sedan kommer sandfånget, en bassäng där den sand som finns i avloppsvattnet får sjunka ned till botten där den tas omhand.
 3. I det tredje steget renas vattnet från fett och andra smådelar.
 4. Den biologiska reningen består av bassänger med bakterier som äter partiklar i avloppsvattnet. Bakterierna kan också ta hand om kvävet så att det inte släpps ut i Östersjön.
 5. I den kemiska reningen använder man kemikalier för att fosforn i avloppsvattnet ska bilda klumpar som sjunker till bassängens botten. Det är viktigt att få bort fosforn innan vattnet går ut i Östersjön eftersom det lätt blir övergödning och algblomning.
 6. Nu är vattnet rent och kan släppas ut i Östersjön.

Restprodukterna från reningsverket kan används för att tillverka biogas som kan användas till bränsle i bilar, bussar och andra fordon.

Det nya reningsverket ska tas i bruk senast den 31 december 2027. Då går nämligen tillståndet att använda det befintliga reningsverket ut. Fram till dess är det många aktiviteter som ska ske, men i stora drag ser tidplanen ut så här:

2022-2024

2024-2027

31/12 2027

Planera

Upphandling, tillstånd och tekniska lösningar

Bygga

Driftsättning av det nya reningsverket

Det som pågår parallellt just nu är en rad aktiviteter som behöver vara på plats för att komma i gång med själva produktionen. Detaljplanen och miljötillståndet är exempel på sådana aktiviteter.

Kommer det att lukta illa?

De flesta som bor vid ett reningsverk känner av lukten av avlopp ibland, beroende på vindriktning. Hur mycket man känner av den är väldigt personligt. Vissa märker inte alls av den. Projektet har gjort en stor utredning kring vad man kan göra för att minska lukten. Det nya reningsverket kommer inte att lukta mer än det befintliga, snarare mindre eftersom tekniken utvecklas.

Kommer vattendjupet i inre fjärden att påverkas?

Projektet har fått frågan av oroliga båtägare som är beroende av farleden för att ta sig till och från sina bostäder och fritidshus. Svaret är nej, projektet har inte för avsikt att försämra för sjöfarten med nya sjöledningar eller annat som påverkar vattendjupet.

Kommer det att bullra?

De vanligaste bullerkällorna från ett reningsverk är blåsmaskiner samt transporter till och från anläggningen. I nuläget bedöms det nuvarande avloppsreningsverket ha en begränsad bullerpåverkan på omgivningen, och det är också avsikten med den nya anläggningen. Inga överskridanden av verksamhetens bullervillkor har skett, och inga klagomål angående buller har inkommit sedan 2016.

Finns det risk för olika smittor från reningsverket?

Det här är en fråga som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen Länk till annan webbplats.. Enligt miljörapporten från 2019 för nuvarande reningsverk har inga hygieniska eller sanitära olägenheter uppstått under året till följd av pågående verksamhet. Avsikten är att den nya anläggningen ska uppnå minst samma standard.

Det ska tillverkas biogas på området. Finns det någon risk för brand och explosion?

Avloppsreningsverken är en av landets största producenter av biogas. Biogasproducenter behöver söka tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Biogasen (rötgasen) produceras i samband med rötning av avloppsslam och eftersom mängden kommer att öka med ökad belastning har frågan utretts. Utredningen kom fram till att risken för brand och explosion är mycket låg.

Sker det några växthusgasutsläpp från reningsverket?

Det mesta av gasen tas om hand och förädlas till drivmedel. Det är fordonstrafiken som genererar majoriteten av växthusgasutsläppen. Dessa sker idag på Sältavägen, Österbågen och Atlasgatan, främst under dagtid. Transporterna till anläggningen utgörs av tyngre fordon för transport av slam, rens, fällningskemikalier och övriga varutransporter. Till och från området sker också personbilstransporter. I nuläget rör det sig totalt om drygt 50 transporter per dag till och från avloppsreningsverket, varav ett par utgörs av tunga fordon och resterande personbilar.

Har du fler frågor om det nya avloppsreningsvattnet? Hör av dig till vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mejl till info@gastrikevatten.se så uppdaterar vi denna lista löpande.

En hållbar avloppshantering bidrar till hälsa och rent vatten för oss som lever och verkar i Gävle kommun, men också för Östersjön. Det bor runt 90 miljoner människor runt Östersjön och havet är ett av världens mest förorenade hav enligt Världsnaturfonden.

Agenda 2030 är vår tids viktigaste att-göra-lista för att åstadkomma en hållbar utveckling. År 2015 skrev alla världens länder under att vi gemensamt ska uppnå målen till 2030. Det är bara åtta år kvar och vi behöver alla göra vad vi kan för att nå dem. Det nya avloppsreningsverket bidrar i första hand till mål 3, 6 och 14.

""

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

""

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

""

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Reningsverket bidrar också till följande tre mål:

""

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

""

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

""

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Miljöbalken

Tillstånd som styrs av miljöbalken kan de delas in i tre typer:

 • Dispens
 • Anmälningar
 • Tillstånd

Vad som är vad beror på hur omfattande verksamheten är, vilken del av miljöbalken som verksamheten berör, och var verksamheten ska bedrivas. Detta avgör också om det är kommunen, länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som hanterar ärendet.

Dispens

En dispens söks om det råder ett generellt förbud i ett område. Undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda skäl och verksamheten kan utföras utan att det blir en oacceptabel påverkan på det som förbudet ska skydda.

Anmälningar och tillstånd

Anmälningar och tillståndsansökningar görs för verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För mindre åtgärder krävs en anmälan till Länsstyrelsen. För större åtgärder krävs en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Andra typer av tillstånd

Andra tillstånd som behövs i projektet, men som inte regleras av miljöbalken är bland annat bygglov och ledningsrätt.

Så går tillståndsprocessen till

 1. Gävle Vatten skickar in en ansökan till berörd myndighet som beskriver vad som ska göras och varför
 2. Myndigheten bedömer om anmälan är komplett
 3. Gävle Vatten skickar kompletteringar om så krävs
 4. Myndigheten skickar ansökan på remiss till berörda, till exempel människor som bor i närheten av platsen som avses
 5. Myndigheten fattar beslut

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vad som ska ingå i en MKB anges i miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Experter inom olika områden utreder de frågor som krävs för MKB:n. Hydrologi, hydrogeologi, naturmiljö och kulturmiljö är exempel på sådana områden.

Samråd

Den som har en fastighet, verksamhet eller annat intresse som kan påverkas av projektet har möjlighet att lämna synpunkter. Det görs i ett så kallat samråd. Inför samrådet tas ett samrådsunderlag fram där den kunskap som finns redovisas och vad MKB:n ska innehålla. Natur- och kulturmiljön samt andra miljöaspekter finns med i ett sådant underlag, liksom vilka undersökningar och utredningar som kommer att utföras för att få fram mer information.

Samråd den 29 oktober 2020

Det första samrådsunderlaget publicerades den 29 oktober 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nytt reningsverk i Gävle Samrådsunderlag 20201029.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-10-11 13.26

Detaljplaneprocessen

Processen för att ta fram en detaljplan ser ut så här:

Skriv tabellbeskrivning här
Planbesked >Samråd >Granskning >Antagande >Laga kraft>

Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om Planbeskedet. Under samrådet har alla berörda parter möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. När alla synpunkter sammanställts går förslaget till granskning. Vi är i det steget just nu och granskningen förväntas vara klar den 28 september 2022. Samhällsbyggnadsnämnden, eller Kommunfullmäktige i undantagsfall, antar sedan planen. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft, vilket förväntas ske i början av 2023.

Planerad byggstart är 2024. När vi sätter igång och bygger blir det en byggarbetsplats med buller, damm och en del trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att inte vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare med flera för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de tillstånd som krävs. Det kan till exempel vara tillstånd för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov skyltar och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Gefle Dagblad den 28 februari 2022

Projektledare Stefan Hedström och biträdande projektledare Anna Johansson intervjuades om det nya avloppsreningsverket i Gefle Dagblad.

Text

 

Projektledare: Stefan Hedström

Biträdande projektledare: Anna Johansson

Delprojektledare Bygg: Jesper Eriksson

Delprojektledare Process: Niklas Dahlén

Områdesansvarig miljö och tillstånd: Karin Hansson

Kommunikation: Åsa Backman

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: